Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling bezwaarschriften personele aangelegenheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling bezwaarschriften personele aangelegenheden
CiteertitelRegeling bezwaarschriften personele aangelegenheden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum en vindplaats bekendmaking onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200330-12-2014Nieuwe regeling.

19-08-2003

Personeelsnieuws, 2003

2003-08-19, nr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bezwaarschriften personele aangelegenheden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;overwegende, dat in verband met de wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ten behoeve van de dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur het gewenst c.q. noodzakelijk is dat een nieuwe regeling wordt vastgesteld met betrekking tot een adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften in rechtspositionele aangelegenheden, die ambtenaren in dienst van de gemeente Geertruidenberg betreffen;gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;BESLUITEN:

 • 1.

  in te stellen een "Commissie van advies voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden";

 • 2.

  vast te stellen de volgende: "Regeling voor behandeling van bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden, die medewerkers in dienst van de gemeente Geertruidenberg betreffen".

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:     a.   verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen en dient           te beslissen op het bezwaarschrift;     b.   Commissie: "Commissie van advies voor bezwaarschriften inzake rechtspositionele            aangelegenheden", zoals vermeld in artikel 2 van deze regeling;     c.   wet: wet van 4 juni 1992 (Stbl. 1992, 315) houdende algemene regels van bestuursrecht            (Algemene wet bestuursrecht).

Hoofdstuk 2 Behandeling van bezwaarschriften

Paragraaf 1 De commissie

Artikel 2 Inleidende bepaling

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren als bedoeld in artikel 1:5 van de wet.

 • 2.

  De commissie is bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden, die het personeel in dienst van de gemeente Geertruidenberg betreffen.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voorzitter, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders benoemen een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Geertruidenberg.

 • 4.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders wijzen tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 • 3.

  De secretaris is tevens adviseur van de commissie; de secretaris heeft geen stemrecht.

 • 4.

  De commissie kan zich voor administratieve ondersteuning doen bijstaan door een of meerdere ambtenaren, daartoe door of namens de gemeentesecretaris aangewezen.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien. 

Paragraaf 2 Procedure

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift, met de daarbij overgelegde stukken, wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 7 Overdracht bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de artikelen:- 2:1, tweede lid;- 6:6, voor wat betreft het aan de indiener stellen van een termijn, waarbinnen het verzuim in de zin           van niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 van de wet, kan worden hersteld;- 6:17, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie;- 7:4, tweede lid;- 7:6, vierde lid, van de wet worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de           voorzitter van de commissie.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting, waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het in het tweede lid genoemde artikel besluit van het horen af te zien, doet hij daarvan mededeling aan:

  • a.

   de belanghebbenden;

  • b.

   het verwerend orgaan.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk mede, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de in het eerste lid bedoelde mededeling kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan, onder opgaaf van redenen, de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan medegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijkingen toe te staan van de termijnen als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet deelneming aan de behandeling.

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Nieuw Artikel

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwe­zig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaats­vond, of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies is opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belangheb­benden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen een week na verzending van de in het eerste lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze regeling, die betrekking hebben op de hoorzit­ting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.
  • a.

   De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  • b.

   Indien bij een stemming de stemmen staken, dan beslist de stem van de voorzitter.

  • c.

   Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 4.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van tien weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de wet ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies door de commissie en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belangheb­benden een afschrift.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 • 2

  Met ingang van de inwerkingtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde regeling vervalt de "Verordening rechtspositionele bezwaarschriften gemeente Geertruidenberg 1999", vastgesteld bij raadsbesluit d.d.25 maart 1999.

   

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling bezwaarschriften personele aangelegenheden".

Geertruidenberg, 19 augustus 2003

 

Burgemeester en wethouders, voornoemd,

de secretaris,                     de burgemeester, mr. J.H. Willems                M.J.A. Meijer