Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Regeling intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek
CiteertitelRegeling commissie bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbezwaarschriften

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De eerste t/m vierde wijzigingen zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester voor wat hun bevoegdheden betreft

Abusievelijk was in de vorige versie van de regeling in artikel 2 een derde lid opgenomen. Dit had echter artikel 2, tweede lid, aanhef en onder d moeten zijn. Die bepaling is met ingang van 1 oktober 2016 van rechtswege vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201618-09-2018art. 2

13-07-2016

Geen

Onbekend
19-03-201401-10-2016art. 1, 2, 6

18-03-2014

Geen

Onbekend
12-03-201419-03-2014art. 2

11-03-2014

Geen

Onbekend
24-10-201312-03-2014art. 2

10-01-2013

Gemeenteblad, 2013,22

Onbekend
14-08-201324-10-2013nieuwe regeling

10-01-2013

Gemeenteblad, 2013,19

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel, ieder voor wat zijn bevoegdheden betreft;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2012;

 

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende:

 

Regeling intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Verwerend orgaan: het bestuursorgaan van de gemeente, dat het bestreden besluit genomen heeft;

 • b.

  Commissie: de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • c.

  Gemeente: elke gemeente die op basis van de ‘gemeenschappelijke regeling samenwerking Gemert-Bakel – Laarbeek’ en de daaruit voortvloeiende dienstverleningsovereenkomst heeft ingestemd met gebruikmaking van de diensten van de commissie;

 • d.

  College: de colleges van burgemeester en wethouder van de gemeente Gemert-Bakel en de gemeente Laarbeek;

 • e.

  De wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Instelling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaar tegen besluiten van de raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten:

  • a.

   op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   op het werkterrein van sociale zaken, genomen door het college van Laarbeek;

  • c.

   op grond van de Wet openbaarheid van bestuur genomen door de colleges en de burgemeesters van Gemert-Bakel en Laarbeek en waarbij het verzoek is afgewezen wegens kennelijk misbruik van recht of is toegewezen en de verzoeker geen documenten bij het besluit heeft ontvangen maar is uitgenodigd om een afspraak te maken met de bedoeling in persoon kennis te nemen van de documenten.

  • d.

   [Vervallen]

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden, die door het college worden benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2.

  De voorzitter en de leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

De secretaris van de commissie is een door het college van Gemert-Bakel aangewezen ambtenaar.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaren en kunnen direct voor een termijn van vier jaren worden herbenoemd.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op ieder moment schriftelijk ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Het college van Gemert-Bakel stelt een protocol voor de behandeling van bezwaarschriften vast.

 • 2.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat de commissie over het bezwaarschrift zal adviseren.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de navolgende artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid, inzake het verlangen van een machtiging;

 • b.

  artikel 6:6, inzake het stellen van een termijn voor verzuimherstel;

 • c.

  artikel 6:17,inzake de verzending van stukken;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid, inzake ter inzage leggen van stukken;

 • e.

  artikel 7:6. vierde lid, inzake het afzonderlijk horen.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college van de gemeente waartoe het verwerend orgaan vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen;

 • 2.

  De voorzitter beslist over toepassing van artikel 7:3 van de wet inzake het afzien van horen;

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, deelt hij dat aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan mee;

 • 4.

  De bevoegdheid als genoemd in artikel 2.2, eerste lid van de wet inzake het weigeren van bijstand of vertegenwoordiging door een persoon, wordt tijdens de hoorzitting uitgeoefend door de voorzitter van de commissie.

Artikel 10 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken vóór de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter een verzoek, als bedoeld in het tweede lid, wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan medegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de voorgaande leden genoemde termijnen.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden van de commissie, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan behandeling

De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig kunnen zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting met gesloten deuren plaats.

 • 4.

  De zitting van de commissie vindt achter gesloten deuren plaats in het geval van behandeling van een bezwaarschrift dat is ingediend tegen een besluit op het werkterrein van sociale zaken van de gemeente Gemert-Bakel en op het werkterrein van personeelszaken.

Artikel 14 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigener beweging of op verlangen van de leden van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in kopie aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen één week na verzending van de in het tweede lid bedoelde informatie aan de voorzitter van de commissie verzoeken een nieuwe hoorzitting te beleggen. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter van de commissie. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaar. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 16 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks voor 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 17 Intrekken verordening

De verordening commissie bezwaarschriften wordt ingetrokken.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling commissie bezwaarschriften.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel d.d. 10 januari 2013.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel A.L.A. Vlasblom plv. voorzitter

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel d.d. 11 december 2012,

de secretaris, de burgemeester,

A.A.T.G. Jansen MBA drs. J. van Zomeren

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Gemert-Bakel d.d. 10 januari 2013,

de burgemeester,

drs. J. van Zomeren