Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling garanties voor financieringen van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling garanties voor financieringen van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
CiteertitelRegeling garanties voor financieringen van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is een gedelegeerde regeling van de Subsidieverordening Restauratieregelingen Gemeentelijke Monumenten en Beeldbepalende Panden gemeente Geertruidenberg 2003.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2003Nieuwe regeling.

27-03-2003

Gemeentekrant, nr. 10

27 maart 2003, nr. 11b

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling garanties voor financieringen van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Nr. 11.b.

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Gelet op de door de gemeente met stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten aangegane samenwerking, zoals vastgelegd in de tussen deze partijen gesloten deelnemingsovereenkomst, waarmee beoogd wordt om — uit een oogpunt van zorg voor de verbetering van de kwaliteit van de monumentenzorg en de cultuurhistorisch waardevolle omgeving in brede zin — een financieel kader te scheppen voor huidig en toekomstig monumentenbeleid van de gemeente;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2003, nr. 10 en 18 februari 2003, nr. 25;

 

Gelet op de terzake van toepassing zijnde artikelen van de Gemeentewet;

 

Gelet op de van toepassing zijnde “Subsidieverordening Restauratieregelingen Gemeentelijke

Monumenten en Beeldbepalende Panden gemeente Geertruidenberg 2003”;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de navolgende regeling:

 

Garantie

Artikel 1  

De verstrekking van garanties door de gemeente jegens de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (Svn) geschiedt tot zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen voortvloeiende uit financieringen, welke door de stichting worden verstrekt op verlangen van de gemeente, zulks op grond van de bovengenoemde deelnemingsovereenkomst . 

Algemene en Bijzondere Bepalingen

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders, dan wel nader aan te wijzen functionarissen, zijn belast met de uitvoering van deze regeling.

Artikel 3  

Indien dit van gemeentewege wordt gewenst, brengt het Bemiddelend Orgaan te Hoevelaken dan wel het Waarborgfonds Sociale Woningbouw advies uit inzake de aanvraag om een gemeentegarantie.

Artikel 4  

De garantie wordt verstrekt onder de voorwaarden en bepalingen, vervat in de bij deze regeling behorende bijlage 1. 

Slotbepalingen

Artikel 5  

Dit besluit kan worden aangehaald als de “Regeling garanties voor financieringen van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten". 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 28 maart 2003.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Geertruidenberg.

Geertruidenberg, De raad voornoemd,De griffier,                                                         De voorzitter, Drs K.M.C. Millenaar-Rammelaere              M.J.A. Meijer