Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2013
CiteertitelLegesverordening gemeente Geldermalsen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Wet regeling grondslag heffing rechten Nederlandse identiteitskaart, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014intrekking

17-12-2013

Gemeenteblad, 23-12-2013

2
22-12-201201-01-2014nieuwe regeling

18-12-2012

Gemeenteblad, 21-12-2012

9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

De raad van de gemeente Geldermalsen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012,

 

nummer 9;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Dag: De periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van en dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  Week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  Maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  Jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  Kalenderjaar: De periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of

  worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een

  omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die

  aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste

  lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in

  artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i. van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een

  activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte

  milieutoets);

 • d.

  het verstrekken van een inlichting, als bedoeld in de tarieventabel, titel 1, onderdeel 5.1, betreffende de

  registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet;

 • e.

  een abonnement op raadsstukken, als bedoeld in de tarieventabel, titel 1, onderdeel 7.5, indien de

  belastingplichtige een erkende politieke partij is. De vrijstelling blijft beperkt tot de rechten voor maximaal

  drie abonnementen per belastingplichtige;

 • f.

  het verkrijgen van een vergunning voor het inzamelen van geld of goed als bedoeld in de tarieventabel,

  titel 1, onderdeel 20.5;

 • g.

  het verstrekken van een omgevingsvergunning, als bedoeld in de tarieventabel, titel 2, onderdeel 2.3.6, met

  betrekking tot activiteiten welke betrekking hebben op monumenten of beschermde stads- of

  dorpsgezichten;

 • h.

  de in de tarieventabel, titel 3, in de onderdelen 2.1 en 2.2 tot en met 2.5 bedoelde leges, indien de aanvraagtot een vergunning of ontheffing wordt aangevraagd door een niet-commerciële instelling ten behoeve van een niet-commerciële activiteit.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeesters en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening gemeente Geldermalsen 2012" van 20 december 2011, nummer 8f, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening gemeente Geldermalsen 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 18 december 2012, nummer 08G,

de griffier, de voorzitter,