Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Aanstellingsbesluit oude jaren BSOB

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit oude jaren BSOB
CiteertitelAanstellingsbesluit oude jaren BSOB
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. CAR-UWO, artt. 2:1
 2. CAR-UWO, art. 1:2, eerste lid, onderdeel d
 3. Gemeentewet, art. 231, tweede lid onderdelen b en c
 4. Wet waardering onroerende zaken, art. 1, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-234715

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit oude jaren BSOB

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

gelet op artikel 2:1 en artikel 1:2, eerste lid, onderdeel d van de CAR-UWO, artikel 231, tweede lid onderdelen b en c van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken;

overwegende dat

 • voor de uitvoering van de belasting en WOZ-taken besloten is per 1 januari 2018 toe te treden tot de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (hierna: BSOB);

 • BSOB ter zake van belastbare feiten die liggen op of na 1 januari 2018 bevoegd is voor de gemeente de heffing, invordering van de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en de WOZ-taken uit te voeren;

 • ter zake van belastbare feiten vóór 1 januari 2018 de gemeente zelf bevoegd blijft;

 • het wenselijk is om BSOB ook de heffing, invordering en de WOZ taken van deze belastbare feiten uit te laten voeren;

 • de betreffende medewerker van BSOB bevoegd dient te zijn om de heffing en invordering van die belastingen voor de gemeente uit te voeren;

besluit:

vast te stellen het Aanstellings- en aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar BSOB oude jaren

Artikel 1 Onbezoldigde aanstelling

Aan te stellen tot onbezoldigde ambtenaar:

 • -

  de teamleider Stelselbeheer van BSOB;

 • -

  de teamleider Waarderen, Bezwaar en Beroep van BSOB;

 • -

  de teamleider Klantcontactcentrum van BSOB;

 • -

  de directeur van BSOB.

Artikel 2 Aanwijzing

De teamleider Stelselbeheer en bij diens afwezigheid opeenvolgend:

 • -

  de teamleider Waarderen, Bezwaar en Beroep;

 • -

  de teamleider Klantcontactcentrum;

 • -

  de directeur,

aan te wijzen als:

voor de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en de uitvoering van de Wet WOZ ter zake van belastbare feiten die liggen voor 1 januari 2018.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanstellings- en aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderings-ambtenaar en WOZ-ambtenaar BSOB ten behoeve van oude jaren.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel van 19 december 2017.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.A.T.G.Jansen MBA

de burgemeester,

ing. M.S. vanVeen