Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling gebruik haven Raamsdonksveer 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gebruik haven Raamsdonksveer 2002
CiteertitelRegeling gebruik haven Raamsdonksveer 2002
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een gedelegeerde regeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Geertruidenberg 1998.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998, art. 5.3.2 en 5.3.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-200204-03-2005Nieuwe regeling.

26-02-2002

De Gemeentekrant, 2002, nr. 6

26-02-2002 nr. 16

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gebruik haven Raamsdonksveer 2002

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende, dat op 30 maart 1971 door de raad van de voormalige gemeente

Raamsdonk een verordening werd vastgesteld op het gebruik van de haven met kaden te Raamsdonksveer in de gemeente Raamsdonk: "Verordening haven Raamsdonksveer 1971";

dat, gezien het bepaalde in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi), voornoemde verordening met ingang van 1 januari 1999 van rechtswege is komen te vervallen, daar voor die datum geen nieuwe regeling werd vastgesteld;

 

dat bij besluit d.d. 26 maart 1998 van de Raad der gemeente Geertruidenberg is vastgesteld een nieuwe: "Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998"; dat laatstgenoemde verordening van kracht is geworden op 15 april 1998;

 

dat, ingevolge het bepaalde in artikel 5.3.2. van die verordening, burgemeester en wethouders aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:

 • a.

  nadere regels kunnen stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;

 • b.

  beperkingen kunnen stellen naar soort en aantal vaartuigen;

 

dat, ingevolge het bepaalde in artikel 5.3.3. van die verordening, burgemeester en wethouders aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen kunnen geven met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;

 

dat, ten behoeve van een adequaat en veilig gebruik van het openbaar water in de haven te Raamsdonksveer, het gewenst c.q. noodzakelijk is een nieuwe regeling vast te stellen;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 5.3.2. en 5.3.3. van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 1998;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende:

"Regeling gebruik haven Raamsdonksveer 2002".

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en definities

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op de haven te Raamsdonksveer, kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg, sekties h nummers 892, 6469 en 6329, groot respectievelijk 705, 2570 en 218 m2, zoals deze haven op aangehechte en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  ven: de haven in Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg, zoals deze haven op aangehechte en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven.

 • 2.

  Vaartuig: voor de recreatie bestemde vaartuigen, zoals roeiboten, kano's, zeiljachten en motorboten niet langer dan 12 ml en niet breder dan 3.50 ml.

 • 3.

  Havenmeester: de door burgemeester en wethouders aangestelde persoon(personen) belast met het toezicht op de haven en het innemen van ligplaats daarin.

 • 4.

  hipper; de gezagvoerder of schipper als bedoeld in artikel 1.02 van het Binnenvaartpolitiereglement, dan wel degene die op het vaartuig feitelijk de leiding in handen heeft. Voor zover geen schipper aanwezig is, wordt de eigenaar of gebruiker van het vaartuig aangemerkt als schipper.

Hoofdstuk 2 Van de orde en veiligheid in het algemeen.

Artikel 3 Vaarsnelheid

 • 1.

  De vaarsnelheid mag niet meer bedragen dan gevorderd wordt voor het besturen van het vaartuig; de maximum vaarsnelheid mag in geen geval meer bedragen dan 5 kilometer per uur.

 • 2.

  De door de havenmeester ter zake te geven algemene en bijzondere aanwijzingen dienen door de schipper onverwijld te worden opgevolgd.

Artikel 4 Vrijhouden en beschermen steigers

Het is verboden:1.     Op de steigers voorwerpen en/of goederen op te slaan, te plaatsen of te hebben.2.     Over de steigers landvasten aan te brengen of te hebben.

Hoofdstuk 3 Van de ligplaatsen enz.

Artikel 5 Innemen van een ligplaats

 • 1.

  Zonder vooraf verkregen vergunning van burgemeester en wethouders of een door hen gemachtigde, is het de schipper van een vaartuig verboden in de haven ligplaats in te nemen.

 • 2.

  Een aanvraag als bedoeld onder 1 dient schriftelijk te worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Aan een vergunning tot het innemen van een ligplaats kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 6 Afmeren

 • 1.

  De schipper is verplicht er voor te zorgen, dat zijn vaartuig, zolang het een ligplaats inneemt, behoorlijk is vastgemaakt.

 • 2.

  Het vastmaken mag niet anders geschieden dan aan de daartoe bestemde middelen, waarbij aan derden geen overlast mag worden veroorzaakt.

Artikel 7  

 • 1.

  Het is de schipper verboden met een vaartuig in de haven ligplaats in te nemen op een andere dan door burgemeester en wethouders of de door hen gemachtigde aangewezen plaats.

 • 2.

  Indien wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in lïd 1 van dit artikel, is de schipper van het betrokken vaartuig verplicht, op bevel en volgens de aanwijzingen van de havenmeester, onverwijld zijn vaartuig te verhalen c.q. het anker te lichten c.q. de haven te verlaten.

Hoofdstuk 4 Schade

Artikel 8 Aangifte van schade

 • 1.

  Wanneer met een vaartuig schade is toegebracht aan enig werk of enige inrichting van de gemeente in of aan de haven, is de schipper verplicht hiervan uiterlijk binnen één uur kennis te geven aan de havenmeester, die onverwijld procesverbaal opmaakt.

 • 2.

  Het procesverbaal, als bedoeld in het vorige lid, behoort te vermelden:     a) de wijze, waarop de schade is ontstaan;     b) het vermoedelijk bedrag yan de schade;     c) de namen en adressen van de personen, die tot schadevergoeding gehouden           worden geacht;     d) alle verdere feiten en omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor de           beoordeling van het ongeval en de vaststelling van de aansprakelijkheid.

 • 3.

  Het procesverbaal, als bedoeld in het vorige lid, wordt zo spoedig mogelijk toegezonden aan burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Regeling gebruik haven Raamsdonksveer 2002".

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij is afgekondigd.

Geertruidenberg, 26 februari 2002.

Burgemeester en wethouders, voornoemd,De secretaris,                                  De burgemeester, H.P.F. Stijnen                                   M.J.A. Meijer