Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Subsidieverordening peuteropvang gemeente Geldermalsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening peuteropvang gemeente Geldermalsen
CiteertitelSubsidieverordening peuteropvang gemeente Geldermalsen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 Gemeentewet
 2. artikel 149 Gemeentewet
 3. titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-201718-03-2020nieuwe regeling

28-11-2017

Gemeenteblad 2017, 216529

11.08

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening peuteropvang gemeente Geldermalsen

De raad van de gemeente Geldermalsen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders  van 10 oktober 2017, nummer 011,

 

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;

 

overwegende dat het binnen de gemeente Geldermalsen gewenst is een aanbod te hebben voor alle peuters van zowel werkende als niet-werkende ouders;

 

voorts overwegende dat de gemeente Geldermalsen de plicht heeft doelgroeppeuters de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een programma voor voorschoolse educatie;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

de subsidieverordening peuteropvang gemeente Geldermalsen vast te stellen.

 

Subsidieverordening peuteropvang gemeente Geldermalsen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Doelgroeppeuter: een peuter met een indicatiestelling voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van het consultatiebureau (STMR);

 • b.

  Inkomensverklaring: een officiële verklaring van de Belastingdienst met daarin inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar;

 • c.

  Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder h van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in de kosten van kinderopvang;

 • d.

  LRK, Landelijk Register Kinderopvang: register waarin alle kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en voorzieningen voor gastouderopvang) zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;

 • e.

  Fiscaal maximum uurtarief; de maximale uurprijs voor dagopvang in een kindercentrum zoals vastgelegd in het Besluit kinderopvangtoeslag (2018: € 7,45);

 • f.

  Opvangvoorziening: voorziening waar (VVE) peuteropvang aangeboden wordt niet zijnde gastouderopvang of buitenschoolse opvang;

 • g.

  Ouder: ouder in de zin van de Wet kinderopvang;

 • h.

  Ouderbijdrage: financiële vergoeding die ouders moeten betalen voor de afname vanpeuteropvang;

 • i.

  Peuter: een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar woonachtig in Geldermalsen;

 • j.

  Peuteropvang: de opvang van peuters voor maximaal 7 uur per week verdeeld over twee dagen, waarbij een gestructureerd programma van voorschoolse educatie gericht op ontwikkelingsstimulering en ter voorbereiding op de basisschool wordt aangeboden;

 • k.

  VVE: Voor- en vroegschoolse educatie: educatie voor doelgroeppeuters zoals bedoeld in Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie;

 • l.

  VVE peuteropvang: de opvang van doelgroeppeuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, voor minimaal 10 uur per week en maximaal 10,5 per week verdeeld over minimaal 3 dagen, waarbij een gestructureerd programma van voorschoolse educatie, gericht op ontwikkelingsstimulering en ter voorbereiding op de basisschool conform het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie wordt aangeboden;

 • m.

  VVE uurtarief: de maximale uurprijs voor VVE-peuteropvang (2018: € 9,59.) Deze prijs is gebaseerd op Kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017, opgesteld door Sociaal Werk Nederland;

 • n.

  Voorschoolse voorziening: een voorziening (peuterspeelzaalwerk/kinderopvang) voor kinderen van nul tot vier jaar met betrekking tot opvang en educatie.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt uitsluitend subsidie voor de volgende activiteiten:

 • a.

  het aanbieden van peuteropvang aan peuters van ouders aantoonbaar zonder recht op kinderopvangtoeslag;

 • b.

  het aanbieden van VVE peuteropvang aan doelgroeppeuters van zowel ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag als ouders met recht op kinderopvangtoeslag.

Artikel 3 Eisen die aan de aanvrager gesteld worden

Het college verstrekt uitsluitend subsidie aan houders van opvangvoorzieningen die

 • a.

  gevestigd zijn in de gemeente Geldermalsen;

 • b.

  opvang verzorgen voor (doelgroep)peuters woonachtig in de gemeente Geldermalsen;

 • c.

  op het moment van aanvraag ingeschreven staan als kinderdagverblijf in het LRK;

 • d.

  indien zij VVE aanbieden, dient dit in een horizontale groepen gedaan te worden;

 • e.

  indien zij VVE aanbieden de aantekening voorschoolse educatie ‘ja’ hebben in het LRK;

 • f.

  indien zij VVE aanbieden, instemmen met de afspraken die zijn vastgelegd in het Convenant voor- en vroegschoolse educatie gemeente Geldermalsen (februari 2014).

Artikel 4 Bijzondere verplichtingen ten aanzien van de aanvraag

 • 1.

  Subsidie voor een bepaald jaar kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 februari van datzelfde jaar;

 • 2.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en bevat minimaal:

  • a.

   de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   het gevraagde subsidiebedrag, met als toelichting

   • i.

    het verwachte totale aantal peuters;

   • ii.

    het verwachte aantal doelgroeppeuters waarvan de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag

   • iii.

    het verwachte aantal doelgroeppeuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag;

   • iv.

    het verwachte aantal peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.

Artikel 5 Subsidieverlening

 • 1.

  De subsidiebedragen ten behoeve van de (doelgroep-)peuters van de volgende groepen ouders luiden als volgt:

  • a.

   voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag en een doelgroeppeuter die een VVE programma volgt, geldt: de gemeente subsidieert het bedrag tussen het fiscaal maximum uurtarief en het VVE uurtarief van € 9,59 voor de eerste 7 uur per week. Voor de volgende maximaal 3,5 uur subsidieert de gemeente het volledige uurtarief voor VVE.

  • b.

   voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag en een doelgroeppeuter die een VVE programma volgt, geldt een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van de tabel ouderbijdrage gehanteerd door de belastingdienst. De gemeente Geldermalsen subsidieert in dit geval voor 7 uur per week het verschil tussen die ouderbijdrage en het VVE uurtarief van € 9,59. Voor de volgende maximaal 3,5 uur subsidieert de gemeente het volledige uurtarief voor VVE.

  • c.

   voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag en een niet-doelgroeppeuter geldt een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van de tabel ouderbijdrage gehanteerd door de belastingdienst. De gemeente subsidieert in dit geval voor maximaal 7 uur per week het bedrag tussen de ouderbijdrage en het fiscaal maximum uurtarief.

 • 2.

  De subsidiebedragen worden verleend voor maximaal 40 weken per jaar.

 • 3.

  Het college neemt 8 weken ontvangst van de aanvraag een besluit over de subsidieverlening, mits een volledige subsidieaanvraag is ingediend zoals bedoeld in artikel 4.

Artikel 6 Bevoorschotting

Bij de subsidieverlening wordt bepaald of en op welke wijze een voorschot kan worden verstrekt op de verleende subsidie waarbij het aantal termijnen, de termijnbedragen en de data waarop deze worden uitbetaald, worden vermeld.

Artikel 7 Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1.

  De subsidieontvanger levert per kwartaal gegevens aan door middel van het door het college vastgestelde verantwoordingsformulier.

 • 2.

  De subsidieontvanger rapporteert per kwartaal of er grote afwijkingen zijn die van invloed zijn op de hoogte van het subsidiebedrag. Indien dit het geval is treedt de subsidieontvanger in overleg met de gemeente over aanpassing van het voorschotbedrag;

 • 3.

  De subsidieontvanger levert voor 1 april na afloop van het kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling in bij het college en verstrekt hierbij een overzicht van de feitelijk bezette uren peuteropvang en vve-peuteropvang

 • 4.

  Het college stelt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling de subsidie vast.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer bepalingen uit deze verordening in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking hiervan.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 28 november 2017, nummer 11.08,

de griffier,

de voorzitter,