Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling betreffende de burgerlijke stand in de gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling betreffende de burgerlijke stand in de gemeente Geertruidenberg
CiteertitelRegeling burgerlijke stand gemeente Geertruidenberg 1998
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatiedatum en -middel onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, boek I, art. 16, 16a, 16c
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1 t/m 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-1998Nieuwe regeling.

03-02-1998

onbekend.

1998-02-03 nr. 97/64

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betreffende de burgerlijke stand in de gemeente Geertruidenberg

Geconsolideerde versie van de regeling

REGELING BURGERLIJKE STAND

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg; 

gelet op de artikelen 16, 16a en 16c van boek I van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze zijn vastgesteld bij wet van 14 oktober 1993, Stbl. 555; 

mede gelet op de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit burgerlijke stand 1994, Stbl. 160; 

BESLUITEN:

vast te stellen de navolgende regeling betreffende de burgerlijke stand in de gemeente Geertruidenberg;

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Onder ambtenaar of ambtenaren wordt of worden in deze regeling verstaan de ambtenaar of ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Geertruidenberg.

 • 2.

  De ambtenaren van de burgerlijke stand worden overeenkomstig artikel 16 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek onderscheiden in:     a.   ambtenaar van de burgerlijke stand;     b.   buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 2 Verdeling van de werkzaamheden

 • 1.

  De leiding over de werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand berust bij een door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders wijzen de ambtenaar aan, die de in lid 1 genoemde ambtenaar tijdens diens afwezigheid vervangt.

 • 3.

  De huwelijken en partnerschapsregistraties en met name de huwelijken en partnerschapsregistraties buiten de vastgestelde werktijden worden in de regel voltrokken ten overstaan van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 4.

  Met inachtneming van de artikelen 6 en 7 van het Besluit burgerlijke stand 1994, Stbl. 160, draagt de in lid 1 genoemde ambtenaar zorg voor de bewaring en  afsluiting van de registers van de burgerlijke stand.

Artikel 3 Aanwijzing lokalen

De ambtenaren verrichten hun werkzaamheden in het gemeentehuis te Raamsdonksveer; het voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistratie is tevens mogelijk in het stadhuis te Geertruidenberg. Kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie is echter slechts mogelijk in het gemeentehuis te Raamsdonksveer.

Artikel 4 Openstelling bureau burgerlijke stand

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand in de gemeente Geertruidenberg is, metuitzondering van de zondagen, de algemeen erkende feestdagen en de krachtensenige beschikking daarmee geljkgestelde dagen voor het publiek geopend:     a.   voor alle handelingen, met uitzondering van het doen van aangifte van huwelijk            en geregistreerd partnerschap en huwelijksvoltrekkingen en            partnerschapsregistraties:              - tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis voor het publiek;     b.   voor het doen van aangifte van huwelijk en geregistreerd partnerschap:              - op werkdagen, uitsluitend op afspraak;     c.   voor het voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties:              - op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16,00 uur;              - op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur;     d.   voor het voltrekken van kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties              - op maandag en woensdag om 9.00 uur.

 • 2.

  Indien daaraan naar het oordeel van de in artikel 3, lid 1 genoemde ambtenaar behoefte bestaat, zal op dagen dat krachtens besluit van burgemeester en wethouders het gemeentehuis voor het publiek gesloten is, dan wel beperkt is opengesteld, het  bureau van de burgerlijke stand, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, geopend zijn van 9.00 tot 10.00 uur, doch uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden.

 • 3.

  Op de in het tweede lid bedoelde dagen gelden voor de voltrekking van huwelijken en partnerschapsregistraties de tijden, genoemd in het eerste lid, onder c.

Artikel 5  

 • 1.

  Op alle andere dagen en tijden dan genoemd in artikel 4 is het bureau van de burgerlijke stand voor het publiek gesloten.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op verzoek van een belanghebbende op een  door de in artikel 3, lid 1, genoemde ambtenaar te bepalen tijdstip worden geopend, indien de verzoeker naar het oordeel van die ambtenaar aantoont, dat met de te verrichten handelingen niet kan worden gewacht tot een dag of tijdstip, waarop het bureau ingevolge het bepaalde in artikel 4 voor het publiek geopend is.

 • 3.

  Bij openstelling overeenkomstig lid 2 wordt het bureau van de burgerlijke stand onmiddellijk gesloten, nadat de gevraagde handelingen zijn verricht.

Artikel 6  

De in artikel 2, lid 1 genoemde ambtenaar draagt er zorg voor, dat in het geval van openstelling overeenkomstig artikel 4, lid 2, het publiek daarvan op de gebruikelijke wijze in kennis wordt gesteld.

Artikel 7 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling burgerlijke stand gemeente Geertruidenberg 1998”.

Artikel 8  

Deze regeling treedt in werking op 3 februari 1998.

Geertruidenberg, 3 februari 1998.Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

De secretaris,                    de burgemeester, R.A.K. Huijbrechts             W.A. Letschert  

1 REGELING BURGERLIJKE STAND

Artikel 2, lid 3Gelet op de normale voortgang van de werkzaamheden op de afd. burgerzaken zullen de huwelijken slechts in bijzondere gevallen worden voltrokken door de abs. Gedacht wordt hierbij aan het behouden van een zekere routine, het inspringen hij ziekte en afwezigheid en familie of bekenden van een ambtenaar van de burgerlijke stand (abs). Zeker voor huwelijken buiten de vastgestelde werktijden dient een beroep te worden gedaan op de bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Artikel 3Uit oogpunt van kostenbeperking worden gratis huwelijksvoltrekkingen slechts mogelijk te Raamsdonksveer in een sobere uitvoering.In de thans bestaande-situatie zijn er in het gemeentehuis te Raamsdonksveer twee ruimten beschikbaar voor huwelijksvoltrekkingen, te weten:     - de raadzaal     - de B en W kamer, waar slechts 16 zitplaatsen zijn.Ook in de trouwzaal van Geertruidenberg is het aantal zitplaatsen beperkt. De keuze voor de lokatie is in principe aan de klant.

Artikel 4, lid 1 onder cVoor huwelijksvoltrekkingen op door de weekse dagen zijn in de regeling zodanige tijden opgenomen dat deze kunnen plaatsvinden gedurende de normale werktijden voor personeel, zodat aan de voorgeschreven beveiligingsvoorschriften ten aanzien van akten en gebouwen op normale wijze kan worden voldaan. Het besluit Burgerlijke Stand verplicht de abs de onder hem berustende bescheiden zorgvuldig in een afgesloten tegen brand beschermde ruimte te bewaren. Slechts indien de uitoefening van de dienst dit noodzakelijk maakt mogen registers, dubbelen of afschriften uit die ruimte worden verwijderd.Als uiterste aanvangstijdstip voor huwelijksvoltrekkingen zal 15.30 uur worden gehanteerd.

Artikel 4, lid 1 onder dGelet op een inwoneraantal van + 21.000 wordt de mogelijkheid geboden tot maximaal 2 gratis huwelijksvoltrekkingen per week.Afspraken voor huwelijksvoltrekkingen zullen maximaal 1 jaar tevoren worden vastgelegd.

Artikel 4, lid 2.Op dagen dat het gemeentehuis voor publiek gesloten is kan het bureau van de burgerlijke stand van 9.00 tot 10.00 uur worden opengesteld voor aangiften van geboorten en overlijden, een en ander ter beoordeling van de ambtenaar die met de dagelijkse leiding wordt belast. Uit beveiligingsoogpunt dienen dan minimaal 2 personen aanwezig te zijn. Dit laatste geldt eveneens voor huwelijksvoltrekkingen buiten werktijden.