Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Gemert-Bakel
CiteertitelReïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art. 7
 3. Wet werk en bijstand, art. 8
 4. Wet werk en bijstand, art. 10, lid 2
 5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), art. 34, 35 en 36
 6. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), art. 34, 35 en 36

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-200401-07-2011nieuwe regeling

25-03-2004

Gemerts-Nieuwsblad, 9 April 2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Gemert-Bakel

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 Februari 2004,

 

gezien het advies van de Commissie Welzijn d.d. 8 Maart 2004,

 

inzake het voorstel tot vaststelling van verordeningen in het kader van de Wet Werk en Bijstand, gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz),

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende

 

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Gemert-Bakel

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  uitkeringsgerechtigden: personen met een uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand, de Ioaw of de Ioaz;

 • b.

  Anw-ers: personen met een uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet die ingeschreven zijn bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI);

 • c.

  Nuggers: personen die als werkzoekenden zijn geregistreerd bij het CWI en die geen uitkeringsgerechtigde zijn;

 • d.

  jongeren: uitkeringsgerechtigden, Anw-ers en Nuggers niet ouder dan 23 jaar;

 • e.

  voorziening: een voorziening bedoeld in artikel 7 eerste lid onder a van de wet, deze verordening en de beleidsregels als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

 • f.

  de wet: de Wet werk en bijstand;

 • g.

  Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • h.

  Ioaz: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • i.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel;

 • j.

  de raad: de gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel;

 • k.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • l.

  Belanghebbenden: de categorien als bedoeld in artikel a, b en c van dit artikel, alsmede personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de wet.

Artikel 2. Toepassingsgebied

De Algemene subsidieverordening gemeente Gemert-Bakel is niet van toepassing.

Hoofdstuk 2 Beleid en financiën

Artikel 3 Opdracht college

 • 1.

  Het college biedt belanghebbenden ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan en, voor zover het college dat noodzakelijk acht, een voorziening gericht op die arbeidsinschakeling. Artikel 40, eerste lid van de wet is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Bij de keuze van de mogelijkheden van ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen wordt door het college een afweging gemaakt, waarbij gekeken wordt of de ondersteuning of de voorziening, gelet op de mogelijkheden en capaciteiten van een cliënt, het meest doelmatig is met het oog op inschakeling in de arbeid.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor voldoende diversiteit in het aanbod aan ondersteuning en voorzieningen.

Artikel 4 Beleidsregels

 • 1.

  Het college stelt ter nadere uitvoering van deze verordening beleidsregels vast.

  • -

   De in het eerste lid beschreven beleidsregels bevatten in elk geval:

  • -

   een omschrijving van het beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen en de prioritering binnen en tussen die groepen, waarbij een evenwichtige aanpak als uitgangspunt wordt genomen;

 • 2.

  de criteria voor het ontheffingenbeleid ten aanzien van de arbeidsverplichting;

 • 3.

  Het college zendt eenmaal per jaar aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het beleid.

Artikel 5 Aanspraak op ondersteuning

 • 1.

  Belanghebbenden hebben aanspraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het college doet een aanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening en de in artikel 4 genoemde beleidsregels.

Artikel 6 Verplichtingen van de cliënt

 • 1.

  Een uitkeringsgerechtigde tot 65 jaar aan wie door het college een voorziening wordt aangeboden is verplicht hiervan gebruik te maken.

 • 2.

  Een belanghebbende, niet zijnde een uitkeringsgerechtigde tot 65 jaar, aan wie door het college een voorziening wordt aangeboden, is verplicht hiervan gebruik te maken vanaf het moment dat overeenstemming hierover is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

 • 3.

  3. De belanghebbende die deelneemt aan een voorziening is gehouden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft verbonden.

 • 4.

  Indien een uitkeringsgerechtigde tot 65 jaar die deelneemt aan een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het derde lid, dan kan het college de uitkering verlagen conform hetgeen hierover is bepaald in de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand gemeente Gemert-Bakel.

 • 5.

  Indien de belanghebbende, niet zijnde een uitkeringsgerechtigde tot 65 jaar, die gebruik maakt van een voorziening, niet voldoet aan het gestelde in het derde lid, kan het college de kosten van de voorziening dan wel de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 7 Budget- en subsidieplafonds

 • 1.

  Het college kan bij uitvoeringsbesluit een of meer subsidie- of budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen

 • 2.

  Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

Hoofdstuk 3 Voorzieningen

Artikel 8 Algemene bepalingen over voorzieningen

 • 1.

  In de beleidsregels als bedoeld in artikel 4 wordt vastgelegd welke voorzieningen het college in ieder geval kan aanbieden alsmede de voorwaarden die daarbij gelden voor zover daarover in deze verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.

 • 2.

  Het college kan, in aanvulling op de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en deze verordening, aan een voorziening nadere verplichtingen verbinden.

 • 3.

  Het college kan een voorziening beëindigen:

  • a.

   indien de belanghebbende die aan de voorziening deelneemt zijn verplichting als bedoeld in de artikelen 9 lid 1, 17 en 18 lid 1 en 2 van de wet en de artikelen 28 en 29 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet nakomt;

  • b.

   indien de belanghebbende die deelneemt niet meer behoort tot de doelgroep van de wet;

  • c.

   indien de belanghebbende algemeen geaccepteerde arbeid aanvaardt, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van deze voorziening;

  • d.

   indien naar het oordeel van het college de voorziening onvoldoende bijdraagt aan een doelmatige arbeidsinschakeling.

 • 4.

  Bij uitvoeringsbesluit kan het college ten aanzien van de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 9 tot en met 19, met inachtneming van hetgeen daarover in de beleidsregels is bepaald, nadere regels stellen. Deze regels kunnen in ieder geval betrekking hebben op:

  • a.

   de voorwaarden waaronder een voorziening wordt aangeboden;

  • b.

   de weigeringsgronden bij het aanbieden van voorzieningen;

  • c.

   de intrekking of wijziging van de verlening of vaststelling van subsidies, premies en kostenvergoedingen;

  • d.

   de aanvraag van en de besluitvorming over subsidies, premies en kostenvergoedingen;

  • e.

   de betaling van subsidies, premies en kostenvergoedingen en het verlenen van voorschotten;

  • f.

   het vragen van een eigen bijdragen

  • g.

   overige criteria voor het aanbieden van voorzieningen en het verstrekken van subsidies, premies en kostenvergoedingen.

Artikel 9 Werkstage

 • 1.

  Het college kan aan uitkeringsgerechtigden een werkstage aanbieden, gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  Het doel van de werkstage is het opdoen van werkervaring dan wel het leren functioneren in een arbeidsrelatie.

 • 3.

  Deze werkstage duurt maximaal 12 maanden.

 • 4.

  In een schriftelijke overeenkomst worden tenminste vastgelegd het doel van de werkstage, alsmede de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt.

Artikel 10 Sociale activering

 • 1.

  Het college kan aan uitkeringsgerechtigden als onderdeel van een reïntegratietraject activiteiten aanbieden in het kader van sociale activering.

 • 2.

  Onder sociale activering wordt verstaan het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten ter voorbereiding op een traject gericht op arbeidsinschakeling.

 • 3.

  Sociale activering als onderdeel van een reïntegratietraject kan gedurende een maximale periode van 24 maanden plaats vinden.

Artikel 11 Detacheringbanen uitgevoerd door een reïntegratiebedrijf

 • 1.

  Het college kan aan een reïntegratiebedrijf opdracht geven een uitkeringsgerechtigde een dienstverband aan te bieden, gericht op arbeidsinschakeling;

 • 2.

  De werknemer wordt voor het verrichten van arbeid gedetacheerd bij een onderneming. De detachering wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

 • 3.

  3. Met het reïntegratiebedrijf worden in ieder geval schriftelijke afspraken gemaakt over de van toepassing zijnde rechtspositie.

Artikel 12 Loonkostensubsidies gericht op reïntegratie

Het college kan subsidie verstrekken aan werkgevers die met een uitkeringsgerechtigde een arbeidsovereenkomst sluiten gericht op arbeidsinschakeling;

Artikel 13 Loonkostensubsidies gericht op participatie

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken aan werkgevers die met een uitkeringsgerechtigde een arbeidsovereenkomst sluiten gericht op participatie;

 • 2.

  Het college kan subsidie verstrekken aan werkgevers met een werknemer, die op 1 januari 2004 in een dienstbetrekking werkzaam is bij die werkgever, waar werknemer op 31 december 2003 in dezelfde dienstbetrekking en functie werkzaam was, overeenkomstig het op 31 december 2003 geldende Besluit In en Doorstroombanen (Besluit 17-12-1999, Stb. 591) en de daarop betrekking hebbende wijzigingen en regelingen;

 • 3.

  Minimaal eenmaal per jaar wordt in overleg met de werknemer en de werkgever bezien welke mogelijkheden er voor de werknemer zijn voor arbeidsinschakeling.

Artikel 14 Investeringstegemoetkoming

Het college kan een eenmalige investeringstegemoetkoming verstrekken aan werkgevers die met een uitkeringsgerechtigde een arbeidsovereenkomst sluiten gericht op duurzame werkaanvaarding;

Artikel 15 Reïntegratietrajecten

Het college kan in de vorm van producten reïntegratietrajecten aanbieden gericht op arbeidsinschakeling.

Artikel 16 Scholing

 • 1.

  Het college kan een vorm van scholing aanbieden gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde scholing kan aangeboden worden in de vorm van een subsidie.

Artikel 17 Inkomstenvrijlating

Het college kan een inkomstenvrijlating toekennen, als bedoeld in artikel 31 lid 2 sub o van de wet.

Artikel 18 Premies

Het college kan een eenmalige premie toekennen, als bedoeld in artikel 31 lid 2 sub j van de wet.

Artikel 19 Kostenvergoeding vrijwilligers

Het college kan een kostenvergoeding in verband met het deelnemen aan vrijwilligers werk toekennen, als bedoeld in artikel 31 lid 2 sub k van de wet.

Artikel 20 Overige vergoedingen

Het college kan een vergoeding verstrekken voor kosten die gemaakt zijn in het kader van de arbeidsmarktrelevante arbeidsinschakeling.

Artikel 21 Voorzieningen gericht op nazorg

Het college kan aan ondernemingen waarbij een belanghebbende algemeen geaccepteerde arbeid heeft aanvaard, niet zijnde een voorziening als bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, voorzieningen bieden gericht op nazorg.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 22 Aansprakelijkheid, vrijwaring en wijziging

 • 1.

  De gemeente Gemert-Bakel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het vervallen van de subsidie als bedoeld in artikel 12 en 13 als gevolg van het niet naleven door de werkgever van de uitvoeringsregels, de in de beschikking en of richtlijnen, vastgelegde voorwaarden. De gemeente Gemert-Bakel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten en / of schade ontstaan door handelen of nalaten van de werknemer en / of werkgever.

 • 2.

  De werkgever als bedoeld in artikel 12 en 13 vrijwaart de gemeente Gemert-Bakel van alle aanspraken van de werknemer ten gevolge van geschillen met de werkgever of ten gevolge van de uitvoering van de uitvoeringsregels. De gemeente Gemert-Bakel verstrekt de werkgever geen subsidie indien de werkgever, in het kader van de beëindiging van de dienstbetrekking of aanstelling, via een rechterlijke uitspraak dan wel via arbitrage is gehouden tot doorbetaling van loon.

 • 3.

  De uitvoeringsregels verbonden aan artikel 12 en 13 kunnen worden gewijzigd. Indien en voorzover de inhoud van de wijzigingen daartoe aanleiding geeft zal de gemeente Gemert-Bakel de voorwaarden verbonden aan subidiering en / of de beschikking aanpassen aan de gewijzigde uitvoeringsregels. De gewijzigde voorwaarden en / of de gewijzigde beschikking gaan tegelijkertijd in met de vastgestelde ingangsdatum van de gewijzigde uitvoeringsregels. De wijzigingen zullen worden toegezonden aan de werkgever en / of de werknemer door of namens het college.

 • 4.

  Indien sprake is van gewijzigd gemeentelijk beleid, en de gevolgen van de wijzigingen van de uitvoeringsregels zijn nadelig zal het college de wijzigingen laten ingaan op een nader te bepalen tijdstip, rekening houdend met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Artikel 23. Terugvordering van subsidie

 • 1.

  Terugvordering van subsidie vindt plaats, behoudens voor zover het betreft de vastgestelde eigen bijdrage, naast de redenen vermeld in deze verordening, overeenkomstig en op grond van artikel 58 lid 1 sub a en lid 3 en 4 van de Wet Werk en Bijstand en artikel 60 van de Wet Werk en Bijstand. Voor ‘bijstand’ wordt gelezen ‘subsidie’ in de zin van deze verordening.

 • 2.

  Subsidie die door het college is verstrekt op grond van verstrekte onjuiste of onvolledige inlichtingen kan te allen tijde worden teruggevorderd. Het college kan eventuele invorderingskosten verhalen.

Artikel 24. Onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 25. Inwerkingtreding

Deze verordening wordt aangehaald als “Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Gemert-Bakel” en treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 25 maart 2004.

DE RAAD VOORNOEMD

Alinea­

de griffier,                                de voorzitter,

P.J.M. van der Burgt                  mr. J.H.A.G. van Maasakkers