Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening burgerinitiatief gemeente Geldermalsen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief gemeente Geldermalsen 2011
CiteertitelVerordening burgerinitiatief gemeente Geldermalsen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBurgerinitiatief, raadsagenda, handtekeningen, voorstel, initiatiefvoorstel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling vervangt de Regeling Burgerinitiatief gemeente Geldermalsen 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-201123-05-2011Nieuwe regeling

29-03-2011

Gemeenteblad, 2011-7

Raadsbesluit, 2011, 3.9d

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING BURGERINITIATIEF

 

De raad van de gemeente Geldermalsen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2011, nummer 104,

besluit:

vast te stellen de:

Verordening burgerinitiatief gemeente Geldermalsen 2011

Artikel 1

In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief verstaan: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2
 • 1.

  De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  Geldig is het verzoek dat:

  • a.

   door ten minste vijftig initiatiefgerechtigden wordt ondersteund en

  • b.

   geen onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, en

  • c.

   voldoet aan de voorwaarden als gesteld in artikel 5.

Artikel 3
 • 1.

  Initiatiefgerechtigd is degene die inwoner is van de gemeente Geldermalsen en 12 jaar of ouder is.

 • 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4
 • 1.
  • 1.

   Een burgerinitiatief is ongeldig indien het burgerinitiatief wordt ingediend over:

   • a.

    een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

   • b.

    een informatieve vraag over het gemeentelijke beleid;

   • c.

    een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (over een gedraging van een gemeentelijk bestuursorgaan);

   • d.

    een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan waartegen een bezwaarschrift ingediend kan worden of had kunnen worden, of

   • e.

    een onderwerp waarover binnen de huidige raadsperiode door de raad een besluit is genomen.

 • 2.

  Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, zal door de raad, eventueel vergezeld van zijn advies, worden doorgezonden naar het college van burgemeester en wethouders of naar de burgemeester in de hoedanigheid van portefeuillehouder.

 • 3.
  • Het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester zal een onderwerp of voorstel als bedoeld in lid 2 behandelen als ware het een burgerinitiatief.

Artikel 5
 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief.

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatief.

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het (contact)adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker, en

  • d.

   een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

 • 3.

  Formulieren voor indiening van het burgerinitiatief zijn bij de griffie verkrijgbaar en kunnen – na invulling – bij de griffie worden ingediend. De griffie zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden.

Artikel 6
 • 1.

  De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatief op de raadsagenda wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist.

 • 2.

  Indien er sprake is van een verzoek als bedoeld in lid 2 van artikel 4 stuurt hij het burgerinitiatief door aan het ter zake bevoegd bestuursorgaan.

 • 3.

  Indien de raad het verzoek toewijst, agendeert hij het burgerinitiatief voor de eerstvolgende raadsvergadering.

 • 4.

  De burgemeester nodigt de verzoeker uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.

 • 5.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt deze beslissing bekendgemaakt door vermelding van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in de voorlichtingskolom en op de website van de gemeente Geldermalsen.

 • 6.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van de beslissing mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 7
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van die datum wordt de regeling burgerinitiatief gemeente Geldermalsen 2009 ingetrokken.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als “Verordening Burgerinitiatief gemeente Geldermalsen 2011”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 29 maart 2011, nummer 9d,

de griffier, de voorzitter,