Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling openbaarmaking nevenfuncties en melding financiële belangen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties en melding financiële belangen
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenfuncties en melding financiële belangen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft gedelegeerde regelgeving van de Beleidsnota ambtelijke integriteit gemeente Geertruidenberg. De regeling is intern bekendgemaakt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO, art. 15 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2007Nieuwe regeling.

12-06-2007

Onbekend.

12 juni 2007, nr. 9

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties en melding financiële belangen

Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg;gelet op artikel 15 lid 1 van de CAR/UWO;BESLUIT:

 

1. de Regeling openbaarmaking nevenfuncties en melding financiële belangen vast te stellen en toe te voegen aan de eerder vastgestelde integriteitsnota.

2. de implementatie en communicatie over de regeling mee te nemen in het communicatietraject met betrekking tot integriteit.Raamsdonksveer, 12 juni 2007Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,de secretaris,                               de burgemeester, mr. J.H. Willems                           M.J.A. Meijer Regeling openbaarmaking nevenwerkzaamheden en melding financiële belangen.

Hoofdstuk 1 Openbaarmaking nevenfuncties

Grondslag; artikel 15:1e CAR/UWO

Artikel 1  

Deze regeling is van toepassing op de volgende functies:

 • 1.

  gemeentesecretaris

 • 2.

  afdelingshoofden

Artikel 2  

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voorzover deze In verband staan met de functievervuiling, kunnen raken en die verricht worden door de ambtenaar die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervult.

Artikel 3  

De opgave vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie (bijvoorbeeld: gemeentesecretaris).

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden (bijvoorbeeld: le : voorzitter bestuur Stichting X; 2e : adviseur bij de Raad voor Y).

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden.

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen (bijvoorbeeld: de functionaris dient zich in zijn neven functie als adviseur bij de Raad voor Y te onthouden van adviezen met betrekking tot projecten in de gemeente).

Artikel 4  

De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden van de ambtenaren die een functie als bedoeld in artikel 1 van deze regeling vervullen, Door middel van het formulier ‘Melding nevenwerkzaamheden lvm integriteit’ (bijlage 3a) wordt jaarlijks schriftelijk opgave gedaan van de eventuele nevenwerkzaamheden, De medewerkster rechtspositionele aangelegenheden van P&O voert de registratie namens de gemeentesecretaris.

Artikel 5  

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door het jaarlijks ter inzage leggen van de vragenformulieren bij de medewerkster rechtspositionele aangelegenheden van het cluster P&O.

Artikel 6  

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2007.

Hoofdstuk 2 Melding financiële belangen

Grondslag: artikel 15:1f CAR/UWO

Artikel 1  

Artikel 15:1f Melding financiële belangen1. Het college wijst ambtenaren aan die zijn aangesteld in een functie waaraan in het bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik van koersgevoelige Informatie verbonden is. Het college heeft de volgende functies aangewezen voor melding van financiële belangen:gemeentesecretarisafdelingshoofdenbrandweercommandant- projectmanagers Dongeburgh en ‘pilot Bouwen binnen strakke contouren’- coördinerend beleidsmedewerkers- hoofd Buitendienst- voormannen buitendienst- controller- beleidsmedewerkers A- heleidsmedewerkers B

Artikel 2  

 • 1.

  De ambtenaren die in functies zitten zoals genoemd in artikel 1, melden jaarlijks door middel van het formulier ‘Melding financiële belangen ivm integriteit’ (bijlage 3b) aan het college hun financiële belangen respectievelijk bezit van en transacties in effecten, die de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken. Het is de ambtenaar verboden financiële belangen te hebben, effecten te bezitten en transacties in effecten te verrichten waardoor de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met zijn functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

 • 2.

  Er wordt door de medewerkster rechtspositionele aangelegenheden van P&O namens de gemeentesecretaris een registratie gevoerd van de meldingen zoals bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3  

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2007.