Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Geertruidenberg 2014
CiteertitelWinkeltijdenverordening Geertruidenberg 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Winkeltijdenverordening 1998, en de wijzigingen daarop, zijn ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201419-12-2019Nieuwe regeling.

30-01-2014

Gemeenteblad, nr. 6620

2014-01-30, nr. 8
13-10-199814-05-199919-12-2019Nieuwe regeling.

24-09-1998

Voorlichtingskrant gemeente Geertruidenberg, nr. 16

24-09-1998 nr. 24

Tekst van de regeling

Intitulé

WINKELTIJDENVERORDENING GEERTRUIDENBERG 2014

Nummer 8

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelezen het voorstel van het college van;

22 oktober 2013

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Winkeltijdenwet;

 

besluit:

 

De raad besluit de navolgende verordening vast te stellen:

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Paragraaf 2 Vrijstellingen

Artikel 2 Vrijstelling Algemeen

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet:

 • a.

  voor de gehele gemeente Geertruidenberg;

 • b.

  gedurende het gehele jaar;

 • c.

  op alle zondagen en feestdagen van 10.00 tot 19.00;

Paragraaf 3 Ontheffingen

Artikel 3 Ontheffingen

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   Het uitstallen van goederen;

  • c.

   Tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

 • 3.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 4.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5 Intrekking voorgaande regeling

De Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2014.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 2014.

Artikel 8 Overgangsbepaling

De bij of krachtens de Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 1998 verleende en nog van kracht zijnde ontheffingen vervallen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 2014.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van: 30 januari 2014.

De raad van Geertruidenberg,

de griffier, de voorzitter,

 

 

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere, drs. W. van Hees