Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening basisregistratie personen 2014 gemeente Geldermalsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening basisregistratie personen 2014 gemeente Geldermalsen
CiteertitelVerordening basisregistratie personen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2015art. 2

26-05-2015

Elektronisch gemeenteblad, 04-06-2015

14
24-10-201406-01-201405-06-2015nieuwe regeling

30-09-2014

Elektronisch gemeenteblad, 23-10-2014

005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening basisregistratie personen 2014 gemeente Geldermalsen

De raad van de gemeente Geldermalsen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2014, nummer 005,

 

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen  

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening basisregistratie personen 2014 gemeente Geldermalsen

 

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie de gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid van dit artikel.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   met naam en toenaam genoemde derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening basisregistratie personen 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 30 september 2014, nummer 07,

de griffier, de voorzitter,