Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldermalsen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen houdende regels omtrent duurzaamheidslening Verordening Duurzaamheidslening gemeente Geldermalsen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldermalsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Geldermalsen houdende regels omtrent duurzaamheidslening Verordening Duurzaamheidslening gemeente Geldermalsen 2018
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening gemeente Geldermalsen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 Gemeentewet
 2. artikel 149 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2018nieuwe regeling

30-01-2018

Gemeenteblad 2018, 34176

08b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Geldermalsen 2018

De raad van de gemeente Geldermalsen’

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 december 2017, nummer 003

 

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

de verordening duurzaamheidslening Gemeente Geldermalsen vast te stellen.

 

 

Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Geldermalsen 2018

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een particuliere eigenaar/bewoner/huurder, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren/huurders gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’; Een huurder kan slechts een aanvraag indienen na schriftelijke toestemming van de verhuurder;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager of die worden ingezet voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling);

 • d)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1.;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Geldermalsen, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en bewoond wordt door de aanvrager en voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente Geldermalsen;

 • 2.

  Deze verordening is van toepassing op aanvragen die in 2018 zijn ingediend.

Artikel 3 Budget

 • 1.

  In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Geldermalsen een budget van € 1.000.000,-. vast voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

 • 2.

  Duurzaamheidsleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgestelde budget daarvoor toereikend is, waarbij geldt dat “wie het eerst komt met een volledige aanvraag, het eerst maalt”;

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 • 2.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Dakisolatie, Rc-waarde volgens de normen van het Bouwbesluit;

  • b.

   Vloerisolatie, Rc-waarde volgens de normen van het Bouwbesluit;

  • c.

   Gevelisolatie, Rc-waarde volgens de normen van het Bouwbesluit;

  • d.

   Spouwmuurisolatie, Rc-waarde volgens de normen van het Bouwbesluit;

  • e.

   Minimaal HR++ glas;

  • f.

   Zonnepanelen;

  • g.

   Zonneboiler;

  • h.

   Lage Temperatuur (LT) verwarming;

  • i.

   (Combi) warmtepomp;

  • j.

   Douchewater met een WarmteTerugWinning (WTW) systeem;

  • k.

   Overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning.

 • 3.

  Bij de te financieren maatregelen mogen tot maximaal 20% van het leenbedrag levensloopbestendige maatregelen worden gefinancierd.

Artikel 6 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a)

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b)

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt digitaal ingediend via een door het college aangewezen website en formulier onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de te verwachten kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een deugdelijke financiële onderbouwing van deze opgave op basis van definitief geselecteerde offertes;

 • 3.

  de te verwachten materiaalkosten in geval van zelfwerkzaamheid.

 • 4.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt (volledige) aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Een aanvraag dient binnen 3 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van binnenkomst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk.

 • 8.

  Een aanvraag dient binnen 7 maanden, na dagtekening van de toekenning van de lening door het college, tot een krediettoets bij SVn te hebben geleid, bij het uitblijven van een krediettoets door SVn binnen deze termijn, vervalt de toekenning van rechtswege onherroepelijk. Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn zodat SVn tijdig een krediettoets kan uitvoeren.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit duurzaamheidslening in, indien:

 • 1.

  het budget (als bedoeld in art 3) niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (inclusief BTW);

 • 3.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de maatregelen;

 • 4.

  SVn een negatieve krediettoets uitbrengt;

 • 5.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 6.

  de lening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 7.

  naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

Artikel 10 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Geldermalsen en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 12 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten;

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de maximaal te verstrekken Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,-. en niet meer dan € 25.000,-. (inclusief BTW);

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 13 Bouwkrediet

 • 1.

  Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn alleen de materiaalkosten declarabel op basis van facturen.

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Geldermalsen 2018”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 30 januari 2018, nummer 08b.

de griffier, de voorzitter,