Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit verloningstrajecten gericht op re-integratie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit verloningstrajecten gericht op re-integratie 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit verloningstrajecten gericht op re-integratie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsbesluit verloningstrajecten gericht op re-integratie 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg, art. 8, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2015nieuwe regeling.

14-12-2010

De Langstraat, 30 december 2010

14 december 2010, nr. 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit verloningstrajecten gericht op re-integratie 2011

Uitvoeringsbesluit verloningstrajecten gericht op re-integratie 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op artikel 8, lid 4 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende dat het noodzakelijk is de toepassing van verloningstrajecten gericht op re-integratie bij uitvoeringsbesluit te regelen;

 

besluit

vast te stellen: “Uitvoeringsbesluit verloningstrajecten gericht op re-integratie 2011”.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen die in dit uitvoeringsbesluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg.

 

Artikel 2 Aard van de voorziening

De klant treedt in dienst bij een re-integratiebedrijf voor een periode van 6 maanden waarvoor een loonkostensubsidie plaatsvindt. De nadruk ligt op het ontwikkelen van arbeidsethos en werknemersvaardigheden.

 

Artikel 3 Doelgroep

Verloningstrajecten worden ingezet voor klanten Wet werk en bijstand die al meerdere trajecten richting reguliere uitstroom doorlopen hebben zonder definitief resultaat, mede als het gevolg van het ontbreken van motivatie.

 

Artikel 4 Voorwaarden voor uitvoering verloningstrajecten

Wanneer een verloningstraject van 6 maanden gestart wordt, treedt de klant in dienst bij het re-integratiebedrijf. Dit betekent dat per direct de uitkering wordt beëindigd en deze minimaal 9 maanden uit de uitkering blijft (6 maanden loon en 3 maanden WW). Er is een grote kans (40%) dat de klant regulier uitstroomt naar werk.

 

Artikel 5 Loonkostensubsidie aan opdrachtnemer

Bij uitvoering van de voorziening als bedoeld in artikel 2 stelt de geselecteerde opdrachtnemer deelnemers bij voorkeur bij externe werkgevers te werk en brengt hiervoor een vergoeding in rekening. Aan de opdrachtnemer kan een loonkostensubsidie verstrekt worden ter financiering van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende loonkosten. Tevens kan een no-risk polis verstrekt worden aan de werkgever (zie: Uitvoeringsbesluit loonkostensubsidie en/of no-risk polis gericht op re-integratie 2011).

 

Artikel 6 Overige bepalingen

Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten tot het instellen van een plafond voor wat betreft het aantal personen waarvoor verloningstrajecten worden ingezet.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald: Uitvoeringsbesluit verloningstrajecten gericht op re-integratie 2011.

 

Aldus vastgesteld op 14 december 2010.

 

de burgemeester    de secretaris

M.J.A. Meijer              A.J.L.G. van Oudheusden