Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Privacyreglement GBA

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement GBA
CiteertitelGBA privacyreglement gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een gedelegeerde regeling van Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-201006-01-2014Nieuwe regeling.

09-03-2010

De Langstraat, 25 maart 2010

9 maart 2010, nr. 2

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement GBA

PRIVACYREGLEMENT GBA

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg.

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

besluiten:

 

Het Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Geertruidenberg vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:     a.   wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;     b.   verordening: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens,            vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 24 mei 2007;     c.   besluit: het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;     d.   verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;     e.   basisadministratie: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de            bevolking van de gemeente Geertruidenberg als bedoeld in artikel 2 van de wet;     f.    BA-V: de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;     g.   beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet,            aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer            van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;     h.   bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of            een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de             gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;     i.    ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de            wet, in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is            opgenomen;     j.    binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de            wet;     k.   authentiek gegeven: een in de basisadministratie opgenomen gegeven dat op grond van            artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de clustermanager Publiekszaken.

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is Centric.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:     a.   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;     b.   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere             geautomatiseerde toepassingen;     c.    verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden,             die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:     a.   de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van het cluster             Publiekszaken;     b.   de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de             uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente             Geertruidenberg;     c.    voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van             de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde             binnengemeentelijke afnemers.

   

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 6 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 2 bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 7 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan;

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het Besluit.

 • 4.

  In bijlage 3 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 8 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “GBA privacyreglement gemeente Geertruidenberg”.

 • 2.

  Het reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, de secretaris,                                          de burgemeester, de heer A. van Oudheusden                 de heer M.J.A. Meijer