Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit scholing gericht op re-integratie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit scholing gericht op re-integratie 2011
Citeertitelscholing gericht op re-integratie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsbesluit scholing gericht op re-integratie 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2015nieuwe regeling.

14-12-2010

De Langstraat, 30 december 2010

14 december 2010, nr. 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit scholing gericht op re-integratie 2011

Uitvoeringsbesluit scholing gericht op re-integratie 2011

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op artikel 8, lid 4, artikel 14 en artikel 16, lid 2, van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende dat het noodzakelijk is de noodzakelijkheid, de duur en de maximaal te vergoeden kosten van scholing gericht op re-integratie bij uitvoeringsbesluit te regelen;

 

besluit

 

vast te stellen: “Uitvoeringsbesluit scholing gericht op re-integratie 2011”.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen die in dit uitvoeringsbesluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg.

 

Artikel 2 Noodzakelijkheid van de scholing

 • 1

  De scholing waarvan sprake is, dient noodzakelijk te zijn met het oog op aanvaarding van algemeen geaccepteerde arbeid.

 • 2

  Financiering van scholing wordt niet noodzakelijk geacht indien de Wet Studiefinanciering en/of de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten van toepassing is. 

 • 3

  Ten tijde van de scholing wordt voor de omvang van de scholing ontheffing van de verplichting als bedoeld in artikel 9 van de Wet werk en bijstand verleend.

   

Artikel 3 Duur van de scholing

 • 1

  De duur van de te vergoeden scholingskosten is afhankelijk van de duur van de opleiding en van de individuele omstandigheden.

 • 2

  De duur van de scholing kan op advies van de aanbieder van het product scholing worden vastgesteld indien daartoe noodzaak bestaat. In het advies wordt gemotiveerd aangegeven op welke termijn afronding van de scholing verwacht mag worden. De gemeente vervult de regierol bij het vaststellen van de duur van de scholing.

   

Artikel 4 Hoogte van de te vergoeden scholingskosten

 • 1

  De hoogte van de maximaal te vergoeden scholingskosten is afhankelijk van de duur van de opleiding en van de individuele omstandigheden.

 • 2

  De kosten worden rechtstreeks aan de aanbieder van het product scholing betaald.

   

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Het (voorgaande) Uitvoeringsbesluit scholing, vastgesteld door burgemeester en secretaris van gemeente Geertruidenberg op 15 februari 2005, komt met de inwerkingtreding van huidig Uitvoeringsbesluit scholing gericht op re-integratie 2011, te vervallen.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald: Uitvoeringsbesluit scholing gericht op re-integratie 2011.

 

Aldus vastgesteld op 14 december 2010.

 

 

de burgemeester     de secretaris

 

M.J.A. Meijer               A.J.L.G. van Oudheusden