Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening op de ambtelijke bijstand in de fractieondersteuning gemeente Geertruidenberg 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand in de fractieondersteuning gemeente Geertruidenberg 2002
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Geertruidenberg 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum en wijze van bekendmaking is niet bekend. Op 9 december 2003 besloot het college na advies van het presidium om de tekst van artikel 2 te (laten) wijzigen. Deze wijziging is verder niet door de gemeenteraad bekrachtigd. Artikel 7 lid 1 luidt: "Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris op een zo zakelijk mogelijke wijze ambtelijke bijstand."Aan artikel 2 is vervolgens een vierde lid toegevoegd: "Wethouders kunnen, met uitzondering van de verzoeken zoals genoemd in artikel 7, op de hoogte worden gebracht van verzoeken om ambtelijke bijstand doch dienen hierbij inhoudelijke terughoudendheid te betrachten."

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-08-200219-05-2016Nieuwe regeling.

29-08-2002

Onbekend.

29 augustus 2002, nr. 08

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand in de fractieondersteuning gemeente Geertruidenberg 2002

Nr. 08

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg van 2 juli 2002;

 

gelet op het op 14 maart 2002 afgesloten convenant tussen de gemeenteraad, het college en de burgemeester;

 

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Geertruidenberg 2002;

 

Paragraaf 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1  

 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of een afdelingshoofd met een verzoek om:     a.   feitelijke informatie van geringe omvang;     b.   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

   

 • 2.

  Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

   

 • 3.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

   

 • 4.

  De informatie, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

   

Artikel 2  

 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:     a.   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op            de werkzaam-heden van de raad;     b.   dit het belang van de gemeente kan schaden;     c.   het bijstand, bedoeld in artikel 1, derde lid betreft en het raadslid reeds volledig            gebruik heeft gemaakt van het hem op grond van artikel 5, eerste lid,           beschikbaar gestelde aantal uren ambtelijke bijstand.

   

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

   

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

   

Artikel 3  

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

 

Artikel 4  

 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

   

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

   

Artikel 5  

 • 1.

  Elke raadsfractie heeft per jaar recht op 50 uur ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, derde lid, vermeerderd met 10 uren per fractielid.

   

 • 2.

  De secretaris houdt in een register bij hoeveel uren per jaar een raadsfractie gebruik maakt van ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, derde lid.

   

Artikel 6  

De secretaris verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift van het verzoek uit het register.

 

Artikel 7  

 • 1.

  Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijk bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden.

   

 • 2.

  Indien het college of leden van het college ïnformatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

   

Paragraaf 2 Fractieondersteuning

Artikel 8  

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5, lid 1 van het reglement van orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

   

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit:     a. een vast bedrag per fractie, groot € 150,--;     b. een bedrag per fractielid, groot € 50,--.

   

 • 3.

  De tegemoetkoming wordt berekend naar het aantal leden, dat elke fractie telt in de eerste vergadering van de raad in een nieuw zittingsjaar, opengevallen en niet vervulde plaatsen daarbij inbegrepen.

   

 • 4.

  Naast de tegemoetkoming ontvangt elke fractie om niet 5 extra raadsabonnementen en 3 exemplaren van de gemeentebegroting en de gemeentelijke jaarrekening, alsmede één (1) Cd-rom.

   

 • 5.

  Indien meerdere exemplaren van de raadsstukken gewenst worden zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht van € 14,-- per abonnement.

   

 • 6.

  Indien meerdere exemplaren van de gemeentebegroting en de jaarrekening gewenst worden zullende volgende bedragen in rekening worden gebracht:     a.   volledige begroting € 21,-- per exemplaar;     b.   per onderdeel € 7,-- per exemplaar;     c.   volledige jaarrekening € 21,-- per exemplaar;     d.   per onderdeel € 7,-- per exemplaar;     e.   Cd-rom € 5,-- per exemplaar.

   

Artikel 9  

Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 

Artikel 10  

 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 31 januari van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

   

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

   

Paragraaf 3 Slotbepaling

Artikel 11  

Deze verordening treedt in werking met ingang van 29 augustus 2002.

 

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Geertruidenberg op 29 augustus 2002

 

De raad voornoemd,

De griffier,                                                 de voorzitter,

 

Drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere        M.J.A. Meijer

 

1 Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 De verordening is niet bedoeld om formele barrières op te werpen die het verlenen van bi]- stand aan raadsleden juist bemoeilijkt. Indien het gaat om het verzoek om informatie van feitelijke aard, dan wel inzage in of afschrift van openbare documenten, kan een raadslid contact opnemen met de griffier die het verzoek kan neerleggen bij een ambtenaar uit de reguliere ambtelijke organisatie. Het begrip document wordt hier overigens gebruikt in de betekenis die het in de Wet openbaarheid bestuur heeft. Met openbaar wordt bedoeld openbaar in de zin van de Wet openbaarheid van bestuur. Voor niet openbare documenten wordt een regeling gegeven In de artikel 25, 55 en 86 van de Gemeentewet. Deze rechten zijn veelal uitgewerkt in het reglement van orde voor de raad, het reglement van orde voor het college en de verordening op de raadscommissies. Er is voor gekozen de griffier te noemen als centrale functionaris. Het bestaan van het instituut griffie en de ontvlechting van de posities van de raad en het college, die bij de dualisering zijn beslag heeft gekregen, leidt ertoe dat de ambtelijke organisatie parallel ontvlochten wordt. Omdat de griffier geen zeggenschap heeft over de reguliere ambtelijke organisatie zal de secretaris de ambtenaar die de bijstand verleent moeten aanwijzen. De ontvlechting van posities leidt in dit geval dus noodzakelijk tot een verdergaande formalisering van de regeling omtrent ambtelijke bijstand. De bijstand wordt zo spoedig mogelijk verleend. Het is niet mogelijk in de verordening hiervoor vaste termijnen op te nemen in verband met de verschillen in aard en omvang van de werkzaamheden voor een verzoek, De griffier ziet er op toe dat er voortgang blijft in het proces. In de gehele verordening is er voor gekozen een onderscheid aan te brengen tussen ambtenaren en medewerkers van de griffie. Als er over ambtenaren gesproken wordt, worden ambtenaren van de reguliere ambtelijke organisatie bedoeld die onder gezag van het college staan en worden dus niet griffiemedewerkers bedoeld. Dit neemt niet weg dat ook medewerkers van de griffie ook ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet zijn. Op grond van het derde lid is er bij twijfel een rol voor de secretaris weggelegd. Deze zal moeten beslissen of het een verzoek als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b betreft. Er is niet voor gekozen om alle verzoeken om informatie of bijstand eerst voor te leggen aan de griffier, maar uit praktisch oogpunt is voorkeur gegeven om raadsleden de mogelijkheid te bieden om zich rechtstreeks tot een afdelingshoofd van de reguliere ambtelijke Organisatie te wenden, De keuze is uiteraard aan de raad, 

Artikelen 2 en 3 Beoordeling of één van de in artikel 3 genoemde weigeringsgronden zich voordoet vindt In eerste instantie plaats door de gemeentesecretaris als hoofd van de reguliere ambtelijke organisatie. In artikel 4 is aangegeven dat de uiteindelijke beslissing over het niet verlenen van ambtelijke bijstand is voorbehouden aan de burgemeester. Het ligt in de rede dat hij hierover overleg voert met de secretaris en de griffier (en indien nodig ook het betrokken raadslid). Uiteraard kan de raad via de gebruikelijke weg hierover de burgemeester verzoeken verantwoording af te leggen (artikel 180 Gemeentewet). 

Artikel 4 Ook indien — naar de mening van het raadslid — op onvoldoende wijze aan zijn of haar verzoek om hulp gehoor wordt gegeven kan de zaak aan een hogere instantie worden voorgelegd: de burgemeester is daar gezien zijn eigenstandige positie in het gemeentelijke bestuur de meest aangewezen instantie voor, Wel dient het betrokken raadslid of de griffier hierover eerst overleg te voeren met de secretaris. 

Artikel 5 Door aan iedere raadsfractie/lid een vaste hoeveelheid uren recht op ambtelijke bijstand door de reguliere ambtelijke organisatie toe te kennen wordt een extra garantie geboden dat dit recht ook geëffectueerd kan worden. Het biedt de ambtelijke Organisatie bovendien de mogelijkheid enigszins grip te houden op de omvang van de werkzaamheden. Deze begrenzing geldt niet voor eenvoudige informatieverschaffing als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a en b. Deze hulp kan onbeperkt verleend worden. Het register dat door de secretaris kan worden bijgehouden maakt het mogelijk na te gaan hoe vaak er al een beroep is gedaan op de ambtelijke Organisatie en kan een belangrijke rot spelen bij het in kaart brengen van de behoefte van deze voorzieningen.

Artikel 6 In dit artikel is aangegeven dat het van belang is dat de betrokken portefeuillehouder op de hoogte is van het feit dat bijstand is verleend door onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren. Gezien de vergroting van de afstand tussen raad en college die met de dualisering is gecreëerd, is het logisch dat desgewenst melding wordt gemaakt van het verschaffen van ambtelijke bijstand. Het college en de secretaris kunnen afspreken in welke gevallen hiervan melding wordt gemaakt.

Artikel 7 Indien een raadslid om ambtelijke bijstand verzoekt, moet hij ervan uit kunnen gaan dat de ambtenaar bij het verrichten van die werkzaamheden onafhankelijk opereert van het college. Dit is een gevolg van de door de dualisering tot stand gebrachte ontvlechting van posities. De mogelijkheid wordt dan ook geopend dat een raadslid aangeeft dat een verzoek om ambtelijke bijstand en de inhoud van de verleende bijstand geheim wordt gehouden. Om te verzekeren dat een ambtenaar niet door collegeleden onder druk wordt gezet om toch inlichtingen te verschaffen over het verzoek van een raadslid is in het tweede lid bepaald dat collegeleden zich voor informatie direct tot het betrokken raadslid wenden en niet tot de behandelend ambtenaar. Dit biedt bovendien een extra waarborg voor de onafhankelijke behandeling van een verzoek om ambtelijke bijstand. De ambtenaar die ambtelijke bijstand verleent blijft echter wel onderdeel van de reguliere ambtelijke organisatie. Het verlenen van ambtelijke bijstand hoort tot de normale uitoefening van zijn taak. Indien hij dit gedeelte van zijn taak niet goed uitoefent behoudt het college dus de mogelijkheid om de ambtenaar hierop aan te spreken.

Artikel 8 Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van het budget voor fractieondersteuning zal in de gemeentebegroting moeten worden opgenomen en dus door de raad worden vastgesteld De fractieondersteuning bestaat uit een vast en een variabel deel, Het vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben op facilitair gebied is het logisch dat zij voor dergelijke kosten een hogere vergoeding krijgen.

Artikel 9 De fracties wordt de vrijheid gelaten wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning. Minimumvoorwaarde is wel dat de bijdrage besteed wordt aan raadswerkzaamheden.

Artikel 10 De bijdrage wordt als voorschot verstrekt. In een verkiezingsjaar wordt het voorschot in twee gedeelten gesplitst. Het is logisch dat het aangepast wordt aan de nieuwe verhoudingen in de raad.

Artikel 11 Dit artikel behoeft geen toelichting.