Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremies en inkomstenvrijlating gericht op re-integratie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremies en inkomstenvrijlating gericht op re-integratie 2011
CiteertitelUitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremies en inkomstenvrijlating gericht op re-integratie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremies en inkomstenvrijlating gericht op re-integratie 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2015nieuwe regeling.

14-12-2010

De Langstraat, 30 december 2010

14 december 2010, nr. 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremies en inkomstenvrijlating gericht op re-integratie 2011

Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremies en inkomstenvrijlating gericht op re-integratie 2011

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op artikel 8 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende dat het noodzakelijk is de verstrekking van werkaanvaardingspremies voor het aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid en de vrijlating van inkomsten bij uitvoeringsbesluit te regelen;

 

Besluit

vast te stellen: “Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremies en inkomstenvrijlating gericht op re-integratie 2011”.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen die in dit uitvoeringsbesluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren, gemeente Geertruidenberg.

 

Artikel 2 Werkaanvaardingspremie

 • 1

  Voor een éénmalige premie van € 500,- (gedeeltelijke uitstromers) of € 1.000,- (volledige uitstromers) komen voormalig uitkeringsgerechtigden van 18 jaar en ouder in aanmerking die:a. Voor de werkaanvaarding langer dan 12 maanden aaneengesloten een uitkering op grond van de WWB, Wij, Ioaw of Ioaz hebben ontvangen; enb. Minimaal 6 maanden aaneengesloten arbeid in dienstbetrekking hebben verricht.

 • 2

  De eenmalige premie wordt in 2 gedeelten uitgekeerd:a. Voor gedeeltelijke uitstromers geldt een premie van € 250,- na 6 maanden en € 250,- na 12 maanden uitstroom;b. Voor volledige uitstromers geldt een premie van € 500,- na 6 maanden en € 500,- na 12 maanden uitstroom.

 • 3

  De werkaanvaardingspremie kan aan een belanghebbende niet meer dan éénmaal worden toegekend.

   

Artikel 3 Afzien van terugvordering

Zoals vastgelegd in de “Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Inkomensvoorzieningen, gemeente Geertruidenberg”, kan volledige duurzame uitstroom uit de uitkering een bijzondere omstandigheid zijn om af te zien van terugvordering tot het maximum van de geldende werkaanvaardingspremie. Duurzame uitstroom betekent langer dan zes maanden aan het werk. In deze zes maanden dient er wel afgelost te worden.

 

Artikel 4 Vrijlatingsregeling

 • 1

  Aan de uitkeringsgerechtigde die is ingedeeld in fase 2, 3 of 4 en die arbeid in deeltijd verricht waarmee een inkomen wordt verworven dat minder bedraagt dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm, vindt vrijlating van inkomsten plaats zoals bedoeld in artikel 31, lid 2 onder o van de Wet Werk en Bijstand. 

 • 2

  De vrijlatingsregeling wordt toegepast in de vorm van een vergoeding voor gedeeltelijke uitstromers.

   

Artikel 5 Verplichtingen verbonden aan premie

 • 1

  De aanvraag voor een werkaanvaardingspremie wordt schriftelijk binnen een maand waarna het recht op de premie ontstaat ingediend.

 • 2

  De aanvraag als bedoeld in lid 1 wordt vergezeld van een ondertekende arbeidsovereenkomst en een loonstrook van de maand, waaruit blijkt dat de aanvrager minimaal 6 maanden aaneengesloten in loondienst heeft gewerkt.

   

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Het (voorgaande) Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremies en inkomstenvrijlating, vastgesteld door burgemeester en secretaris van gemeente Geertruidenberg op 1 maart 2005, komt met de inwerkingtreding van huidig Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremies en inkomstenvrijlating gericht op re-integratie 2011, te vervallen.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald: “Uitvoeringsbesluit werkaanvaardingspremies en inkomstenvrijlating gericht op re-integratie 2011”.

 

Aldus vastgesteld op 14 december 2010.

 

 

de burgemeester     de secretaris

M.J.A. Meijer               A.J.L.G. van Oudheusden