Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Delegatieverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatieverordening
CiteertitelDelegatieverordening Geldermalsen 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOverdragen, bevoegdheden, delegeren, register, raad, gemeenteraad
Externe bijlageBijlage 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het Delegatie- en mandaatbesluit gemeenteraad Geldermalsen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling, 10.1.2
  2. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201407-02-2014intrekking

28-01-2014

Nieuwsblad Geldermalsen, 06-02-2014

06
25-12-200207-02-2014Nieuwe regeling

17-12-2002

Nieuwsblad Geldermalsen, 24-12-2002

Raadsbesluit, 2002, 12.07

Tekst van de regeling

Intitulé

DELEGATIEVERORDENING

 

De raad van de gemeente Geldermalsen;

gezien het voorstel van het college d.d. 19 november 2002, nummer 1;

overwegende dat het wenselijk is ter bevordering van de doelmatigheid van het gemeentebestuur en van de duidelijkheid in de rolverdeling tussen raad en college bepaalde bestuursbevoegdheden over te dragen aan het college;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet dualisering gemeentebestuur, de Aanpassingswet en het wetsvoorstel dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden;

besluit:

vast te stellen de navolgende:

DELEGATIEVERORDENING, regelende de overdracht van de bevoegdheid van de raad aan het college tot het nemen van besluiten (delegatie) en tot feitelijk handelen.

DELEGATIEVERORDENING

Artikel 1

De bevoegdheden van de raad, opgesomd in het bij dit besluit behorende register, worden overgedragen aan het college.

Artikel 2
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die waarop bekendmaking op de voorgeschreven wijze heeft plaats gevonden.

  • 2.

    In afwijking van het in het eerste lid bepaalde treedt het delegatiebesluit over de bevoegdheid te beslissen op verzoeken tot planschadevergoeding in werking op het moment van inwerkingtreding van een nieuwe door de raad vast te stellen planschadeprocedureverordening.

Artikel 3

Het raadsbesluit d.d. 28 maart 1995, nr. 8, waarbij bepaalde bevoegdheden van de raad zijn overgedragen aan burgemeester en wethouders, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening kan worden geciteerd als "Delegatieverordening Geldermalsen 2002".

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Geldermalsen

van 17 december 2002, nummer 7

de griffier/secretaris de voorzitter,

Bijlage 1 Delegatieregister

Bijlage 1