Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Woonschepenregeling Geertruidenberg 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWoonschepenregeling Geertruidenberg 2005
CiteertitelWoonschepenregeling Geertruidenberg 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit betreft de eerste wijziging van de Woonschepenregeling 2005.In de bijlagen zijn de aangewezen ligplaatsen op tekening aangegeven.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 2005, art. 1.1, art. 5.3.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-200910-10-2014Artikel 4.

18-08-2009

De Langstraat, 27 augustus 2009

18 augustus 2009
18-06-200528-08-2009Nieuwe regeling.

10-05-2005

Gemeentekrant, 2005, nr. 12

2005-05-10, nr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Woonschepenregeling Geertruidenberg 2005

Geconsolideerde versieBurgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;overwegende, dat de raad van de gemeente Geertruidenberg in zijn vergadering van 27 januari 2005 heeft vastgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Geertruidenberg 2005;dat in artikel 5.3.2. van voornoemde verordening onder andere is bepaald:

 • 1.

  Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.

 • 2.

  Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuigop niet krachtens het eerste lid aangewezen gedeelten van openbaar water:a. nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;b. beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.

dat in artikel 1.1 van voornoemde verordening onder andere is bepaald:b. Openbaar water: alle wateren die — al dan niet met enige beperking — voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn.g. Woonschepen: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot, een als hoofdverblijf geldend dag- of nachtverblijf van een of meer personen.besluiten:vast te stellen de volgende:WOONSCHEPENREGELING GEERTRUIDENBERG 2005

Hoofdstuk 1  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ligplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om door een woonschip met bijbehorende voorzieningen te worden ingenomen;

 • b.

  bijbehorende voorzieningen: zaken zonder welke het gebruik van het schip als woning niet goed mogelijk is, zoals een bijboot, steiger en een loopplank.

Artikel 2 Wijze van meten

De in deze regeling genoemde maten worden uitwendig gemeten daar waar zij het grootst zijn. Ondergeschikte bouwdelen zoals lichtkoepels en antennes worden niet meegerekend.

Artikel 3 Woonschepen in aanbouw of reparatie

Het verbod in artikel 4 van deze regeling is niet van toepassing op woonschepen die in aanbouw of in reparatie zijn, zolang zij zich op of aan een scheepswerf dan wel in of bij een reparatie-inrichting bevinden.

Artikel 4 Aangewezen ligplaats op ligplaatsenkaarten

 • 1

  Het is verboden met een woonschip een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een woonschip beschikbaar te stellen op openbaar water binnen de gemeente Geertruidenberg. 

 • 2

  Het in lid 1 genoemde verbod is niet van toepassing op de onder vermelde en op de bij deze regeling behoren- de ligplaatsenkaarten aangegeven locaties:

  • 1.

   aan het adres Rivierkade 4, aan de westzijde van de rivier de Donge tussen raaipaal 34,69 en raaipaal 36,4.

  • 2.

   aan het adres Rivierkade 5, met een woonschip met een maximum lengte van 21,50 meter (inclusief terras) en een breedte van 5 meter aan de westzijde van de rivier de Donge tussen raaipaal 34,22 en raaipaal 34,69.

  • 3.

   aan het adres Timmersteekade 101, met een woonschip met een maximale lengte van 23 meter en een breedte van 5,16 meter aan de westzijde van de rivier de Donge gelegen in zuidelijke richting vanaf de coördinaten 119010,834/412548,241 en 119021,803/412548,310 in het rijksdriehoekstelsel.

  • 4.

   in de rivier de Donge ter hoogte van Fort Lunette met een woonschip met een maximale lengte van 39 meter en een maximale breedte van 6,10 meter.

  • 5.

   ten westen van Haven 134 te Raamsdonksveer, met een woonschip met een maximale lengte van 23 meter en een breedte van 6 meter tussen de volgende coördinaten, 119139,94/412197,52 en 119122,47/412213,85, gemeten in het rijksdriehoekstelsel.

  • 6.

   aan het adres Keizersveer 13a, met een woonschip met een maximale lengte van 24 meter en een breedte van 4 meter langs de zuidelijke oever van de rivier het Oude Maasje op 90 meter ten Oosten van de oostelijke gevel van de woning genummerd Keizersveer 13a, gemeten in het verlengde van de rechtdoorgaande as van de verharde landweg, uitgaande van het midden van het woonschip loodrecht gemeten op die as.

 • 3

  het college van burgemeester en wethouders kan de houder van een ligplaats ontheffing verlenen voor de aanpassing van zijn ligplaats indien:

  • 1.

   De betrokken toegestane ligplaats voldoende ruimte biedt en aan weerszijden teminste 2 meter ruimte overblijft tussen de vervangende/verbouwde boot en een eventueel daarnaast gelegen woonboot, bedrijfsvaartuig, object of steiger.

 • 4

  De maximale maten voor lengte en breedte bedragen respectievelijk 37 en 5,50 meter. De maximale hoogte bedraagt 2,50 meter gemeten vanaf de waterlijn, met uitzondering van de Stuurhut. In afwijking van het vorige lid kan ten aanzien van de hoogte een ontheffing worden verleend indien:

  • 1.

   Voldoende zicht is vanaf de wal op het water en

  • 2.

   Er voldoende zicht is op de wal vanaf het water en

  • 3.

   De maatverhouding van de woonboot zelf daardoor niet verstoord wordt.

 • 5

  Een aanvraag voor een vervanging of verbouwing van een woonboot wordt getoetst aan de welstandcriteria. Dit geldt niet voor een vergunningsvrije verbouwing. 

Artikel 5 Aansluiting aan drinkwaterleiding

 • 1

  De rechthebbende op het woonschip is verplicht ervoor te zorgen dat het woonschip is aangesloten aan het

  distributienet van de openbare waterleiding. 

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan vrijstelling verlenen van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, indien het schip is voorzien van een of meer drinkwatertanks waarvan de gezamenlijke inhoud mïnimaal 250 liter bedraagt. 

Artikel 6 Aansluiting aan de riolering

 • 1

  De rechthebbende op het woonschip is verplicht ervoor te zorgen dat het woonschip is aangesloten aan een openbaar riool. 

 • 2

  Het bepaalde ïn het eerste lid is niet van toepassing:

  • a.

   in delen van de gemeente waarin geen openbare riolering aanwezig is;

  • b.

   voor zover uitsluitend hemelwater wordt geloosd.

 • 3

  Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in het eerste lid, indien afvoer op een andere wijze zonder verontreïniging van water, bodem of lucht mogelijk is voor woonschepen die op een grotere afstand dan 40 meter van een openbaar riool zijn gelegen.

 • 4

  De in het derde lid bedoelde afstand wordt gemeten langs de kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2

  Deze regeling kan worden aangehaald als: “Woonschepenregeling Geertruidenberg 2005”

Geertruidenberg, 10 mei 2005.Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,De secretaris,                                       de burgemeester,Mr. J.H. Willems                                  M.J.A. Meijer