Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren, gemeente Geertruidenberg, art. 8, lid 4 onder f

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2015nieuwe regeling.

14-12-2010

De Langstraat, 30 december 2010

14 december 2010, nr. 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2011

Uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op artikel 8, lid 4 onder f van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren, gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende dat het noodzakelijk is het opleggen van een eigen bijdrage bij uitvoeringsbesluit te regelen;

 

besluit

vast te stellen: “Uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2011”.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Alle begrippen die in dit uitvoeringsbesluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg.

 • 2

  Dit uitvoeringsbesluit heeft betrekking op de doelgroep die geen uitkering ontvangt, zoals niet-uitkeringsgerechtigden (NUG-gers) en personen met een uitkering ingevolge de Algemente nabestaandenwet die als niet-werkende werkzoekende staat ingeschreven (Anw-ers). Immers, van deze groep is het niet vanzelfsprekend dat zij op een laag inkomensniveau zitten.  

Artikel 2 De eigen bijdrage

 • 1

  Van de werkzoekende wordt een eigen bijdrage gevraagd in de trajectkosten.

 • 2

  De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en bedraagt:a. € 0,00 bij een inkomen lager dan € 1.800,00 bruto per maand;b. € 500,00 bij een inkomen tussen € 1.800,00 en € 2.500.00 bruto per maand;c. € 1.000,00 bij een inkomen tussen € 2.500,00 en € 3.500,00 bruto per maand;d. € 2.000,00 bij een inkomen tussen € 3.500,00 en € 4.500,00 bruto per maand;e. gelijk aan de trajectkosten bij een inkomen hoger dan € 4.500,00 bruto per maand.

   

Artikel 3 De vermogensgrens

De vermogensgrens bedraagt 2 keer de gehuwdennorm.

 

Artikel 4 Overige bepalingen

Voor de hier in te zetten trajecten gelden eveneens de bepalingen vastgelegd, in de overige uitvoeringsbesluiten gelieerd aan de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren, gemeente Geertruidenberg.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Het (voorgaande) Uitvoeringsbesluit eigen bijdrage, vastgesteld door burgemeester en secretaris van gemeente Geertruidenberg op 25 januari 2005, komt met de inwerkingtreding van huidig Uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2011, te vervallen.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald: Uitvoeringsbesluit eigen bijdrage gericht op re-integratie 2011.

 

Aldus vastgesteld op 14 december 2010.

de burgemeester      de secretaris

M.J.A. Meijer                A.J.L.G. van Oudheusden