Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Beleidsregel spuitzones

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel spuitzones
CiteertitelBeleidsregel spuitzones
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpSpuitzone, boomgaard, agrarisch perceel, perceel, perceelsgrens, volksgezondheid, milieu, milieubeheer, milieuvergunning, milieumelding, melding, fruitteelt, boomteelt, activiteitenbesluit, Wabo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Wet Ruimtelijke Ordening
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2011nieuwe regeling

22-06-2010

Gemeenteblad 2011-3

Collegebesluit, 22-6-2010, nr. 107

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGEL SPUITZONES 10.008690/11.007564

Het college van burgemeester en wethouders,

 

kennis genomen hebbende van de rapporten ‘Driftblootstelling binnen 50 m¹ van de perceelsgrens bij bespuitingen van een boomteelt perceel’ en ‘Driftblootstelling binnen 50 m¹ van de perceelsgrens bij bespuitingen van een fruitboomgaard’ van Plant Research International B.V. (Universiteit van Wagingen) van maart 2009;

 

overwegende dat het uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid wenselijk is om een afstand van tenminste 50 m¹ aan te houden van percelen waarop in verband met fruitteelt gespoten wordt of kan worden tot gevoelige objecten,

 

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en de Wet Ruimtelijke Ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer,

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende: Beleidsregel spuitzones

 

 • 1.

  Bij het opstellen van:

 • a.

  ruimtelijke plannen,

  • b.

   ruimtelijke ontheffingsprocedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en

  • c.

   bij de beoordeling van milieuvergunningen/meldingen op grond van de Wet milieubeheer of de Wabo of het Activiteitenbesluit,

   uit te gaan van de verplichting om uit een oogpunt van bescherming van de volksgezondheid een afstand van 50 m¹ aan te houden van percelen waarop in verband met fruitteelt gespoten wordt of kan worden tot gevoelige objecten, zijnde objecten waarin geregeld en gedurende langere perioden mensen verblijven en een afstand van 10 m¹ van percelen waarop in verband met boomteelt gespoten wordt of kan worden gespoten.

 • 2.

  Mede in navolging van bovengenoemde rapporten en van het vorenstaande bij de bepaling van de afstanden in de praktijk uit te gaan van een afstand van 65 m¹ van de perceelsgrens van het agrarisch perceel waarop bestrijdingsmiddelen voor fruitteelt (kunnen) worden gebruikt tot de gevel van het hoofdgebouw waarop een gevoelig object staat.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

van Geldermalsen op 22 juni 2010 nummer 107,

de loco-gemeentesecretaris, de burgemeester,