Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening stimulering duurzame energie particulieren 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimulering duurzame energie particulieren 2008
CiteertitelStimuleringsregeling duurzame energie particulieren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-200801-01-2011nieuwe regeling

18-09-2008

Gemeenteblad, 2008, 10

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling duurzame energie particulieren

 

DE RAAD DER GEMEENTE GEMERT-BAKEL,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 april 2008;

 

gezien de begroting van de gemeente Gemert-Bakel 2008

 

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 

Tot vaststelling van de

 

Verordening stimulering duurzame energie particulieren 2008.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek om een subsidie in de kosten van het treffen van energiemaatregelen binnen de particuliere woningbouw;

 • b.

  Aanvrager: een eigenaar van een bestaande woning in de gemeente die energiemaatregelen treft of een eigenaar van een nieuw te bouwen woning in de gemeente die bovenop de maatregelen die getroffen moeten worden om te kunnen voldoen aan de geldende EPC norm, extra energiemaatregelen treft;

 • c.

  Beheerder: het college of een rechtspersoon of natuurlijke persoon die door het college is aangewezen om krachtens mandaat of delegatie deze regeling uit te voeren;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel;

 • e.

  Energiemaatregelen:

  • 1.

   bouwkundige of installatietechnische energiebesparende voorzieningen of maatregelen;

  • 2.

   systemen voor het opwekken van duurzame energie;

 • f.

  Gemeente: de gemeente Gemert-Bakel;

 • g.

  Raad: de gemeenteraad van Gemert-Bakel;

 • h.

  Regeling: stimuleringsregeling duurzame energie particulieren;

 • i.

  Subsidie: een subsidie in de kosten van aankoop en installatie van energiemaatregelen;

 • j.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze regeling;

 • k.

  Subsidievaststelling: een schriftelijk besluit op grond waarvan een aanvrager een definitief recht op subsidie verkrijgt.

Artikel 2 Doel verordening

Doel van deze regeling is om inwoners van Gemert-Bakel te stimuleren om zelf duurzame energie op te wekken of te investeren in energiebesparende maatregelen. Hiermee wordt de CO2 uitstoot gereduceerd en het gebruik van fossiele brandstoffen teruggedrongen.

Artikel 3 Reikwijdte verordening en bevoegdheden

De beheerder is bevoegd tot verlening en vaststelling van subsidie, alsmede tot wijziging of intrekking van genomen besluiten.

Artikel 4 Subsidieplafond

De gemeenteraad stelt jaarlijks, in het kader van de begrotingsbehandeling, het subsidieplafond vast.

Hoofdstuk 2 Behandeling subsidieaanvraag

Artikel 5 Subsidie

 • a.

  In het kader van deze regeling kan door de beheerder aan een aanvrager een financiële bijdrage worden verstrekt ten behoeve van een investering in energiemaatregelen door die aanvrager;

 • b.

  Geen financiële bijdrage wordt verstrekt indien en voor zover de in het kader van deze regeling te treffen maatregelen reeds eerder zijn toegepast

 • c.

  Aanvragen worden behandeld in de volgorde waarin zij als complete aanvraag zijn ontvangen

 • d.

  De beheerder neemt een beslissing op de aanvraag binnen 12 weken na ontvangst van de complete aanvraag. De beheerder kan deze termijn met een redelijke termijn verlengen. Van deze verlening wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • a.

  Een aanvraag voor een financiële bijdrage dient te worden ingediend voordat met het installeren de voorzieningen in het kader van deze regeling is gestart

 • b.

  Voor het indienen van een aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van een bij de beheerder verkrijgbaar aanvraagformulier. Een aanvraag is compleet indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend en voorzien is van alle bescheiden die blijkens het aanvraagformulier moeten worden meegezonden

 • c.

  De beheerder bevestigt de ontvangst van de aanvraag. Indien een aanvraag niet compleet is, verzoekt de beheerder de aanvrager om deze aanvraag binnen een door de beheerder te bepalen redelijke termijn aan te vullen. De beheerder kan daarnaast te allen tijde de aanvrager verzoeken om nadere informatie te verschaffen, indien zulks nodig is voor een goede beoordeling van de aanvraag.

 • d.

  Voor zover de aanvrager voor dezelfde energiemaatregelen subsidie heeft aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

 • e.

  Indien een aanvraag niet tijdig is ingediend, kan het gemeentebestuur besluiten deze buiten behandeling te laten. Voorafgaande aan het besluit wordt de aanvrager daarover door het college gehoord.

Artikel 7 Nieuwbouw

Ingeval subsidie wordt aangevraagd voor een nieuw gebouw of woning wordt deze gehonoreerd, mits:

 • a.

  Aan alle voorwaarden is voldaan én er met berekeningen kan worden aangetoond dat aan de EPC norm kan worden voldaan, zonder dat de energiemaatregel waarvoor subsidie is aangevraagd, daarin wordt meegenomen;

 • b.

  Een separate opdracht is verleend voor de aanschaf en installatie van de energiemaatregel en hiervan een betalingsbewijs kan worden overgelegd;

Voornoemde voorwaarden moeten duidelijk maken dat bij de nieuwbouw van een woning of gebouw aanvullend is geïnvesteerd in energiemaatregelen.

Artikel 8 Subsidiebijdrage

De aanvrager ontvangt een financiële bijdrage van:

 • §

  10% van de totale investeringskosten bij het nemen van 1 energiemaatregel tot maximaal € 250,-;

 • §

  20% van de totale investeringskosten bij het nemen van 2 energiemaatregelen tot maximaal € 500,-;

 • §

  30% van de totale investeringskosten bij het nemen van 3 of meer energiemaatregelen tot maximaal ;

 • §

  € 750,-.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • a.

  Een aanvraag wordt in ieder geval afgewezen indien:

  • *

   de aanvraag niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald;

  • *

   het plafond dat beschikbaar is voor het verlenen van financiële bijdragen is bereikt als gevolg van het verlenen van financiële bijdragen naar aanleiding van eerder ingediende aanvragen;

  • *

   de aanvrager failliet is verklaard of aan de aanvrager surséance van betaling is verleend;

  • *

   er gegronde vrees bestaat dat de aanvrager het voorgenomen project niet of niet naar behoren tot uitvoering zal brengen;

  • *

   indien de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, waarvan hij wist of behoorde te weten dat deze gegevens tot een onjuiste beslissing op de aanvraag zouden leiden;

  • *

   of indien de locatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet in de gemeente ligt.

 • b.

  Indien de beheerder op een aanvraag afwijzend beslist, deelt de beheerder dit schriftelijk aan de aanvrager mee onder opgave van de aan die beslissing ten grondslag liggende reden(en).

Artikel 10 Energiemaatregelen

Lijst van maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen:

plaatsen HR++ glas in de gehele woonkamer of - indien in andere vertrekken - minimaal 7 m2,

aanbrengen vloerisolatie; minimaal in de gehele woonkamer; isolatiewaarde R => 2,5 m2K/W,

aanbrengen dakisolatie, minimaal 35 m2; isolatiewaarde R => 2,5 m2K/W , (isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie),

gevelisolatie door het isoleren van alle nog niet geïsoleerde muren van de woning; 1) door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, 2) of door het aanbrengen van andere gevelisolatie; bij deze methode dient de isolatiewaarde R => 2,5 m2K/W te zijn,

plaatsen zonnecollectoren voor warm water (ook wel zonneboiler genoemd) Collector oppervlak > 2 m2,

plaatsen zonnecellen (voor opwekken van elektriciteit) oppervlak > 2 m2

plaatsen kleinschalige windmolen op (het erf van) de woning,

plaatsen warmte terugwineenheid voor douchewater,

plaatsen warmtepomp ten behoeve van verwarmen van de woonruimte,

plaatsen hoog rendement houtkachel, rendement >= 73% volgens The Swan Eco-label of Nen-EN 13240

Het college kan de lijst van subsidiabele en niet-subsidiabele kosten uitbreiden.

Hoofdstuk 3 Subsidieverlening

Artikel 11 Verlenen subsidie

 • a.

  Indien de beheerder naar aanleiding van een aanvraag besluit een financiële bijdrage te verlenen, deelt de beheerder dit schriftelijk aan de aanvrager mee.

 • b.

  De in het tweede lid bedoelde beschikking bevat in ieder geval de volgende informatie:

  • §

   het bedrag van de verleende financiële bijdrage;

  • §

   een omschrijving van het project waarop de beschikking betrekking heeft;

  • §

   de termijn waarbinnen de voorzieningen in het kader van het project moeten zijn gerealiseerd en

  • §

   in gebruik genomen, zijnde 10 maanden na de datum van toekenningsbeschikking;

  • §

   de eventuele aan de verlening van de financiële bijdrage verbonden voorwaarden en verplichtingen;

  • §

   de periode gedurende welke de voorzieningen in het kader van het project in ieder geval in stand moeten worden gehouden, zijnde minimaal 5 jaar.

Artikel 12 Uitkering subsidie

 • a.De aanvrager dient een verzoek om vaststelling en uitbetaling van de financiële bijdrage bij de beheerder in binnen twee maanden nadat de voorzieningen in het kader van deze regeling zijn gerealiseerd en in gebruik genomen. Daarbij dient gebruik gemaakt te worden van het bij goedkeuring van de aanvraag toegestuurde vaststellingsformulier dat volledig dient te worden ingevuld en ondertekend, en waaruit blijkt dat het project overeenkomstig het bij of krachtens deze regeling bepaalde is uitgevoerd. Ook dienen betalingsbewijzen met betrekking tot de projectkosten bij het verzoek om vaststelling en uitbetaling van de financiële bijdrage te worden toegevoegd.

 • b.

  De beheerder kan de aanvrager te allen tijde verzoeken om nadere informatie te verschaffen, voorzover die informatie in redelijkheid nodig is om de juistheid van het verzoek om vaststelling en uitbetaling van de financiële bijdrage te beoordelen.

 • c.

  Als het verzoek tot uitbetaling compleet met gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen betaalt de gemeente binnen vier weken het subsidiebedrag uit.

 • d.

  Deze subsidieregeling mag gestapeld worden met andere subsidieregelingen

 • e.

  De beheerder kan de financiële bijdrage op een lager bedrag of op nihil vaststellen indien:

  • §

   de aanvrager niet heeft voldaan aan enige bij of krachtens deze regeling voor hem geldende verplichtingen;

  • §

   het project niet of niet overeenkomstig de aanvraag is uitgevoerd;

  • §

   de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, waarvan hij wist of behoorde te weten dat deze gegevens tot een onjuiste beslissing op de aanvraag zouden leiden;

  • §

   of de aanvrager failliet is verklaard.

Artikel 13 Controle

 • a.

  De uitvoering van de regeling kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd

 • b.

  Met het aanvragen van de subsidie verklaart de aanvrager dat hij een door de gemeente aangestelde inspecteur, op verzoek, in de gelegenheid zal stellen om de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als: stimuleringsregeling duurzame energie particulieren en treedt in werking, 1 dag na publicatie van de regeling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel van 18 september 2008.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

P.J.M. van der Burgt

de voorzitter,

mr. J.H.A.G. van Maasakkers