Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening wachtlijstbeheer WSW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening wachtlijstbeheer WSW
CiteertitelVerordening Wachtlijstbeheer sociale werkvoorziening gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-200901-01-200901-01-2015Nieuwe regeling.

29-01-2009

De Langstraat, 26 maart 2009

29 januari 2009, nr. 08

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening wachtlijstbeheer WSW

Nr. 08 De raad van de gemeente Geertruidenberg;gelezen het voorstel van het college d.d. 25 november 2008;gelet op de artikel 12, tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening;overwegende, dat de raad bij verordening nadere regels kan vaststellen met betrekking tot het wachtlijstbeheer in het kader van de Wet sociale werkvoorziening; besluit:vast te stellen de verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Geertruidenberg.Raamsdonksveer, 29 januari 2009.De raad van de gemeente Geertruidenberg,de griffier, de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M.J.A. MeijerVERORDENING WACHTLIJSTBEHEER WET SOCIALE WERKVOORZIENING GEMEENTE GEERTRUIDENBERGDe raad van de gemeente Geertruidenberg;gelezen het voorstel van het college d.d. 25 november 2008;gelet op de artikel 12, tweede lid van de Wet sociale werkvoorziening;overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de bevoegdheid om regels te stellen over de volgorde waarin de ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid Wet sociale werkvoorziening in aanmerking worden gebracht, bij verordening te regelen; BESLUIT:vast te stellen de navolgende Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Geertruidenberg

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder: a. de wet: de Wet sociale werkvoorziening; b. de gemeente: de gemeente Geertruidenberg; c. gemeenschappelijke regeling: Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Arbeid Voor Allen (WAVA) d. ingezetene: degene die op grond van hun inschrijving in het gemeentelijk persoonsregister geacht worden hun werkelijke woonplaats in de gemeente Geertruidenberg te hebben; e. wachtlijst: overzicht van ingezetenen die geïndiceerd zijn, geen dienstbetrekking hebben als bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van de wet en wel beschikbaar om een dergelijke dienstbetrekking te aanvaarden;

 

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde wachtlijst

Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de iindicatiestelling bepalend is.

Artikel 3 Uitvoering en verantwoording

  • 1.

    De uitvoering van deze verordening is opgedragen aan het Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling

  • 2.

    Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan het college over de uitvoering van deze verordening.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale Werkvoorziening gemeente Geertruidenberg”

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2009.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 29 januari 2009.

1 TOELICHTING VERORDENING WACHTLIJSTBEHEER WET SOCIALE WERKVOORZIENING GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

AlgemeenIn artikel 12, tweede lid van de Wsw is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening regels kan stellen over de volgorde waarin ingezetenen die op de wachtlijst zijn geplaatst voor een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid Wsw, in aanmerking worden gebracht. Omdat elke Wsw-geїndiceerde per definitie tot een zeer kwetsbare groep behoort is er geen behoefte om een uitzonderingspositie te creёren voor doelgroepen. Het is belangrijk dat de gemeente er is voor al haar burgers. Derhalve is gekozen om ten aanzien van doelgroepenprioritering het first in first out (fifo) principe toe te passen. De uitvoering van de verordening is opgedragen aan het Dagelijks bestuur van de gemeen-schappelijke regeling. Het bestuur legt ter zake periodiek verantwoording af aan het college.