Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Regeling voor het overleg tussen burgemeester en wethouders van Geldermalsen en de marktkooplieden op de wekelijkse warenmarkt te Geldermalsen (“Marktoverleg”)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling voor het overleg tussen burgemeester en wethouders van Geldermalsen en de marktkooplieden op de wekelijkse warenmarkt te Geldermalsen (“Marktoverleg”)
CiteertitelRegeling voor het overleg tussen burgemeester en wethouders van Geldermalsen en de marktkooplieden op de wekelijkse warenmarkt te Geldermalsen (“Marktoverleg”)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-1983nieuwe regeling

07-06-1983

Onbekend.

Collegebesluit, 7-6-1983, nummer 18

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING MARKTOVERLEG

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen;

 

overwegende, dat het wenselijk is het overleg tussen hun college en de marktkooplieden op de wekelijkse warenmarkt te Geldermalsen te structureren en in verband daarmede een regeling voor dit overleg vast te stellen;

 

de vertegenwoordiging van de marktkooplieden gehoord;

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende

 

REGELING voor het overleg tussen burgemeester en wethouders van Geldermalsen en de marktkooplieden op de wekelijkse warenmarkt te Geldermalsen (“Marktoverleg”).

Artikel 1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  warenmarkt: de wekelijkse warenmarkt te Geldermalsen, ingesteld bij raadsbesluit van 20 november 1979, nummer 9c;

 • b.

  marktkooplieden: de houders van een vaste standplaats, bedoeld in artikel 1, onder d, van de “Warenmarktverordening 1980”, op de warenmarkt;

 • c.

  vertegenwoordiging: de vertegenwoordiging van de marktkooplieden, bedoeld in artikel 3.

Artikel 2.

Onder de naam “Marktoverleg” vindt in de gemeente Geldermalsen overleg plaats tussen burgemeester en wethouders van Geldermalsen en de marktkooplieden over de algemene aspecten van onderwerpen van gemeentelijk beleid, waarbij de belangen van de marktkooplieden direct betrokken zijn.

Artikel 3.

Het marktoverleg wordt voor burgemeester en wethouders van Geldermalsen door het lid van het college van burgemeester en wethouders, belast met de behartiging in het bijzonder van ondermeer economische aangelegenheden, gevoerd met een vertegenwoordiging van de marktkooplieden.

Artikel 4.
 • 1.

  De vertegenwoordiging bestaat uit drie personen, aan te wijzen door en uit de marktkooplieden door middel van verkiezingen, georganiseerd door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel te ’s-Gravenhage.

 • 2.

  Bij de onder 1 bedoelde verkiezing maakt de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel ten aanzien van het actieve kiesrecht en ten aanzien van het passieve kiesrecht geen onderscheid tussen wel en niet bij haar aangesloten marktkooplieden.

 • 3.

  Een lid van de vertegenwoordiging verliest dit lidmaatschap:

  • a.

   door verloop van de tijd, waarvoor hij is benoemd;

  • b.

   door op te houden tot de marktkooplieden te behoren;

  • c.

   door te bedanken voor het lidmaatschap;

  • d.

   indien hij blijkens door de marktkooplieden aan de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel overgelegde schriftelijke en ondertekende verklaringen als vertegenwoordiger het vertrouwen van de meerderheid der marktkooplieden heeft verloren.

 • 4.

  Indien een lid van de vertegenwoordiging het lidmaatschap verliest draagt de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel zorg, dat zo spoedig mogelijk op de in het eerste lid bedoelde wijze in de ontstane vacature wordt voorzien.

 • 5.

  Van mutaties in de vertegenwoordiging geeft de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel onverwijld schriftelijk kennis aan burgemeester en wethouders van Geldermalsen.

Artikel 5.
 • 1.

  Voorzitter van het marktoverleg is het lid van het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Secretaris van het marktoverleg is een daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar ter gemeentesecretarie.

 • 3.

  Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris van het marktoverleg voorzien burgemeester en wethouders zo nodig in hun waarneming.

Artikel 6.
 • 1.

  Het marktoverleg vindt plaats zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt, doch tenminste tweemaal per jaar.

 • 2.

  De voorzitter belegt voorts een bijeenkomst voor het marktoverleg, indien tenminste twee leden van de vertegenwoordiging dit schriftelijk verzoeken onder opgaaf van te behandelen onderwerpen. De bijeenkomst wordt alsdan gehouden uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek.

 • 3.

  De voorzitter bepaalt plaats, dag en tijd van de bijeenkomst met inachtneming van het bepaalde in het eerste en het tweede lid.

Artikel 7.
 • 1.

  De oproepingsbriefjes voor de bijeenkomsten worden tijdig, doch tenminste één week voor het houden van de bijeenkomst, toegezonden aan de leden van de vertegenwoordiging.

 • 2.

  de oproepingsbriefjes vermelden zoveel mogelijk de tijdens de bijeenkomst te behandelen onderwerpen, alsmede de wijze waarop de leden van de vertegenwoordiging inzage kunnen verkrijgen van de op deze onderwerpen betrekking hebbende stukken, welke aan het marktoverleg zijn voorgelegd, voor zover deze niet tegelijkertijd met het oproepingsbrief worden meegezonden of het onderwerp daarin niet op andere wijze voldoende wordt toegelicht.

 • 3.

  Ook in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6, lid 2, kan de vertegenwoordiging onderwerpen als bedoeld in artikel 2 op de agenda voor een bijeenkomst doen plaatsen

Artikel 8.
 • 1.

  De voorzitter kan andere leden van het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren van de gemeente het marktoverleg doen bijwonen. Zij kunnen aan de besprekingen deelnemen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid zijn de leden van het college van burgemeester en wethouders te allen tijde bevoegd het marktoverleg bij te wonen en aan de besprekingen deel te nemen.

Artikel 9.

De vertegenwoordiging kan zich in het marktoverleg doen bijstaan door landelijke of gewestelijke organisaties van marktkooplieden.

Zij is verder bevoegd de onderwerpen, welke op de agenda zijn geplaatst, vertrouwelijk in eigen kring aan een voorbespreking te onderwerpen, echter met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.

Artikel 10.

De voorzitter kan omtrent het in het marktoverleg behandelde en omtrent hetgeen daaraan mondeling of schriftelijk is medegedeeld geheimhouding opleggen. Geheimhouding wordt in elk geval opgelegd, wanneer burgemeester en wethouders de voorzitter daarom hebben verzocht.

De geheimhouding wordt betracht door degenen, die aan het marktoverleg hebben deelgenomen of dit hebben bijgewoond en voorts door degenen, aan wie de betreffende stukken zijn toegezonden of daarvan als deelnemer aan het overleg kennis hebben kunnen nemen.

Artikel 11.
 • 1.

  De secretaris zorgt voor het maken van verslagen van het marktoverleg. Deze verslagen worden toegezonden aan de deelnemers aan het overleg, aan burgemeester en wethouders en aan de vaste commissie van advies en bijstand aan burgemeester en wethouders voor de financiën en economische aangelegenheden.

 • 2.

  Het gevoelen van de vertegenwoordiging met betrekking tot de in het marktoverleg aan de orde gestelde onderwerpen wordt voorts ter kennis gebracht van andere organen van de gemeente, die over die onderwerpen nog moeten adviseren of besluiten.

Artikel 12.

Deze regeling treedt in werking op heden.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Geldermalsen in hun vergadering van 7 juni 1983, nummer 18,

de secretaris, de voorzitter,