Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Procedureregeling Planschadevergoeding 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling Planschadevergoeding 2005
CiteertitelProcedureregeling planschadevergoeding Geertruidenberg 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling komt in de plaats van de "Procedureverordening planschadevergoeding 2002", vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2003. De "Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008" treedt met terugwerkende kracht op 1 juli 2008 in werking. Met inachtneming hiervan is de "Procedureregeling Planschadevergoeding 2005" nog van toepassing op de volgende situaties: - op een aanvraag ingediend vóór 1 september 2005 in het geval dat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden vóór 1 september 2005 is de WRO van vóór 1 september 2005 van toepassing; - op een aanvraag ingediend op of na 1 september 2005 maar vóór 1 juli 2008 in het geval de planologische maatregel onherroepelijk is geworden vóór 1 september 2005 is de WRO nog van toepassing (maar is geen verjaringstermijn van toepassing); - op een aanvraag ingediend op of na 1 september 2005 maar vóór 1 juli 2008 in het geval de planologische maatregel onherroepelijk is geworden op of na 1 september 2005 én vóór 1 juli 2008 van kracht is geworden, is de WRO van toepassing (met inbegrip van de verjaringstermijn); - op een aanvraag ingediend op of na 1 juli 2008 maar vóór 1 september 2010 in het geval de planologische maatregel onherroepelijk is geworden vóór 1 september 2005 is de WRO nog van toepassing (maar is geen verjaringstermijn van toepassing).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 49 en 49a.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200520-10-2006Nieuwe regeling.

12-07-2005

Gemeentekrant 2005, nr. 21

2005-07-12, nr. 21.

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling Planschadevergoeding 2005

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING 2005

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op de artikelen 49 en 49a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,

 

besluit vast te stellen de:

 

PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING 2005

Artikel 1 Begripsbepalingen

De regeling verstaat onder:     a.   planschade: schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO);     b.   planologische maatregel: de bepalingen van een bestemmingsplan, dan wel het besluit            omtrent vrijstelling als bedoeld in de artikelen 17of 19 WRO, dan wel een van de andere in            artikel 49 WRO genoemde schade-oorzaken;     c.   aanvrager: degene die een aanvraag om vergoeding van planschade indient;     d.   college: het college van burgemeester en wethouders;     e.   derde - belanghebbende: degene als bedoeld in artikel 49a WRO die heeft verzocht om ten            behoeve van de verwezenlijking van een project een bestemmingsplan te herzien of te            wijzigen dan wel om vrijstelling te verlenen, anders dan bedoeld in artikel 31a of 31b WRO,            en die met de gemeente een overeenkomst heeft gesloten inhoudende dat geheel of            gedeeltelijk voor zijn rekening komt de schade die rechtstreeks haar grondslag vindt in het            besluit op dit verzoek en waarvan aanvrager vergoeding vraagt;     f.    adviseur: een persoon of commissie belast met het adviseren inzake de door het college te            nemen beschikking op een aanvraag om vergoeding van planschade en niet werkzaam            onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan;     g.  drempelbedrag: recht als bedoeld in artikel 49, derde lid WRO.

Artikel 2 Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst

 • 1.

  Een aanvraag om vergoeding van planschade wordt bij het college ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Het college tekent de datum van ontvangst van de aanvraag als bedoeld in het eerste lid onverwijld aan op het formulier waarbij de aanvraag is ingediend. De ontvangst wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan aanvrager. Van de aanvraag wordt een afschrift toegezonden aan de derde - belanghebbende.

 • 3.

  In de mededeling van ontvangst wijst het college de aanvrager er op dat voor het behandelen van de aanvraag een drempelbedrag verschuldigd is en deelt hem mede dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling op de rekening van de gemeente dan wel op een aangegeven plaats moet zijn gestort.

Artikel 3 Besluit tot het niet ontvankelijk verklaren van de aanvrager

Indien het drempelbedrag niet binnen de in artikel 2, derde lid genoemde termijn is bijgeschreven of gestort verklaart het college de aanvrager niet ontvankelijk, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat aanvrager in verzuim is geweest.

Artikel 4 Besluit tot afwijzing van de aanvraag wegens kennelijke niet ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid

 • 1.

  Het college wijst de aanvraag binnen acht weken na de dag van verzending van de mededeling van ontvangst af indien sprake is van kennelijke niet ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid van de aanvraag.

 • 2.

  De termijn van acht weken kan eenmaal metten hoogste vier weken worden verlengd.

Artikel 5 Besluit tot opdrachtverstrekking

Indien geen toepassing wordt gegeven aan artikel 3 of artikel 4 wijst het college uiterlijk bij het verstrijken van de in artikel 4 bedoelde termijn een adviseur aan en verstrekt een opdracht om terzake van de aanvraag advies uit te brengen.

Artikel 6 Werkwijze van de adviseur

 • 1.

  De adviseur stelt de aanvrager, een derde - belanghebbende en het college in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling hun visie te geven over de aanvraag om vergoeding van planschade.

 • 2.

  Van een mondelinge uiteenzetting door de aanvrager, de derde - belanghebbende of de vertegenwoordiger van het college wordt een samenvatting gemaakt. De samenvatting wordt opgenomen in het advies.

Artikel 7 De adviseur brengt binnen zestien weken na de ontvangst van de opdracht een schriftelijk en gemotiveerd

 • 1.

  De adviseur brengt binnen zestien weken na de ontvangst van de opdracht een schriftelijk en gemotiveerd concept-advies aan het college uit omtrent de gegrondheid van de aanvraag en de hoogte van de te vergoeden planschade.

 • 2.

  Van een overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn stelt de adviseur het college schriftelijk in kennis, met vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen hij het concept-advies zal uitbrengen.

 • 3.

  De adviseur zendt een afschrift van het concept - advies aan de aanvrager en een derde-belanghebbende, en stelt de aanvrager en de derde - belanghebbende in de gelegenheid om binnen vier weken na verzending van het concept - advies schriftelijk een reactie daarop ter kennis van de adviseur te brengen.

 • 4.

  Bij tijdige ontvangst van eventuele reacties brengt de adviseur binnen vier weken na verloop van de in het derde lid bedoelde termijn een definitief advies uit aan het college. Hij kan de termijn van vier weken eenmalig met vier weken verlengen, van welke verlenging hij mededeling doet aan het college.

 • 5.

  Indien niet binnen de in het derde lid bedoelde termijn een reactie is ingebracht, brengt de adviseur binnen twee weken na verloop van deze termijn een definitief advies uit aan het college.

 • 6.

  De adviseur zendt een afschrift van het definitieve advies aan de aanvrager en de derde-belanghebbende.

Artikel 8 Beschikking van het college

 • 1.

  Binnen zes weken na ontvangst van het advies beslist het college op de aanvraag om vergoeding van planschade.

 • 2.

  Het college kan deze termijn eenmaal met ten hoogste vier weken verlengen.

Artikel 9 Uitbetaling

Indien het college een vergoeding van planschade vaststelt, vïndt uitbetaling plaats op een door aanvrager aangegeven rekening direct na het onherroepelijk worden van deze beschikking.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 september 2005.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als Procedureregeling planschadevergoeding Geertruidenberg 2005.

Vastgesteld op 12 juli 2005 door burgemeester en wethouders van Geertruidenberg; De secretaris, De burgemeester, L.S. van den Dool, locosecretaris M.J.A. Meijer  

Gemeente Geertruidenberg 1  

AANVRAAGFORMULIER BEHOREND BIJ ARTIKEL 2 VAN DE PROCEDUREREGELING PLANSCHADEVERGOEDING 2005

 

De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) geeft in artikel 49 aan dat een belanghebbende onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht kan doen gelden op vergoeding van schade als gevolg van de bepalingen van een bestemmingsplan of bijvoorbeeld een besluit omtrent vrijstelling als bedoeld in de artikelen 17 en 19 WRO.

 

Een aanvraag om vergoeding van planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders met gebruikmaking van het onderhavige formulier.

Bij voorbaat wijst het college de aanvrager erop dat voor het behandelen van de aanvraag een drempelbedrag van 300 Euro verschuldigd is. De gang van zaken is als volgt. De aanvrager dient het aanvraagformulier bij het college in, waarna hij of zij een bevestiging van ontvangst krijgt met de mededeling dat het verschuldigde bedrag binnen vïer weken na de dag van verzending van deze ontvangstbevestiging op de rekening van de gemeente dan wel op een aangegeven plaats moet zijn gestort.

 

AanvragerNaam en voorletters:Adres:Postcode en woonplaats:Telefoon:

 

In zijn hoedanigheid van eigenaar / huurder / pachter (doorhalen wat niet van toepassing is) van:

 

Eventuele mede eigenaarNaam en voorletters:Adres:Postcode en woonplaats:Telefoon:Eventuele gemachtigde:Naam en voorletters:Adres:Postcode en woonplaats:Telefoon:Maatregel die volgens aanvrager oorzaak is van schadeO artikel 49, eerste lid, onder a WRO: bepalingen van een bestemmingsplan.O artikel 49, eerste lid, onder b WRO: besluit omtrent vrijstelling als bedoeld in de artikelen 17 of 19 WRO.O artikel 49, eerste lid, onder c WRO: besluit tot het verlenen van vrijstelling ingevolge artikel 40, of van een vergunning of andere beschikking ingevolge artikel 41 WRO.O artikel 49, eerste lid, onder d WRO: aanhouding van het besluit omtrent het verlenen van een bouw- of aanlegvergunning ingevolge artikel 50, eerste lid Woningwet dan wel ingevolge artikel 46, tweede lid WRO.

(O: aankruisen wat van toepassing is)Op welk gebied heeft deze maatregel betrekking?……………………………………………………………………………….Wat is de aard van de schade? Bestaat de schade volgens u uit waardevermindering van uw eigendom, dan wel uit inkomensderving?

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….Bij gestelde waardevermindering van eigendom: omschrijving van de onroerende zaak waarvan u zakelijk gerechtigde bent

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….Bij gestelde waardevermindering van eigendom: datum waarop u de eigendom van een onroerende zaak of een ander zakelijk recht daarop heeft verworven, graag ook kopie eigendomsbewijs, resp. eventueel contract economische overdracht, meesturen.

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….Bij gestelde inkomensderving: gelieve nadere informatie te geven

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

 

Ruimte voor aanvullingen en toelichting

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………. 

Plaats ………………………..Datum ………………………..Naam aanvrager: ………………………..Handtekening:Naam eventuele mede eigenaar: ………………………..Handtekening:Naam eventuele gemachtigde: ………………………..Handtekening:Gelieve het ingevulde formulier met bijbehorende bescheiden op te sturen naar burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, Postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer.