Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening individuele studietoeslag Gemert-Bakel 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag Gemert-Bakel 2015
CiteertitelVerordening individuele studietoeslag Gemert-Bakel 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerptoeslagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

11-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 80801

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag Gemert-Bakel 2015

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

 

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel c, derde lid, van de Participatiewet;

 

besluit

 

vast te stellen:

 

Verordening individuele studietoeslag Gemert-Bakel 2015

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Participatiewet 2015;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  wet studiefinanciering: de wet studiefinanciering 2000 of de daaropvolgende wettelijke regeling.

Artikel 2 Indienen verzoek

Een verzoek als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet, wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

HOOFDSTUK 2 INDIVIDUELE STUDIETOESLAG

Artikel 3 Doelgroep studietoeslag

 • 1.

  Een belanghebbende die behoort tot de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling kan een aanvraag indienen voor een individuele studietoeslag. Om hiervoor in aanmerking te komen is het vereist dat belanghebbende op de datum van de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoet, belanghebbende:

  • a.

   is 18 jaar of ouder;

  • b.

   heeft recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering of heeft recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

  • c.

   heeft geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de wet, en

  • d.

   is een persoon van wie is vastgesteld dat hij wegens met een arbeidshandicap of langdurige medische beperkingen niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

 • 2.

  Er wordt geen studietoelage verstrekt als er sprake is van andere inkomsten naast de studiefinanciering.

Artikel 4 De hoogte en duur van de toeslag

 • 1.

  De hoogte van de toeslag bedraagt 10% van het Wettelijk minimumloon dat voor hen geldt, afgerond op hele euro’s.

 • 2.

  De toeslag als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt, zolang de belanghebbende recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht heeft op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, gedurende maximaal vier jaar.

Artikel 5 De frequentie van de betaling

Uitbetaling van de toeslag vindt maandelijks plaats.

HOOFDSTUK 3 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 6 Nadere uitvoeringsregels

Het college kan bij uitvoeringsbesluit nadere regels stellen in het belang van een zorgvuldige uitvoering van deze verordening.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van hetgeen bij of krachtens deze verordening is bepaald, indien strikte toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Gemert-Bakel d.d. 11 december 2014.

De raad voornoemd,

de griffier,

P.G.J.M. van Boxtel

de voorzitter,

Drs. J. van Zomeren