Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Reglement bestuurlijk elektronisch berichtenverkeer gemeente Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement bestuurlijk elektronisch berichtenverkeer gemeente Gemert-Bakel
CiteertitelReglement bestuurlijk elektronisch berichtenverkeer gemeente Gemert-Bakel [Red: gemeenteraad]
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpdigitale correspondentie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Redactie sluiting van de regeling wijkt af van brondocument (dubbele sluiting)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 2:15, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-2015nieuwe regeling

02-10-2014

Gemeenteblad, 2015, 6983

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement bestuurlijk elektronisch berichtenverkeer gemeente Gemert-Bakel

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

gelezen het voorstel van het college van 22 juli 2014 inzake de openstelling van de elektronische weg;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het volgende:

 

Reglement bestuurlijk elektronisch berichtenverkeer gemeente Gemert-Bakel

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  algemene postbus: de elektronische postbus van de gemeente Gemert-Bakel, welke niet is gekoppeld aan een specifieke medewerker van de gemeente Gemert-Bakel, maar aan de organisatie als geheel, gemeente@gemert-bakel.nl;

 • b.

  bestuurlijke berichten: elektronische berichten inhoudende een aanvraag, bezwaarschrift, klacht, zienswijze of ingebrekestelling wegens te laat beslissen;

 • c.

  bestuursorganen: de organen als bedoeld in artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht van de gemeente Gemert-Bakel;

 • d.

  DigiD: een landelijk systeem om de identiteit van personen te verifiëren die langs elektronische weg toegang zoeken tot een bij de voorziening aangesloten bestuursorgaan;

 • e.

  elektronische berichten: informatie die in de vorm van e-mailberichten of door middel van berichten via een webformulier op de gemeentelijke website is verzonden;

 • f.

  gemeentelijke website: de internetpagina van de gemeente Gemert-Bakel, www.gemert-bakel.nl met inbegrip van alle subpagina’s;

 • g.

  webformulier: het formulier dat op de gemeentelijke website is geplaatst ten behoeve van het gebruik van de elektronische weg.

Artikel 2 Openstelling elektronische weg

 • 1.

  Bestuurlijke berichten kunnen uitsluitend elektronisch naar de bestuursorganen worden verzonden via een webformulier of via de algemene postbus.

 • 2.

  Van het eerste lid wordt uitgezonderd een verzoek op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur. Een dergelijk verzoek kan alleen per post naar de bestuursorganen worden gezonden.

 • 3.

  Onder de uitzondering als bedoeld in het tweede lid wordt tevens begrepen correspondentie betrekking hebbend op bedoeld verzoek inclusief een ingebrekestelling wegens te laat beslissen en correspondentie daarover.

Artikel 3 Ondertekening van elektronische berichten

Als elektronische handtekening ter ondertekening van het elektronisch berichtenverkeer als bedoeld in artikel 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt aangemerkt:

 • a.

  ten aanzien van webformulieren: de uitgegeven toegangscode (DigiD) tot de webserver van de gemeente;

 • b.

  ten aanzien van e-mailberichten: de door de ondertekenaar zelf gemaakte en geplaatste afbeelding van diens handtekening.

Artikel 4 Indieningsvereisten elektronische berichten

 • 1.

  Om in behandeling te worden genomen moet een elektronisch bericht in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • a.

   het bericht of een bijlage moet zonder meer geopend kunnen worden;

  • b.

   het bericht inclusief de bijlage(n) mag de grootte van 10Mb niet overschrijden;

  • c.

   eventuele bijlagen moeten te openen zijn in alle gangbaar beschikbare pakketten zoals Word, Excel, Acces, Powerpoint en formaten zoals PDF, JPG en TIFF en ZIP afhankelijk van de opmaak van de bijlage;

  • d.

   het bericht of de bijlage mag geen virus of andere voor de gemeentelijke computersystemen (potentieel) schadelijke inhoud bevatten;

  • e.

   het bericht mag evenals de bijlagen geen wachtwoorden bevatten.

 • 2.

  Onverlet de vereisten die in algemene of specifieke regelgeving wordt gesteld aan de inhoud van een bericht, moet een elektronisch bericht:

  • a.

   ondertekend zijn door de afzender op de in artikel 3 bepaalde wijze;

  • b.

   ten minste bevatten de naam, het adres en de woonplaats van de afzender.

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het betreffende bestuursorgaan.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel d.d. 2 oktober 2014.

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

P.G.J.M. van Boxtel Drs. J. van Zomeren