Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen houdende regels omtrent bebouwde komgrenzen Bebouwde komgrenzen wet natuurbescherming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen houdende regels omtrent bebouwde komgrenzen Bebouwde komgrenzen wet natuurbescherming
CiteertitelBebouwde komgrenzen wet natuurbescherming
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKomgrenzen dorpen boswet 2017 behalve Meteren en Geldermalsen Komgrenzen Geldermalsen Meteren boswet 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de bebouwde komgrenzen, die op grond van artikel 1, vijfde lid, van de Boswet vastgesteld waren.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.1 Wet natuurbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2017, 231112

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Bebouwde komgrenzen wet natuurbescherming

De raad van de gemeente Geldermalsen;

 

Overwegende dat:

 

het gewenst is de bebouwde komgrenzen te actualiseren in verband met wijzigingen van de bebouwing en de nieuwe Wet natuurbescherming en deze

grenzen nu vast te stellen op grond van artikel 4.1, onder a,  van de Wet natuurbescherming;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2017, nummer 001;

 

gelet op artikel 4.1, onder a, van de Wet natuurbescherming;

 

besluit:

 

  • 1.

    de bebouwde komgrenzen in te trekken, die op grond van artikel 1, vijfde lid, van de Boswet vastgesteld waren;

  • 2.

    de bebouwde komgrenzen vast te stellen op grond van artikel 4.1, onder a, van de Wet natuurbescherming, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaarten.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 19 december 2017, nummer ,

de griffier, de voorzitter,