Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitgiftebeleid reststroken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitgiftebeleid reststroken
CiteertitelUitgiftebeleid reststroken
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum en wijze van bekendmaking is niet bekend.Bij collegebesluit van 12 februari 2008 is t.a.v. de Pastoor Bruijnestraat 2 in Raamsdonk de functie bovenwijksgroen vervallen voor het gedeelte dat rechts van de betonnen muur loopt tot het einde van de perceelsgrens van de weilanden. Dit stuk is aangemerkt als reststrook.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2005Nieuwe regeling.

26-05-2005

Onbekend.

26 mei 2005, nr. 6b

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitgiftebeleid reststroken

Nr. 6b

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

Mede gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 maart2005;

 

besluit:

 

1.Het beleid omtrent uitgifte van reststroken vast te stellen, met de daarbij behorende uitgiftekaarten.

 

2.Het college te machtigen, om bij onvolkomenheden in de uitgiftekaarten, wijzigingen door te voeren.

 

3.Reeds uitgegeven reststroken als een voldongen feit te beschouwen, inhoudende dat

  • a.

    Een uitsterfconstructie wordt gehanteerd bij gebruikers van aangrenzende percelen.

  • b.

    Eenmalig de grond aan de eigenaren van de aangrenzende percelen te koop aan te bieden, behoudens dat bij de aanwezigheid van kabels en/of leidingen, openbare verlichting etc. de opstaller accoord gaat met de verkoop van de desbetreffende grond.

  • c.

    Als niet wordt overgegaan tot koop van de strook, dan alsnog een uitsterfconstructie wordt gehanteerd.

 

4.Een plan van aanpak wordt opgesteld met betrekking tot de stroken welke zonder toestemming in gebruik zijn genomen.

 

5.Het vastgestelde beleid na een looptijd van één jaar te evalueren (zomer 2006)

 

Raamsdonksveer, 26 mei 2005

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg,de griffier, de voorzitter,

 

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M.J.A. Meijer

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk