Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsbesluit loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg, art. 8, lid 4 en art. 13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2015nieuwe regeling

14-12-2010

De Langstraat, 30 december 2010

14 december 2010, nr. 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie 2011

Uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie 2011

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op artikel 8, lid 4 en artikel 13 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende dat het noodzakelijk is de verstrekking van loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie bij uitvoeringsbesluit te regelen;

 

besluit

vast te stellen: “Uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie 2011”.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Alle begrippen die in dit uitvoeringsbesluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg. 

 • 2

  Loonkostensubsidie en/of een no-risk polis kan worden verstrekt aan werkgevers die met uitkeringsgerechtigden en/of deelnemers Work First een arbeidsovereenkomst sluiten gericht op arbeidsinschakeling. De loonkostensubsidie compenseert de eventuele lagere arbeidsproductiviteit en/of begeleiding van de werknemer. De no-risk polis biedt werkgevers bij ziekte van de werknemer een vergoeding van de loonschade. De no-risk polis is een door de gemeente afgesloten verzekering.

   

Artikel 2 Duur van de loonkostensubsidie en/of no-risk polis

De duur van de loonkostensubsidie en/of no-risk polis is één jaar, waarbij de loonkostensubsidie en/of no-risk polis nooit langer duurt dan de duur van de arbeidsovereenkomst.

 

Artikel 3 Hoogte van de loonkostensubsidie

 • 1

  De hoogte van de loonkostensubsidie bedraagt 75% van het loon per 3 maanden.

 • 2

  Het totaal van alle door de werkgever verkregen loonkostensubsidies mag de totale loonsomkosten voor de werknemer niet overstijgen.

   

Artikel 4 Verplichtingen verbonden aan loonkostensubsidie en/of no-risk polis

 • 1

  De aanvraag loonkostensubsidie en/of no-risk polis wordt schriftelijk ingediend binnen een maand na ondertekening van de arbeidsovereenkomst door aanvrager.

 • 2

  De aanvraag als bedoeld in lid 1 wordt vergezeld van een ondertekende arbeidsovereenkomst.

 • 3

  De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur dan wel voor bepaalde duur doch voor minimaal 12 aanééngesloten maanden.

 • 4

  De dienstbetrekking is ten aanzien van de loonkostensubsidie van een dusdanig loonniveau dat een beroep op een aanvullende uitkering niet meer noodzakelijk is. Dit is voor de no-risk polis niet van toepassing.

 • 5

  De werkgever is verplicht mee te werken aan een onderzoek naar de juistheid en doelmatigheid van de verstrekte loonkostensubsidie en/of no-risk polis.

 • 6

  Wanneer de indienstneming niet leidt tot een netto-toename van het aantal werknemers in de betrokken vestiging, moeten de vacatures zijn ontstaan ten gevolge van ontslag of vermindering van werktijd, beide op initiatief van de werknemer, ouderdomspensioen of gewettigd ontslag, en niet door afvloeiingen.

   

Artikel 5 Overige bepalingen

Betalingen op grond van dit besluit vinden plaats per kwartaal achteraf. Het verzoek daartoe wordt voorzien van de salarisstroken over dat kwartaal.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Het (voorgaande) Uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie, vastgesteld door burgemeester en secretaris van gemeente Geertruidenberg op 25 januari 2005, komt met de inwerkingtreding van huidig Uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie 2011 te vervallen.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald: Uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie 2011.

 

Aldus vastgesteld op 14 december 2010

 

de burgemeester     de secretaris.

M.J.A. Meijer                A.J.L.G. van Oudheusden