Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2009
CiteertitelVerordening marktgelden 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmarkt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-200801-04-2015nieuwe regeling

06-11-2008

Gemeenteblad 2008, 15

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2009

DE RAAD DER GEMEENTE GEMERT-BAKEL,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2008;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

1. De opbrengst van de marktgelden te oormerken tbv de markten

 

2. Vast te stellen de volgende

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2009

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam van marktgeld worden rechten geheven voor het gedurende de vastgestelde markttijden op de daarvoor aangewezen marktterreinen innemen van een standplaats met koopwaar.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die, hetzij voor zichzelf, hetzij voor anderen een standplaats als bedoeld in artikel 1 in gebruik neemt.

Artikel 3 Tarieven

Voor de markt te Gemert en Bakel:

1.het marktgeld bedraagt voor elke dag of gedeelte van een dag, dat de standplaats ingenomen wordt:

voor voertuigen, kramen, tenten enz. en voor het los op de grond uitstallen, aanbieden of verkopen van goederen tot en met een diepte van twee meter:

per strekkende meter of gedeelte daarvan ingenomen standplaats € 0,80;

bij een diepte van meer dan twee meter: per vierkante meter oppervlakte of gedeelte daarvan ingenomen standplaats € 0,40

 • 2.

  Bij de berekening van het getal ingenomen meters frontbreedte, de diepte en de oppervlakte worden alle geplaatste voorwerpen, zoals kasten, karren, dozen en andere voorwerpen, gevuld en/of ongevuld daaronder begrepen.

 • 3.

  In afwijking van het gestelde in lid 1, kan de belastingplichtige, na een gedaan verzoek, het marktgeld voldoen bij wijze van abonnement:

  • A.

   Voor een periode van 12 maanden bedraagt het marktgeld alsdan:

 • 1.

  voor een standplaats tot een maximale diepte van 2 meter € 28,70 per strekkende meter, gemeten over de gehele lengte van de ingenomen standplaats, afgerond naar boven op gehele meters.

 • 2.

  Voor een standplaats met een diepte van meer dan 2 meter, het bedrag, berekend overeenkomstig het gestelde onder 1, vermeerderd met € 14,06 per m2, afgerond naar boven op hele m2’s, voorzover deze meer bedragen dan die, welke zijn berekend op overeenkomstig het gestelde onder 1.

  • B.

   Voor een periode van 3 maanden:

 • 1.

  voor een standplaats tot een maximale diepte van 2 meter € 7,48 per strekkende meter, gemeten over de gehele lengte van de ingenomen standplaats, afgerond naar boven op gehele meters.

 • 2.

  Voor een standplaats met een diepte van meer dan 2 meter, het bedrag, berekend overeenkomstig het gestelde onder 1, vermeerderd met € 3,60 per m2, afgerond naar boven op hele m2’s, voorzover deze meer bedragen dan die, welke zijn berekend op overeenkomstig het gestelde onder 1.

 • 4.

  Bij de berekening van het in het voorgaande lid genoemde tarief is artikel 3, lid 2, van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Indien het marktgeld bij abonnement is voldaan en gedurende de geldigheidsduur van dit abonnement meer oppervlakte wordt ingenomen dan waarover het abonnementstarief is berekend, is voor die meerdere oppervlakte recht verschuldigd, berekend overeenkomstig het gestelde in artikel 3, eerste lid.

 • 6.

  Indien de houder van een abonnement, alvorens 2/3 deel van de geldigheidsduur van dit abonnement is verstreken, te kennen geeft dat van het abonnement verder geen gebruik zal worden gemaakt, wordt tegen intrekking van het abonnement restitutie verleend van het door hem betaalde recht, voorzover dat meer bedraagt dan verschuldigd zou zijn geweest indien over de reeds verstreken abonnementsduur het tarief overeenkomstig het gestelde in artikel 3, eerste lid, zou zijn berekend voor elke marktdag vanaf de datum van ingang van het abonnement tot aan de dag waarop de kennisgeving van niet langer gebruik maken van de standplaats is ontvangen, met dien verstande dat ten aanzien van jaarabonnementen de verstreken volledige kwartalen als 3-maands-abonnement worden berekend.

 • 7.

  Het marktgeld voor vaste standplaatsen moet per kwartaal, bij vooruitbetaling worden voldaan.

 • 8.

  Restitutie van vooruitbetaalde marktgelden vindt slechts plaats, indien de belastingplichtige, door omstandigheden, welke hem niet zijn toe te rekenen, van de standplaats geen gebruik heeft kunnen maken.

 • 9.

  Ingeval van restitutie wordt het terug te betalen marktgeld berekend aan de hand van het aantal malen, dat van de standplaats geen gebruik kan worden gemaakt.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Indien een standplaats wordt ingenomen voor een dag of een gedeelte van een dag, op het tijdstip van het uitreiken van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot betaling bij abonnement of betaling per kwartaal, binnen veertien dagen na verzending van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving.

Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening marktgelden 1999’ van 16 december 1998, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 29 november 2001, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2009’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van raad van de gemeente Gemert-Bakel van 6 november 2008

 

de griffier,                                           de voorzitter,

P.J.M. van der Burgt                             mr. J.H.A.G. van Maasakkers