Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening toeslagen Wet werk en bijstand gemeente Geldermalsen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening toeslagen Wet werk en bijstand gemeente Geldermalsen 2012
CiteertitelVerordening toeslagen Wet werk en bijstand gemeente Geldermalsen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Geldermalsen 2007 en de Verordening Toeslagen WIJ gemeente Geldermalsen 2011.

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht inwerking op 1 januari 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art. 30

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201201-01-201201-01-2015nieuwe regeling

24-04-2012

Gemeenteblad, 08-05-2012

14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening toeslagen Wet werk en bijstand gemeente Geldermalsen 2012

De raad van de gemeente Geldermalsen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2012, nummer 14,

 

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

 

overwegende dat het noodzakelijk is om ten gevolge van de wijzigingen in de Wet werk en bijstand als gevolg van de intrekking van de wet Wij het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen op herziene wijze bij verordening te regelen;

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening toeslagen Wet werk en bijstand gemeente Geldermalsen 2012

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet werk en bijstand;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen;

 • c.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen;

 • d.

  de gezinsnorm: de norm voor een gezin waarvan alle meerderjarige gezinsleden jonger dan 65 jaar zijn, zoals bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Wet werk en bijstand;

 • e.

  woning: een woning zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag, alsmede een woonwagen of woonschip, zoals bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet werk en bijstand;

 • f.

  woonkosten: I. indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs, zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag; II. indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de ten behoeve van de financiering van de woning verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud.

Artikel 2. Doelgroep

De bepalingen van deze verordening gelden uitsluitend voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. In geval van een gezin gelden de bepalingen van deze verordening uitsluitend indien alle gezinsleden jonger dan 65 jaar zijn en ten minste twee gezinsleden 21 jaar of ouder.

Hoofdstuk 2. Criteria voor het verhogen van de norm

Artikel 3. Toeslag alleenstaande (ouder)

 • 1.

  De toeslag, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet werk en bijstand, bedraagt:

  • a.

   20 procent van de gezinsnorm voor een belanghebbende in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft;

  • b.

   10 procent van de gezinsnorm voor een belanghebbende die met één of meer anderen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel kunnen de noodzakelijke kosten van het bestaan in ieder geval in het geheel niet worden gedeeld met een inwonend studerend kind dat aanspraak maakt op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de toeslag voor een alleenstaande van 21 jaar:

  • a.

   5 procent van de gezinsnorm indien in zijn woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft;

  • b.

   2 procent van de gezinsnorm indien hij met één of meer anderen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de toeslag voor een alleenstaande van 22 jaar:

  • a.

   10 procent van de gezinsnorm indien in zijn woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft;

  • b.

   5 procent van de gezinsnorm indien hij met één of meer anderen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft.

Hoofdstuk 3. Criteria voor het verlagen van de norm

Artikel 4. Verlagen norm gezin

 • 1.

  De verlaging zoals bedoel in artikel 26 van de Wet werk en bijstand bedraagt 10 procent van de gezinsnorm voor belanghebbenden die met één of meer anderen het hoofdverblijf in dezelfde woning hebben.

 • 2.

  Voor toepassing van dit artikel kunnen de noodzakelijke kosten van het bestaan in ieder geval in het geheel niet gedeeld worden met een inwonend studerend kind dat aanspraak maakt op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Artikel 5. Verlagen algemene bijstand wegens ontbreken woonkosten

De verlaging in verband met de woonsituatie zoals bedoeld in artikel 27 van de Wet werk en bijstand bedraagt:

 • a.

  20 procent van de gezinsnorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen woonkosten zijn verbonden;

 • b.

  10 procent van de gezinsnorm indien geen woning wordt bewoond.

Artikel 6. Verlagen algemene bijstand schoolverlaters

 • 1.

  De verlaging voor schoolverlaters zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet werk en bijstand bedraagt 10 procent van de gezinsnorm gedurende 3 maanden, gerekend vanaf het tijdstip van de beëindiging van de aanspraak op studiefinanciering of tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten.

 • 2.

  Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van een belanghebbende op wie artikel 3, derde of vierde lid, van toepassing is.

Hoofdstuk 4. Anti-cummulatie

Artikel 7. Anti-cumulatiebepaling

De toepassing van de artikelen 3 tot en met 6 van deze verordening geschiedt zodanig dat de toepasselijke norm voor de belanghebbende tenminste bedraagt:

 • a.

  50 procent van de gezinsnorm voor een alleenstaande;

 • b.

  70 procent van de gezinsnorm voor een alleenstaande ouder;

 • c.

  80 procent van de gezinsnorm voor een gezin.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 8. Inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2012.

 • 2.

  Met ingang van die datum wordt de Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand gemeente Geldermalsen 2007 en de Verordnening Toeslagen WIJ gemeente Geldermalsen 2011 ingetrokken.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening toeslagen Wet werk en bijstand gemeente Geldermalsen 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 24 april 2012 , nummer 8a,

de griffier, de voorzitter,