Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Marktverordening 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening 2017
CiteertitelMarktverordening gemeente Geldermalsen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Marktverordening gemeente Geldermalsen 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-201724-12-2019nieuwe regeling

30-05-2017

Gemeenteblad 2017, 96239

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening 2017

De raad van de gemeente Geldermalsen;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2017, nummer G

 

Gelet op het artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de marktadviescommissie:

 

besluit:

 

 • 1.

  De marktverordening 2017 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op de weekmarkt Geldermalsen, die op vrijdagmorgen tussen 07.30 uur en 13.30 uur wordt gehouden op het Marktplein, de Rijksstraatweg en de Kerkstraat in Geldermalsen.

Artikel 2. Inrichtingsplan

 • 1.

  Voor de weekmarkt stelt het college een inrichtingsplan vast, dat bevat:

  • a.

   Een aanduiding van de dagen en uren en eventueel een periode waarin de markt wordt gehouden (markttijd);

  • b.

   Een kaart van de markt;

  • c.

   Het anciënniteitsstelsel van artikel 5 en het selectiestelsel van artikel 6 bij het verkrijgen van een vaste standplaatsvergunning.

 • 2.

  Als een standplaats, bestemd voor de houder van een vaste standplaatsvergunning om 07.30 uur – zonder bericht – nog niet door de vergunninghouder, of diens plaatsvervanger, is ingenomen, kan daarvoor een dagplaats worden afgegeven.Het inrichtingsplan wordt op de website van de gemeente geplaatst.

Artikel 3. Standplaatsvergunningen

 • 1.

  Het is verboden op een markt zonder vaste standplaatsvergunning van het college een standplaats voor het uitoefenen van markthandel in te nemen.

 • 2.

  Een vaste standplaatsvergunning geldt voor onbepaalde tijd en voor de op de vergunning vermelde standplaats, tenzij de vergunning anders bepaalt. Het college kan in bijzondere gevallen een andere standplaats aanwijzen.

 • 3.

  Aan een vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden.

 • 4.

  Vergunning kan enkel worden verleend aan een handelingsbekwame natuurlijke persoon die gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten.

Artikel 4. Mandaatverboden

De bevoegdheid tot het vaststellen van inrichtingsplannen kan niet worden

gemandateerd. De bevoegdheid tot wijzigen daarvan en die tot het verlenen, of het intrekken van een vaste standplaatsvergunning kan niet aan de marktmeester of een andere toezichthouder worden gemandateerd.

Hoofdstuk 2 Vaste standplaatsvergunning

Artikel 5. Vrijgekomen standplaatsverbetering volgens anciënniteitslijst

Op grond van het inrichtingsplan wordt het anciënniteitsstelsel gehanteerd, waarbij het volgende geldt:

 • 1.

  Het college houdt een lijst bij van de houders van een vaste standplaatsvergunning, met vermelding van het jaar waarop de betrokkenen voor het eerst een vaste standplaatsvergunning werd verleend en met vermelding van de branche waartoe zij behoren, of de artikelen die zij verhandelen (anciënniteitslijst);

 • 2.

  Als een standplaats vrijkomt die werd ingenomen door de houder van een vaste standplaatsvergunning, kan deze op aanvraag worden toegewezen aan de hoogstgeplaatste aanvrager op de anciënniteitslijst in volgorde van de datum waarop hem voor het eerst een vaste standplaatsvergunning werd verleend. Als de plaats bestemd is voor een specifieke branche, of artikelgroep, of de afmetingen niet overeenkomen, komt alleen iemand in aanmerking die aan dat vereiste voldoet.

Artikel 6. Selectiestelsel

Op grond van het inrichtingsplan wordt het selectiestelsel gehanteerd voor de toekenning van een vaste standplaatsvergunningen, hierbij geldt het volgende:

 • a.

  Het college maakt bekend dat voor de markt een of meer vaste standplaatsvergunningen kunnen worden verleend, voor welke branche of artikelgroep dit geldt en dat gegadigden voor een vergunning vóór de daarbij genoemde datum daarvoor een aanvraag kunnen indienen.

 • b.

  Bekendmaking geschiedt door openbare kennisgeving op de websites van de gemeente, van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel en via bekendmaking onder de marktkooplieden.

 • c.

  Bij de beoordeling van de aanvragen kent het college punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

  • 1.

   Motivatie sollicitatie (max. 15 punten)

  • 2.

   Presentatie/uitstraling: kwaliteit van het verkoopmateriaal (max. 20 punten)

  • 3.

   Algemene indruk: vakbekwaamheid, klantgerichtheid (max. 20 punten)

  • 4.

   Hygiëne/milieu: (max. 10 punten)

  • 5.

   Veiligheid verkoopwagen: conditie van voorzieningenals stroom, gas, brandblusser etc. (max. 10 punten)

  • 6.

   Ervaring (max. 10 punten)

  • 7.

   Assortiment : diversiteit eventueel, smaak (max. 15 punten)

   Totaal : 100 punten

 • d.

  Gegadigden komen in aanmerking in de volgorde van het aantal toegekende punten.

 • e.

  Het college legt aanvragen om advies voor aan de marktadviescommissie.

Artikel 7. Overschrijven vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Wenst de houder van een vaste standplaatsvergunning niet langer zelf gebruik te maken van de vergunning, of is hij overleden, of onder curatele gesteld, dan kan het college op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven, of zijn curator devergunning overschrijven op naam van zijn echtgenoot, geregistreerde partner, of andere persoon met wie hij duurzaam samenwoonde, of zijn kind, of ouder.

 • 2.

  Kan deze weg niet worden gevolgd, dan kan de vergunning op aanvraag van de vergunninghouder, zijn erven of zijn curator worden overgeschreven op een medewerker van de vergunninghouder, of de mede-eigenaar van diens bedrijf als deze tenminste 3 jaar aantoonbaar in loondienst heeft gewerkt bij de vergunninghouder, of heeft gefunctioneerd als mede-eigenaar.

 • 3.

  In geval van overlijden of ondercuratelestelling van de vergunninghouder wordt de aanvraag tot overschrijving binnen twee maanden nadien ingediend.

 • 4.

  Het college kan van het vorenstaande afwijken voor zover de toepassing daarvan voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepalingen te dienen doelen.

 • 5.

  De aanvraag tot overschrijving wordt alleen geweigerd als niet wordt voldaan aan de uit dit artikel voortvloeiende eisen of aan een eis waaraan een houder van een vaste standplaatsvergunning volgens deze verordening moet voldoen.

 • 6.

  Als de nieuwe vergunninghouder reeds over een vaste standplaatsvergunning op de weekmarkt beschikt, wordt deze ingetrokken.

Artikel 8. Intrekken en vervallen vaste standplaatsvergunning

 • 1.

  Het college trekt een vaste standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder; of

  • b.

   twee maanden na diens overlijden of ondercuratelestelling, tenzij een aanvraag tot overschrijving is ingediend overeenkomstig artikel 9.

 • 2.

  Het college kan een vaste standplaatsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd intrekken:

  • a.

   als de vergunninghouder ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • b.

   als de vergunninghouder, degene die hem vervangt of een persoon die hem bijstaat zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden;

  • c.

   als van de vergunning minder dan 10 maal in de 13 wekengeen gebruik is gemaakt;

  • d.

   als de vergunninghouder niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 3.

  In geval van intrekking voor bepaalde tijd kan tevens worden bepaald dat de toegewezen standplaats vervalt.

Artikel 9. Persoonlijk innemen standplaats; vervanging

 • 1.

  De houder van een vaste standplaatsvergunning neemt de hem toegewezen standplaats persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  In geval van vakantie, of van bijzondere omstandigheden kan worden toegestaan dat de standplaats wordt ingenomen door een vervanger. Per jaar is het toegestaan vier marktdagen afwezig te zijn, waarbij de marktmeester wel moet worden ingelicht over de afwezigheid. Gaat het om het niet aanwezig zijn van meer dan 4 marktdagen, dient een aanvraag daartoe ingediend te worden, gericht aan het college met vermelding van reden en de verwachte duur van de afwezigheid van de vergunninghouder en de naam van de beoogde vervanger.

 • 3.

  De vervanger treedt op namens de vergunninghouder. De rechten, behalve die tot vervanging ingevolge het vorige lid en verplichtingen die bij of krachtens deze verordening gelden voor de vergunninghouder, zijn van overeenkomstige toepassing op de vervanger.

Hoofdstuk 3 Dagstandplaatsen, standwerkers

Artikel 10. Dagstandplaatsen

 • 1.

  Voor het innemen van een dagstandplaats dient een melding te worden gedaan. Door het college wordt aan de beslissing tot acceptatie van de melding voorwaarden verbonden.

 • 2.

  Het college accepteert de melding, indien:

  • -

   Voor aanvang van de markt een aanvraag voor een dagplaats is ingediend bij de marktmeester;

  • -

   De aanvrager een geldig legitimatiebewijs kan overleggen;

  • -

   De aanvrager zich nooit heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, of bedrog, of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling hebben overtreden;

  • -

   Het verschuldigde marktgeld wordt betaald.

  • -

   De aanvrager zelf de standplaats inneemt en zich niet laat vervangen. Hij kan zich wel laten bijstaan door één of meerdere personen.

Artikel 11. Standwerkplaatsen

Voor het innemen van een standwerkplaats wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 (dagstandplaatsen).

Hoofdstuk 4. Algemene bepalingen voor vergunninghouders

Artikel 12. Bijstand

De houder van een vaste standplaatsvergunning kan zich doen bijstaan door een of meer andere personen.

Artikel 13. Legitimatieplicht

Degene die een standplaats of een standwerkplaats wenst in te nemen, of inneemt op een markt, is op eerste verzoek van een toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

Artikel 14. Markttijden in acht nemen

 • 1.

  Het is een vergunninghouder verboden meer dan 2 uur voor de aanvang en meer dan één uur na afloop van de markt ruimte in te nemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder neemt zijn standplaats in tot de sluitingstijd van de markt, behoudens op aanvraag door het college verleende ontheffing. Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 3.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 07.30 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

 • 4.

  De vergunninghouder aan wie een vergunning met een verkoopwagen is toegewezen, dient tijdig op het marktterrein aanwezig te zijn, teneinde problemen tijdens het inrijden te voorkomen.

Artikel 15. Markt schoonhouden

 • 1.

  Een vergunninghouder is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat tijdens de door hem uitgeoefende verkoop op zijn standplaats vrij komt zodanig te bewaren dat het marktterrein daardoor niet wordt verontreinigd en het afval niet door onbevoegden kan worden verwijderd. Hij voert het afval onmiddellijk na afloop van de markt af of laat het afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder is verplicht de door hem ingenomen standplaats en de naaste omgeving daarvan na afloop van de markt veegschoon achter te laten.

Artikel 16. Versterkt geluid en muziek

 • 1.

  Het is verboden om tijdens de markt:

  • a.

   Op het marktterrein gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid;

  • b.

   Op het marktterrein radiotoestellen, afspeelapparatuur of dergelijke apparatuur in werking te hebben.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 1.

Hoofdstuk 5 Handhaving

Artikel 17. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door het college aangewezen marktmeester en de overige door hen aangewezen toezichthouders.

Artikel 18. Onmiddellijke verwijdering

Het college kan een vergunninghouder of iemand die hem bijstaat of vervangt, gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen als deze zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden.

Artikel 19. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 20. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Marktverordening gemeente Geldermalsen 2006 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Marktverordening gemeente Geldermalsen 2006 verleende vergunning of ontheffing geldt als vergunning of ontheffing verleendkrachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een vergunning of ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om vergunning of ontheffing die zijn ingediend onder de Marktverordening gemeente Geldermalsen 2006, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Geldermalsen 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 30 mei 2017, nummer 06,

de griffier, de voorzitter,