Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening regelende de instelling en toekenning van het Ere-burgerschap en de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de instelling en toekenning van het Ere-burgerschap en de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel
CiteertitelVerordening regelende de instelling en toekenning van het Ere-burgerschap en de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding kan niet worden achterhaald en is bij benadering aangegeven

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-1997Nieuwe regeling

17-12-1997

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de instelling en toekenning van het Ere-burgerschap en de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel

 

 

Artikel 1
 • 1.

  Aan zowel ingezetenen als niet ingezetenen van de gemeente, die daarvoor krachtens de bepalingen in deze verordening in aanmerking komen kan een Onderscheiding worden toegekend, genaamd: Ere-burger van de gemeente Gemert- Bakel.

 • 2.

  Voorts kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen, die daarvoor krachtens de bepalingen in deze verordening in aanmerking komen, een Onderscheiding worden toegekend, genaamd: Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel.

Artikel 2
 • 1.

  Het Ere-burgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Gemert-Bakel of haar gemeenschap.

 • 2.

  Het Ere-burgerschap kan ook postuum worden toegekend.

 • 3.

  De Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid jegens hen die zich, hetzij individueel hetzij in georganiseerd verband, in belangrijke mate en op een breed terrein verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Gemert-Bakel of haar gemeenschap op maatschappelijk gebied.

 • 4.

  De Gemeentelijke Onderscheiding kan ook postuum worden toegekend.

Artikel 3
 • 1.

  De raad van de gemeente Gemert-Bakel besluit op voorstel van het college van burgemeester en wethouders tijdens een bijzondere vergadering over het toekennen van het Ere-burgerschap.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders besluit, na de commissie Algemene Zaken gehoord te hebben, over het toekennen van de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel.

Artikel 4
 • 1.

  Aan het Ere-burgerschap is verbonden een gouden eremedaille, met aan de voorzijde het wapen van de gemeente Gemert-Bakel en waarbij de verdere vormgeving en uitvoering door het college van burgemeester en wethouders wordt bepaald.

 • 2.

  De Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel is een bronzen beeld, waarbij de verdere vormgeving en uitvoering door het college van burgemeester en wethouders wordt bepaald.

Artikel 5
 • 1.

  Naast de gouden eremedaille wordt aan de ere-burger een oorkonde overhandigd, met daarin de naam van de begiftigde en de redenen welke tot de toekenning van de Onderscheiding hebben geleid.

 • 2.

  De uitreiking van de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel gaat vergezeld van het besluit van het college van burgemeester en wethouders en bevat ook de overwegingen die tot toekenning van de Onderscheiding hebben geleid.

 • 3.

  Bij postume toekenning wordt enkel aantekening gehouden in een register, als bedoeld in artikel 7.

Artikel 6
 • 1.

  Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders in een besloten vergadering besluiten de begiftigde van het Ere-burgerschap vervallen te verklaren en de uitgereikte eerbewijzen terugvorderen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, gehoord de commissie Algemene Zaken, bevoegd hun besluit tot toekenning van de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel in te trekken en de uitgereikte eerbewijzen terug te vorderen.

 • 3.

  Aan begiftigde wordt van het besluit, bedoeld in het eerste en tweede lid, mededeling gedaan.

Artikel 7
 • 1.

  Van elke toekenning van het Ere-burgerschap of de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel wordt aantekening gehouden in een register.

 • 2.

  In dit register worden tevens de redenen vermeld, die hebben geleid tot de toekenning.

 • 3.

  Bij vervallenverklaring van het Ere-burgerschap of intrekking van het besluit tot toekenning van de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel, wordt eveneens aantekening gehouden in het in lid 1 genoemd register, alsmede de beweegredenen die daartoe aanleiding hebben gegeven vermeld.

Artikel 8
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening regelende de instelling en toekenning van het Ere-burgerschap en de Gemeentelijke Onderscheiding van de gemeente Gemert-Bakel".

 • 2.

  Zij treedt in werking op de dag nadat deze bekend is gemaakt, ingevolge het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet.

DE RAAD VOORNOEMD,

de secretaris, de voorzitter,