Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Beleidsregels Beheersing van de Nederlandse taal Gemert-Bakel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Beheersing van de Nederlandse taal Gemert-Bakel 2018
CiteertitelBeleidsregels Beheersing Nederlandse taal Gemert-Bakel 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 18b van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Re-integratieverordening Participatiewet Gemert-Bakel 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2019Nieuwe regeling

10-07-2018

gmb-2019-22651

E-suite zaak nr 13819-2018 Herijking verordeningen Participatiewet

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Beheersing van de Nederlandse taal Gemert-Bakel 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op artikel 18b Participatiewet:

Besluit

 

 • I.

  Vast te stellen de Beleidsregels Beheersing van de Nederlandse taal Gemert-Bakel 2018

 • II.

  In te trekken de Beleidsregels Wet Taaleis 2016

De beleidsregels Beheersing Nederlandse taal Gemert-Bakel 2018 worden als volgt ingevuld:

Artikel 1 Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

Artikel 2 Ander document

 • 1.

  De documenten, als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid en artikel 2.4, eerste lid van het Besluit inburgering, gelden als ander document, als bedoeld in artikel 18b, tweede lid onder c van de Participatiewet, voor de beoordeling van de beheersing van de Nederlandse taal op niveau 1F.

 • 2.

  Indien belanghebbende een ander document overlegt in afwijking van het eerste lid zal het college per individuele situatie beoordelen of het betreffende document als een ander document, als bedoeld in artikel 18b, tweede lid onder c van de Participatiewet, wordt aangemerkt.

Artikel 3 Keuze taaltoets

De toets die het college afneemt om te beoordelen of de vaardigheden in de Nederlandse taal voldoende door de belanghebbende beheerst worden voldoet aan artikel 18b, achtste lid van de Participatiewet en het Besluit taaltoets Participatiewet.

Artikel 4 Afnemen taaltoets na ontvangst aanvraag binnen een door het college te bepalen termijn

De termijn, als bedoeld in artikel 18b, tweede lid van de Participatiewet, bedraagt maximaal 8 weken.

Artikel 5 In kennis stellen van het redelijk vermoeden binnen een door het college te bepalen termijn

De termijn, als bedoeld in artikel 18b, vierde lid van de Participatiewet, bedraagt maximaal 8 weken.

Artikel 6 Ontbreken verwijtbaarheid

Elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt, als bedoeld in artikel 18b, zesde lid van de Participatiewet, indien er sprake is van: dyslexie, analfabetisme, leerproblemen, cognitieve problemen, gezondheidsredenen en/of medische gronden en audio- en visuele beperkingen. Deze omstandigheden dienen door een deskundige op verzoek van belanghebbende worden bevestigd.

Artikel 7 Beoordeling voortgang

Het college beoordeelt de voortgang met een toets, als bedoeld in artikel 18b, tiende en elfde lid van de Participatiewet, een half jaar en 1 jaar na de schriftelijke kennisgeving van het redelijke vermoeden.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na publicatie.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels Beheersing Nederlandse taal Gemert-Bakel 2018”

 

Gemert,10 juli 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

A.J.L.G. vanOudheusden

de burgemeester,

mevrouw W.C.P.Steeghs (l.c.)