Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening op de heffing en in de invordering van Toeristenbelasting 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en in de invordering van Toeristenbelasting 2009
CiteertitelVerordening toeristenbelasting 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-200901-01-2013art. 8

29-10-2009

Gemeenteblad, 2009, 29

Onbekend
22-11-200821-11-2009art. 8

06-11-2008

Gemeenteblad, 2008, 14

Onbekend
05-07-200822-11-2008nieuwe regeling

18-06-2008

Gemeenteblad2008, 9

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en in de invordering van Toeristenbelasting 2009

DE RAAD DER GEMEENTE GEMERT-BAKEL

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2008;

 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet:

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening op de heffing en in de invordering van Toeristenbelasting 2009

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vakantieonderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;

 • b.

  mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto’s, toercaravans en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;

 • c.

  niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden verhuurd dan wel te huur aangeboden;

 • d.

  vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen, wordt onder de naam ‘toeristenbelasting’ een directe belasting geheven.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.

  door degene, die:

  • a.

   als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft;

  • b.

   verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij ter zake van het verblijf in of het ter beschikking houden van die woning forensenbelasting is verschuldigd;

  • c.

   onder bevoegde leiding deelneemt aan een jeugdkamp en deel uitmaakt van een vereniging of andere organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard mits:

  • -

   de gegevens waaruit zulks blijkt, alsmede die inzake de omvang van de groep en de verblijfsduur tenminste 14 dagen voor de aanvang van het verblijf schriftelijk zijn aangemeld bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar, dan wel

  • -

   burgemeester en wethouders voor de kampeerplaats waarop of waarin het verblijf plaatsvindt een vrijstelling hebben verleend.

   2.van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8 letter c, d, f, g en h van voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.

Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 • 1.

  Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:

  • a.

   vakantieonderkomens en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten bepaald op het aantal slaapplaatsen;

  • b.

   mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste standplaatsen bepaald op:

   2 personen indien het aantal slaapplaatsen drie of minder bedraagt;

   3 personen indien het aantal slaapplaatsen meer dan drie bedraagt;

  • c.

   mobiele kampeeronderkomens op niet-vaste standplaatsen bepaald op de som van het aantal kampeeronderkomens bestemd voor verblijf van maximaal drie personen, vermenigvuldigd met twee en het aantal kampeeronderkomens bestemd voor verblijf van meer dan drie personen, vermenigvuldigd met drie.

 • 2.

  Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht wordt:

  • a.

   ingeval verblijf wordt gehouden in vakantieonderkomens en niet-beroepsmatig verhuurde ruimte bepaald op 182;

  • b.

   ingeval verblijf wordt gehouden in kampeeronderkomens en stacaravans op vaste (jaar-) standplaatsen bepaald op 73;

  • c.

   ingeval verblijf wordt gehouden in kampeeronderkomens en stacaravans op vaste (seizoens-) standplaatsen bepaald op 65;

  • d.

   ingeval verblijf wordt gehouden in mobiele kampeeronderkomens op niet-vaste standplaatsen bepaald op 365.

 • 3.

  Het aantal mobiele kampeeronderkomens als bedoeld in het eerste lid, letter c, wordt vastgesteld op het gemiddelde van een drietal tellingen gedurende het belastingjaar, waarbij iedere telling valt binnen een afzonderlijke periode van drie maanden.

Artikel 7 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, indien uit door hem over te leggen bescheiden, blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende aantal.

Artikel 8 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per overnachting € 0,34 [Red: per 1 januari 2011 € 1,25]

Artikel 9 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Aanslaggrens

Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het belastingjaar minder dan tien zal of heeft belopen.

Artikel 13 Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar doch niet vóór 1 mei kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 14 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 15 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 16 Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231 tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening toeristenbelasting 1999’ van 16 december 1998, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 29 november 2001, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening toeristenbelasting 2009

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 18 juni 2008

               DE RAAD VOORNOEMD,

 

de griffier,                              de voorzitter,

P.J.M. van der Burgt                H.W. Morelissen (wnd)