Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen Geertruidenberg
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur | organisatie en beleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiernaast de Oorkonde van verdienste ingesteld voor diegenen die niet in aanmerking komen voor een andere, hogere, onderscheiding. De verordening is bekendgemaakt in De Langstraat d.d. 6 december 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200801-01-2008Nieuwe regeling.

29-11-2007

De Langstraat, 6 december 2007

2007-11-29 nr.08
01-01-2008nieuwe regeling

29-11-2007

gmb-2019-234199

2007-11-29 nr. 08

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Geertruidenberg

Nr. 08.

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg:

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2007;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat ingezetenen en niet-ingezetenen, groepen dan wel rechtspersonen zich vaak intensief en belangeloos inzetten voor het welzijn van de samenleving in het algemeen en die van de gemeente Geertruidenberg in het bijzonder;

 

dat het wenselijk is dat het gemeentebestuur aan deze personen, instellingen, verenigingen e.d. waardering en dankbaarheid kan uitspreken voor de getoonde inzet;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen de:

 

verordening regelende de instelling van het Ereburgerschap en het toekennen van de Penning van verdienste van de gemeente Geertruidenberg

 

Artikel 1 Algemeen

De gemeente Geertruidenberg kent de volgende gemeentelijke onderscheidingen:

  • a.

    het Ereburgerschap van de gemeente Geertruidenberg;

  • b.

    de Penning van verdienste van de gemeente Geertruidenberg.

Artikel 2 Het Ereburgerschap van de gemeente Geertruidenberg

  • 1.

    Het ereburgerschap wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Geertruidenberg, die zich langdurig en/of in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of voor de gemeenschap van Geertruidenberg.

  • 2.

    Het Ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders doen hiertoe een voorstel aan de gemeenteraad.

  • 3.

    De uitreiking geschiedt door de burgemeester.

  • 4.

    Degenen aan wie het Ereburgerschap is toegekend, ontvangt een penning met een draagspeld en een oorkonde.

  • 5.

    Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de vorm en opschrift van de bij het Ereburgerschap behorende penning, draagspeld en oorkonde.

Artikel 3 De Penning van verdienste van de gemeente Geertruidenberg

  • 1.

    De toekenning van de Penning van verdienste van de gemeente Geertruidenberg, wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen en niet ingezeten of groepen dan wel rechtspersonen, die zich op één of meerdere specifieke terreinen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap van Geertruidenberg.

  • 2.

    De Penning van verdienste van de gemeente Geertruidenberg wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders. Alvorens een besluit wordt genomen wordt de daartoe aangewezen raadscommissie, het presidium, vertrouwelijk gehoord. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk vertrouwelijk ter kennis gebracht aan dit presidium.

  • 3.

    De uitreiking geschiedt door de burgemeester.

  • 4.

    Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de vorm en opschrift van penning en oorkonde.

Artikel 4  

Bij de besluitvorming tot het verlenen van een van voornoemde gemeentelijke onderscheidingen worden de verdiensten uit de voormalige gemeente Raamsdonk en Geertruidenberg meegewogen.

Artikel 5 Overige bepalingen

  • 1.

    Aan de toekenning van de in deze verordening genoemde onderscheidingen zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.

  • 2.

    Het college van burgemeester en wethouders bepaalt in overleg met de decorandus dan wel zijn omgeving de datum, het tijdstip en de wijze waarop de betreffende onderscheiding wordt uitgereikt.

  • 3.

    Van elke toekenning van het Ereburgerschap wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening bijgehouden in een register, waarvan het college het model vaststelt en de naam draagt “Eregalerij van de gemeente Geertruidenberg”.

  • 4.

    Het bezit van de Penning van verdienste sluit op een later moment het ontvangen van het Ereburgerschap niet uit.

  • 5.

    Indien iemand het Ereburgerschap heeft ontvangen, kan hij of zij voor dezelfde verdiensten niet meer in aanmerking komen voor een andere gemeentelijke onderscheiding.

  • 6.

    In zeer bijzondere gevallen kan de gemeenteraad de begiftigde het toegekende Ereburgerschap ontnemen. Dit geschiedt bij een met redenen omkleed besluit, waarvan aan betrokkene(n) mededeling wordt gedaan.

  • 7.

    In zeer bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders de begiftigde de toegekende Penning van verdienste ontnemen. Dit geschiedt bij een met redenen omkleed besluit, waarvan aan betrokkene(n) en aan het presidium mededeling wordt gedaan.

Artikel 6 Slotbepaling

  • 1.

    Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Geertruidenberg”.

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

 

 

 

Raamsdonksveer, 29 november 2007.

De raad van de gemeente Geertruidenberg,

de griffier, de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere, M.J.A. Meijer