Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2015
CiteertitelLegesverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Parpoortwet, art. 7, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-201501-01-2016Tarieventabel

04-06-2015

Gemeenteblad, 2015, 53766

Onbekend
23-12-201418-06-2015nieuwe regeling

11-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 79077

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

Besluit

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  college: college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • c.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht..

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een verzoek om afgifte van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het in behandeling nemen van een verzoek tot woningaanpassing in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (leges omgevingsvergunning, zoals bedoeld in hoofdstuk 2.3.1 van de tarieventabel);

 • c.

  het in behandeling nemen van een verzoek om afgifte van een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen;

 • d.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • e.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college

 • 1.

  Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 • 2.

  Het college is bevoegd tot het redactioneel aanpassen van de verordening en de bijbehorende tarieventabel alsmede het wijzigen van de tarieven voor zover deze aanpassingen en wijzigingen voortvloeien uit hogere wet- en regelgeving.

 • 3.

  Het college is bevoegd voor bepaalde gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de regeling mochten voordoen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Legesverordening 2014, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 19 december 2013, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel d.d. 11 december 2014.

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel Drs. J. van Zomeren  

Bijlage 1

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015, vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 11 december 2014

 

Indeling tarieventabel

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 11 Kansspelen

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie & kabels en leidingen

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 14 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordeling principeverzoek / schetsplan / conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 5 Sloopmelding

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 7 Gedoogbeschikkingen

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Evenementen

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

zondag of op een algemeen erkende feestdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 9.00 tot 16.00 uur

€ 665,20

1.1.1.2

 

1.1.1.2.1

 

zaterdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 9.00 tot 17.00 uur

zaterdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 17.00 tot 21.00 uur

€ 552,75

 

 

€ 613,55

1.1.1.3

maandag tot en met vrijdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 9.00 tot 17.00 uur

€ 323,00

1.1.1.4

maandag tot en met vrijdag op een vaste locatie gemeentehuis Gemert of Parochiehuis Bakel van 17.00 tot 21.00 uur

€ 362,35

1.1.2

Het tarief bedraagt voor van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek I van het Burgerlijk Wetboek:

 

1.1.2.1

op zondag of een algemeen erkende feestdag

€ 1.003,60

1.1.2.2

1.1.2.2.1

op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

op zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur

€ 765,00

€ 849,15

1.1.2.3

op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

€ 549,60

1.1.2.4

op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur

€ 573,80

1.1.3

Het tarief bedraagt voor van het verstrekken van een trouwboekje of een partnerschapsboekje.

€ 31,55

1.1.4

Het tarief bedraagt voor van het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,85

1.1.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,10

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 53,05

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,45

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,80

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,75

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 381,45

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.421,10

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.133,35

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 3.869,20

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,75

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 381,45

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.421,10

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.133,35

1.4.4.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 3.869,20

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,85

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 7,75

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.1.1

een exemplaar van de programmabegroting of productenraming, behoudens bij wijze van uitlening, per stuk

€ 18,20

1.6.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening

€ 18,20

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.2.1

tot het op een ander tijdstip dan vanaf een uur voorafgaand aan de desbetreffende raadvergadering in het gemeentehuis verstrekken van:

 

1.6.2.1.1

de agenda van een raadsvergadering

€ 1,60

1.6.2.1.2

het verslag van een raadsvergadering

€ 3,20

1.6.2.1.3

de complete stukken behorende bij een raadsvergadering

€ 6,40

1.6.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:

 

1.6.2.2.1

de agenda's van de raadsvergaderingen

€ 16,10

1.6.2.2.2

de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 31,00

1.6.2.2.3

de complete stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 63,50

1.6.3.

Het tarief bedraagt voor het verzenden van:

 

1.6.3.1

de agenda van een raadsvergadering als bedoeld in 1.6.2.1.1

€ 2,50

1.6.3.2

het verslag van een raadsvergadering als bedoeld in 1.6.2.1.2

€ 4,10

1.6.3.3

de complete stukken behorende bij een raadsvergadering als bedoeld in 1.6.2.1.3

€ 7,30

1.6.3.4

de agenda’s van de raadsvergaderingen als bedoeld in 1.6.2.1.1

€ 16,30

1.6.3.5

de verslagen van de raadsvergaderingen als bedoeld in 1.6.2.1.2

€ 31,80

1.6.3.6

de complete stukken behorende bij de raadsvergaderingen als bedoeld in 1.6.2.1.3

€ 65,40

1.6.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.4.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 16,10

1.6.4.2

een exemplaar van de Bouwverordening van de gemeente Gemert-Bakel, anders dan bij wijze van uitlening, inclusief de toelichting alsmede de door burgemeester en wethouders vastgestelde nadere regelen ter uitvoering

€ 16,10

1.6.4.3

een exemplaar van de bestemmingsplanvoorschriften, inclusief de toelichting, anders dan bij wijze van uitlening

€ 16,10

1.6.4.4

een exemplaar van het welzijnsprogramma

€ 9,20

1.6.4.5

een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet Persoonsregistraties

€ 6,30

1.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

 

1.6.5.1

tot het verstrekken van een vergunning of het wijzigen daarvan, tot het exploiteren van een seksinrichting, als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 215,30

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentelijke kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,85

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 11,70

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 3,00

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van overige grafische bestanden, met een maximumoppervlakte van twee hectare, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,45

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet per adres

€ 62,10

1.7.6

Het tarief bedraagt voor het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, vierde lid van de Leegstandswet per adres

€ 37,30

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

 

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (wettelijk bepaald)

€ 30,05

1.8.2

tot het verkrijgen van een ‘bewijs van in leven zijn’

€ 7,75

1.8.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 7,75

1.8.4

tot het waarmerken van een fotokopie, per pagina

€ 7,75

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat

 

1.9.1.1

tot 15 minuten behandeltijd

€ 16,85

1.9.1.2

tot 30 minuten behandeltijd

€ 33,00

1.9.1.3

tot 45 minuten behandeltijd

€ 48,00

1.9.1.4

tot 60 minuten behandeltijd

€ 60,00

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.2.1

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk,

per pagina

€ 18,10

1.9.2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitlenen van archiefbescheiden door bemiddeling van een archiefbewaarplaats in de zin der wet, buiten de gemeente Gemert-Bakel, bedraagt per uitlening

€ 22,60

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een kopie, scan of print uit de archieven en collecties, die berusten in het gemeentearchief:

 

1.9.3.1

kopie A3 zwart/wit of kleur, per pagina

€ 0,50

1.9.3.2

kopie A4 zwart/wit of kleur, per pagina

€ 0,50

1.9.3.3

print van computerbestand of gescand bestand, per pagina

€ 0,50

1.9.3.4

scan van pagina’s of stukken tot en met A3-formaat, per opname

€ 0,50

1.9.3.5

scan van pagina’s of stukken groter dan A3-formaat, per opname

€ 1,00

1.9.4

opstartkosten scanopdracht uit registers, delen of banden

€ 5,20

1.9.5

fotoafdruk op fotopapier tot max. 21 x 30 cm; overige formaten op aanvraag

€ 7,75

1.9..6

gebruiksvergoeding voor publicaties met commercieel doel (mits toestemming van de auteursrechthebbende is verkregen) per afbeelding

€ 23,30

1.9.7

Verpakkings- en opslagmaterialen: archiefdozen, omslagen, dossiermappen, USB-sticks etc.

dagprijs

1.9.8

reproductie bewegend beeld of geluidsmateriaal per kwartier arbeid excl. Materiaalkosten

€ 15,55

1.9.9

medewerking aan expositie per half uur

€ 33,65

1.9.10

lezing of rondleiding per persoon

€ 2,60

1.9.11

advies over archiefbeheer per uur

€ 67,30

1.9.12

workshop of onderzoeksbegeleiding tot max. 2 uur: per uur

€ 67,30

1.9.13

administratie en verzendkosten bij betaling op rekening

€ 5,20

1.9.14

Zaalhuur per dagdeel

€ 31,05

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 50,00

1.10.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.10.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 50,00

1.10.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.10.1 bedoelde ontheffing

€ 50,00

Hoofdstuk 11 Kansspelen

1.11.1

Voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen geldt het maximale tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000.

 

1.11.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (Loterijvergunning)

€ 20,30

1.11.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 15,20

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie & kabels en leidingen

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van het instemmingsbesluit over tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels en Leidingen, inclusief de procedure voor beschrijvingen van een aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen:

€ 366,60

1.12.2

Indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover deze werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief genoemd in 1.12.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,77

1.12.3

Indien de onder 1.12.2 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwe bouwlocaties met zogenaamd maagdelijk terrein, wordt het tarief genoemd in 1.12.1 per strekkende meter sleuf vermeerderd met

Onder maagdelijk terrein wordt verstaan nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidingslocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen en gebieden waar geen infrastructuur aanwezig is

€ 1,18

1.12.4

De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen lengten voor de telecom-aanbieder:

a.kleiner dan 25 meter

b.tussen 25 meter en 100 meter

en de variabele kosten per meter sleuf

c.groter dan 100 meter wordt verwezen naar het bedrag genoemd in punt 1.12.1 en 1.12.2.

nihil

€ 183,30

€ 0,88

1.12.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van vergunning over tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de APV, artikel 2.1.5.2 Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik, inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen

€ 366,60

1.12.6

Indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker-, en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het tarief genoemd in 1.12.5 per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,77

1.12.7

Indien de onder 1.12.6 vermelde werkzaamheden worden verricht in of op nieuwe bouwlocaties met zogenaamd maagdelijk terrein, wordt het tarief genoemd in 1.12.5 per strekkende meter sleuf vermeerderd met

Onder maagdelijk terrein wordt verstaan nieuwe bouwlocaties, die omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en uitbreidingslocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen en gebieden waar geen infrastructuur aanwezig is.

€ 1,18

1.12.8

De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën huisaansluitingen lengten voor de telecom-aanbieder:

a.kleiner dan 25 meter

b.tussen 25 meter en 100 meter

en de variabele kosten per meter sleuf

c.groter dan 100 meter wordt verwezen naar het bedrag genoemd in punt 1.12.5 en 1.12.6.

nihil

€ 183,30

€ 0,88

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 40,30

1.13.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 40,30

1.13.3

tot het wijzigen van een reeds verkregen ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 10,35

1.13.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 80,25

1.13.5

tot het verkrijgen van een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) waarbij medisch advies noodzakelijk is

€ 80,25

1.13.6

tot het verkrijgen van een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) zonder medisch advies

€ 10,35

Hoofdstuk 14 Diversen

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

€ 7,75

1.14.2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.

 

1.14.3

Voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.

De vergoeding wordt teruggegeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden

 

1.14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.4.1

voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 34, 1e lid van het Reglement gevaarlijke stoffen

€ 33,05

1.14.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een verkoopregister voor handelaren als bedoeld in artikel 1 van de Algemene Maatregel van Bestuur op grond van artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

€ 18,20

 

WOZ

 

1.14.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.6.1

tot het verstrekken van een kopie van een reeds eerder ontvangen WOZ-beschikking

€ 8,25

1.14.6.2

tot het verstrekken van een kopie van een reeds eerder ontvangen taxatieverslag van een WOZ-object, ongeacht of het een woning of een niet-woning betreft

€ 5,50

 

 

 

1.14.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.14.7.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,75

1.14.7.2

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.14.7.1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

1.14.7.2.1

per pagina op papier van een lichtdruk- of plottekening

€ 15,55

1.14.7.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 12,10

1.14.7.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,75

 

 

 

1.14.8

Het tarief bedraagt voor het opzoeken van dossiers, het doen van naspeuringen in dossiers en geautomatiseerde bestanden alsmede het verlenen van bijstand bij onderzoeken en het verstrekken van een toelichting voor ieder besteed kwartier

€ 16,85

1.14.9

een plattegrond

€ 2,20

1.14.10

het toesturen van een gemeentegids

€ 2,70

 

Kinderopvang

 

1.14.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang:

 

1.14.11.1

voor kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij onderzoek voor aanvang

€ 792,00

1.14.11.2

voor gastouders (via gastouderbureau),

€ 487,20

 

 

 

1.14.12

Voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.14.12.1

kopie A3 zwart/wit of kleur 1 t/m 5 pagina’s, per pagina

kopie A3 zwart/wit of kleur 6 t/m 25 pagina’s, per pagina

kopie A3 zwart/wit of kleur vanaf 26 pagina’s, per pagina

Nihil

€ 0,35

€ 0,10

1.14.12.2

kopie A4 zwart/wit of kleur 1 t/m 5 pagina’s, per pagina

kopie A4 zwart/wit of kleur 6 t/m 25 pagina’s, per pagina

kopie A4 zwart/wit of kleur vanaf 26 pagina’s, per pagina

Nihil

€ 0,35

€ 0,10

1.14.12.3

opstartkosten scanopdracht inclusief opslag op CD, DVD of USB-stick

€ 5,20

1.14.12.4

scan per stuk

€ 1,00

1.14.12.5

fotoafdruk op fotopapier tot max. 21 x 30 cm ; overige formaten op aanvraag

€ 7,75

1.14.12.6

gebruiksvergoeding voor publicaties met commercieel doel (mits toestemming van de auteursrechthebbende is verkregen) per afbeelding

€ 23,30

1.14.12.7

print van computerbestand

€ 0,50

1.14.12.8

afdruk van microfiche (reader printer)

€ 0,25

1.14.12.9

verpakkingsmaterialen: archiefdozen, omslagen, dossiermappen etc.

dagprijs

1.14.12.10

kopie van eigen materiaal (privé), per kopie

€ 0,25

1.14.12.11

reproductie bewegend beeld of geluidsmateriaal per kwartier arbeid excl. materiaalkosten

€ 15,55

1.14.12.12

medewerking aan expositie per half uur

€ 33,65

1.14.12.13

lezing of rondleiding per persoon

€ 2,60

1.14.12.14

advies over archiefbeheer per uur

€ 67,30

1.14.12.15

workshop of onderzoekbegeleiding tot maximaal 2 uur, per uur

€ 67,30

1.14.12.16

administratie en verzendkosten bij betaling op rekening

€ 5,20

1.14.12.17

zaalhuur per dagdeel

€ 31,05

 

Standplaatsen

 

1.14.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening, voor de duur van 1 jaar

€ 82,95

1.14.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening, voor andere perioden maar korter dan 1 jaar

€ 41,50

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten

 

 

Onder de bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan een raming van de bouwkosten(exclusief btw) op basis van het Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwlegestoets opgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) van 1 januari 2015, kortweg aangeduid met Richtlijn Bouwkosten 2015;

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 beoordeling principeverzoek / schetsplan / conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot beoordeling of het college van B&W in principe bereid is medewerking te verlenen aan het verkrijgen van een herziening, wijziging en/of afwijking van het geldende bestemmingsplan bedraagt:.

€ 649,60

2.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schetsplan / conceptaanvraag

 

 

0,35% van de bouwkosten. Minimum legesbedrag bedraagt:

Dit bedrag wordt bij in behandeling nemen van de omgevingsvergunning in mindering gebracht.

€ 103,50

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

over de eerste € 500.000 aan bouwkosten 3% van de bouwkosten en voor het eventueel resterende deel boven de € 500.000 aan bouwkosten 2,5% van de bouwkosten. Het minimum legesbedrag bedraagt:

€ 155,00

 

 

 

2.3.1.3

Legaliseren illegale situatie

 

2.3.1.3.1

Legaliseren middels omgevingsvergunning

 

 

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel bouwen wordt verhoogd voor de beoordeling van de na aanvang van de bouw ingediende aanvraag, met 70% van het eindbedrag aan leges, zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag, met een minimumverhoging van

en een maximumverhoging van

€ 569,00

€ 3.406,00

2.3.1.3.2

Legaliseren bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning indien nieuwe vergunning is vereist

 

 

Het van toepassing zijnde tarief op grond van onderdeel bouwen wordt verhoogd voor de beoordeling van de na aanvang van de bouw ingediende aanvraag, met 70% van het eindbedrag aan leges, zoals die geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag, met een minimumverhoging van

en een maximumverhoging van

€ 569,00

€ 3.406,00

 

 

 

2.3.1.5

Overschrijving omgevingsvergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening

€ 52,00

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 569,00

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van toepassing is (binnenplanse afwijking):

€ 569,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse kleine afwijking):

€ 569,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse afwijking):

€ 17.025,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking):

 

2.3.3.4.1

waarvan de bouwsom van het bouwwerk onder de € 25.000 bedraagt

€ 569,00

2.3.3.4.2

waarvan de bouwsom van het bouwwerk boven de € 25.000 bedraagt

€ 1.703,00

2.3.3.4.3

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking) wanneer er geen sprake is van een bouwactiviteit

€ 1.133,00

2.3.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking noodhuisvesting permanente bewoning 1 jaar) wanneer er geen sprake is van een bouwactiviteit

€ 561,00

2.3.3.4.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking noodhuisvesting permanente bewoning 10 jaar) wanneer er geen sprake is van een bouwactiviteit

€ 1.317,00

2.3.3.4.6

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking noodhuisvesting arbeidsmigranten) wanneer er geen sprake is van een bouwactiviteit

€ 1.417,00

2.3.3.4.7

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking noodhuisvesting permanente bewoning onbepaalde tijd) wanneer er geen sprake is van een bouwactiviteit

€ 1.717,00

 

 

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassing is (afwijking van exploitatieplan):

€ 569,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 569,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking van nationale regelgeving):

€ 569,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 569,00

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag.

 

2.3.3.9

indien artikel 3.38 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met

€ 1.133,00

 

 

 

2.3.4

Tijdelijke bewoning

 

 

Het tarief voor een verzoek om toestemming voor tijdelijke bewoning bedraagt:

 

2.3.4.1

indien toestemming is verleend

€ 3.386,00

2.3.4.2

indien uiterlijk twee jaar na verlenen omgevingsvergunning voor bouw/verbouw woning, het gebouw niet meer in gebruik is als woning, wordt op verzoek van de melder, teruggestort

€ 2.836,00

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

voor een gebouw met een gebruiksoppervlakte:

a.tot 100 m2

b.van meer dan 100 m2 tot en met 500 m2:

vermeerderd per m2, boven 100 m2 met

c.van meer dan 500 m2 tot en met 2.000 m2:

vermeerderd per m2, boven 500 m2 met

d.van meer dan 2.000 m2 tot en met 5.000 m2:

vermeerderd per m2, boven 2000 m2 met

e.van meer dan 5.000 m2 tot en met 50.000 m2

vermeerderd per m2, boven 5.000 m2 met

f.van meer dan 50.000 m2:

vermeerderd per m2, boven 50.000 m2 met

Indien een aanvraag betrekking heeft op een inrichting met een tijdelijk karakter, zoals een tent, dan bedragen de leges 10% van het volgens dit onderdeel berekende bedrag.

€ 362,00

€ 362,00

€ 0,68

€ 634,00

€ 0,17

€ 908,00

€ 0,03

€ 997,00

€ 0,014

€ 1.678,00

€ 0,008

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een vergunning, als bedoeld in 2.3.5.1 wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen, wordt op verzoek 50% van de geheven leges terugbetaald.

 

2.3.5.3

Het tarief bedraagt, indien de aanvrager als bedoeld in 2.3.5.1 betrekking heeft op:

a.uitbreiding van een inrichting: het tarief vermeld onder 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag per m2 uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

b.gewijzigd gebruik van de gehele inrichting: 50% van de volgens onderdeel 2.3.5.1 berekende leges

c.gewijzigd gebruik een gedeelte van de inrichting: 50% van de volgens onderdeel 2.3.5.1 berekende leges, met dien verstande dat de toeslag per m2 uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot de Monumentenverordening 2011 Gemeente Gemert-Bakel aangewezen monument, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 

 

3% van de bouwkosten met een maximum van

€ 517,00

 

en een minimum van

€ 90,00

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarvoor op grond van <artikel 8.1.1 van de Bouwverordening> een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 207,00

 

 

 

2.3.8

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 80,00

2.3.8.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 80,00

 

 

 

2.3.9

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 80,00

 

 

 

2.3.10

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.10.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.11

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.11.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 295,00

2.3.11.2

Indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek betreft als bedoeld in de NEN 5740, uitgave 1991, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft

€ 147,00

 

 

 

2.3.12

Archeologie

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

2.3.12.1

een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen

€ 1.444,00

2.3.12.2

de beoordeling, namens het bevoegde gezag, van aangeleverde Programma's van Eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.2

€ 963,00

2.3.12.3

de beoordeling, namens het bevoegde gezag, van aangeleverde Plannen van Aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 240,00

2.3.12.4

de beoordeling, namens het bevoegde gezag, van offertes tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

€ 240,00

2.3.12.5

de beoordeling, namens het bevoegde gezag, van rapporten die voortvloeien uit archeologisch (voor)onderzoek, ex art. 39 lid 2 MW, ex art. 40 lid 1, ex art. 41, lid 1 (afhankelijk van het soort archeologisch onderzoek en rapportage)

€ 481,00

of

€ 721,00

of

€ 963,00

 

 

 

2.3.13

Advies

 

2.3.13.1

De in de voorgaande hoofdstukken genoemde bedragen van deze titel worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten en advertentiekosten, blijkende uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Een zodanige aanvraag wordt in behandeling genomen op de zesde werkdag na die waarop de raming van de externe advieskosten ter kennis van de aanvrager is gebracht.

 

2.3.13.2

Indien de werkelijke advieskosten, zoals bedoeld in 2.3.13.1, minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

 

 

 

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 634,00

2.3.14.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovengenoemde bestuursorganisatie of instantie.

 

2.3.14.2

Indien de specificatie als bedoeld in 2.3.14.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag (verder) in behandeling genomen. Indien de aanvrager voor de vijfde werkdag na mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt wordt het bedrag volgend uit de specificatie als bedoeld in 2.3.14.1.2 niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

2.3.15

Overige

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen 100% van de benodigde interne uren vermenigvuldigt met het uurtarief van de betreffende afdeling.

 

2.3.16

Indien de geheven leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag zoals genoemd in titel 2 niet worden voldaan binnen de daarvoor gestelde termijn, is het college gemachtigd de afhandeling van de procedure op te schorten of af te breken.

 

2.3.17

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot voeren van een hogere waarde procedure

€ 681,00

Hoofdstuk 4 Bestemmingswijzigingen

 

2.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.385,00

2.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.133,00

Hoofdstuk 5 Sloopmelding

 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in <artikel 8.2.1 van de Bouwverordening>

€ 103,00

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een stookontheffing of een kamp-/vreugdevuur als bedoeld in artikel 5:34 van de “Algemene plaatselijke verordening gemeenten Gemert-Bakel”

€ 0,00

Hoofdstuk 7     Gedoogbeschikkingen

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen dan wel ambtshalve overgaan tot het verstrekken van een , al dan niet persoonsgebonden tijdelijke gedoogbeschikking voor permanente bewoning van een recreatieverblijf voor de maximale tijdsduur van 1 jaar

€   350,00

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen dan wel ambtshalve overgaan tot het verstrekken van een , al dan niet persoonsgebonden gedoogbeschikking voor permanente bewoning van een recreatieverblijf

€   850,00

2.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen dan wel ambtshalve overgaan tot het verstrekken van een , al dan niet persoonsgebonden en/of tijdelijke, gedoogbeschikking voor overige handelingen in strijd met wet- of regelgeving

€   850,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 248,65

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 64,55

3.1.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30a van de Drank- en Horecawet

€ 64,55

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

a.van 01.00 tot 02.00 uur voor elke dag waarvoor de ontheffing geldt

b.buiten de onder a. vermelde tijd, voor elk half uur of gedeelte daarvan, per dag waarvoor de ontheffing geldt

c.voor een ontheffing van 01.00 - 02.00 uur bij wijze van abonnement voor ten hoogste één kalendermaand

€ 10,35

€ 10,35

€ 82,80

3.1.5

Indien de aanvraag leidt tot een besluit als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (buiten behandeling laten van de aanvraag), wordt 50% van het legesbedrag voor het indienen van een aanvraag terugbetaald.

 

Hoofdstuk 2 Evenementen

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het houden van een evenement categorie 0

Nihil

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het houden van een evenement categorie A

€ 82,95

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het houden van een evenement categorie B

€ 165,90

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het houden van een evenement categorie C

€ 663,60

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 11 december 2014.

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

Handtekening

Handtekening