Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Algemeen mandaatbesluit Mandaatregeling gemeente Geldermalsen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaatbesluit Mandaatregeling gemeente Geldermalsen 2013
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Geldermalsen 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenMandaatregister Algemene mandaten geldend voor de gehele organisatie Mandaatregister Afdeling Bestuurs- en bedrijfsondersteuning Mandaatregister Afdeling KCC Mandaatregister Afdeling Maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling Mandaatregister Afdeling Ruimtelijke beheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene bepalingen mandaatbesluit gemeente Geldermalsen 2007 van 24 april 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2013nieuwe regeling

23-04-2013

Gemeenteblad, 30-05-2013

13.07970

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit Mandaatregeling gemeente Geldermalsen 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, de burgemeester en de heffings- en invorderingsambtenaar, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat het gewenst is voor het mandateren van bevoegdheden tot het nemen van bepaalde besluiten en het machtigen van functionarissen voor het verrichten van feitelijke handelingen een voor de gehele gemeentelijke organisatie geldende regeling te hanteren;

 

gelet op de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluiten:

 

vast te stellen het navolgende:

 

MANDAATBESLUIT

ALGEMEEN  

 

Artikel 1

Er is een bij dit besluit horend mandaatregister met nader omschreven bevoegdheden, die aan daarin genoemde functionarissen zijn toegekend, onder de daarin genoemde voorwaarden en/of beperkingen.

Artikel 2

Mandaat wordt ingevolge de hierna genoemde hiërarchische lijn gegeven: van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester naar de gemeentesecretaris, van de gemeentesecretaris naar afdelingshoofd, van afdelingshoofd naar de doorgemandateerde, ieder voor zover de bevoegdheden zijn genoemd in de lijst.

Artikel 3

Ten aanzien van het mandaat geldt het volgende:

 • 1.

  de in de lijst genoemde functionarissen zijn primair bevoegd;

 • 2.

  de in lid 3 genoemde hiërarchische hogere functionaris blijft bevoegd de via hem/haar in ondermandaat gegeven bevoegdheid uit te oefenen;

 • 3.

  met de hiërarchische hogere functionaris wordt bedoeld:

  • a.

   de gemeentesecretaris of diens plaatsvervanger;

  • b.

   het afdelingshoofd of diens plaatsvervanger, ieder voor zover de bevoegdheden zijn genoemd onder diens afdeling;

 • 4.

  bij afwezigheid van de in de lijst genoemde functionaris is een bij besluit aangewezen plaatsvervanger bevoegd;

 • 5.

  het mandaat van functionarissen omvat zowel de beslissing als de ondertekening.

ONDERTEKENING  

 

Artikel 4
 • 1.

  De in (onder)mandaat namens het college genomen beslissingen en de op (onder)gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende stukken worden ondertekend als volgt: ”Burgemeester en wethouders van Geldermalsen, namens deze, ……… “, (volgt handtekening, naam en formele functieaanduiding).

 • 2.

  De in (onder)mandaat namens de burgemeester genomen beslissingen en de op (onder)gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende stukken worden ondertekend als volgt: ”De burgemeester van Geldermalsen, namens deze, … … … “, (volgt handtekening, naam en formele functieaanduiding).

 • 3.

  De in (onder)mandaat namens de heffings- en invorderingsambtenaar genomen beslissingen en de op (onder)gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende stukken worden ondertekend als volgt: ”De heffings- en invorderingsambtenaar van Geldermalsen, namens deze, … … … “, (volgt handtekening, naam en formele functieaanduiding).

MACHTIGING  

 

Artikel 5

Machtiging tot het verrichten van feitelijke handelingen, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden komt toe aan elke functionaris in dienst van en/of werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente Geldermalsen, voor zover die binnen de normale uitvoering van zijn/haar functie passen.

Artikel 6

Correspondentie over handelingen als bedoeld in artikel 5 mag door de behandelend functionaris worden ondertekend.

CONTROLE EN VERANTWOORDING  

 

Artikel 7

De gemandateerden stellen het college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester, de betrokken wethouders of de heffings- en invorderingsambtenaar in kennis van krachtens (onder)mandaat genomen besluiten waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door het college of de betrokken wethouder uit het college van burgemeester en wethouders van belang is. De werkinstructie behorende bij dit mandaatbesluit wordt hierbij in acht genomen.

SLOTBEPALING  

 

Artikel 8
 • 1.

  Het besluit Algemene bepalingen mandaatbesluit gemeente Geldermalsen 2007 van 24 april 2007 met het daarbij behorende mandaatregister wordt ingegrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit gemeente Geldermalsen 2013.

Geldermalsen, 23 april 2013, nummer 17

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen

de secretaris, de burgemeester

J.C. Steurrijs mevrouw dr. W.M.W. de Vries

De burgemeester van Geldermalsen,

Mevrouw dr. W.M.W. de Vries

De heffings- en invorderingsambtenaar,

B.van Maren

Bijlage 2 Mandaatregister Afdeling Bestuurs- en bedrijfsondersteuning

Mandaatregister Afdeling Bestuurs- en bedrijfsondersteuning

Bijlage 3 Mandaatregister Afdeling KCC

Mandaatregister Afdeling KCC

Bijlage 4 Mandaatregister Afdeling Maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling

Mandaatregister Afdeling Maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling

Bijlage 5 Mandaatregister Afdeling Ruimtelijke beheer

Mandaatregister Afdeling Ruimtelijke beheer