Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar 2012
CiteertitelAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente, art. 2:1
 3. Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep, art. 26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201215-12-2012nieuwe regeling

06-12-2011

Gemeenteblad, nr. 2011-15

2011/4681

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar 2012

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

gelet op:

 • -

  artikel 2:1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 • -

  artikel 26 van de Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep;

 • -

  artikel 255 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen het volgende besluit:

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar 2012

1  

De volgende ambtenaren worden aangewezen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet:

 • a.

  het hoofd Bedrijfsvoering of, bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger, voor de invordering van alle gemeentelijke belastingen en rechten, voor zover deze bevoegdheid hierna niet aan een ander is toegewezen.

  • b.

   het hoofd van de afdeling Publiekszaken of, bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger, voor de invordering in eerste aanleg van:

   • -

    marktgelden;

   • -

    staangelden;

   • -

    begraafplaatsrechten;

   • -

    brandweerrechten;

   • -

    leges als bedoeld in de navolgende hoofdstukken van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011:

    • -

     titel 1, hoofdstuk 1 (Burgerlijke stand);

    • -

     titel 1, hoofdstuk 2 (Reisdocumenten);

    • -

     titel 1, hoofdstuk 3 (Rijbewijzen);

    • -

     titel 1, hoofdstuk 4 (Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

    • -

     titel 1, hoofdstuk 6 (Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

    • -

     titel 1, hoofdstuk 9 (Overige publiekszaken);

    • -

     titel 1, hoofdstuk 11 (Winkeltijdenwet);

    • -

     titel 1, hoofdstuk 12 (Kansspelen);

    • -

     titel 1, hoofdstuk 14 (Verkeer en Vervoer), met uitzondering van de onderdelen 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3,1.14.4, 1.14.5 en 1.14.6;

    • -

     titel 1, hoofdstuk 15 (Leegstandwet)

    • -

     titel 1, hoofdstuk 16 (Diversen), met uitzondering van de onderdelen:

     • -

      1.16.3.3 (kaarten, tekeningen en lichtdrukken);

     • -

      1.16.3.4 (digitaal kaartmateriaal);

     • -

      1.16.3.5 (luchtfoto);

     • -

      1.16.3.6, tenzij het een aanvraag betreft tot het verkrijgen van vergunning als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gennep;

    • -

     titel 2 (Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning)

    • -

     titel 3, hoofdstuk 1 (Horeca);

    • -

     titel 3, hoofdstuk 3 (Prostitutiebedrijven);

    • -

     titel 3, hoofdstuk 4 (Venten);

    • -

     titel 3, hoofdstuk 5 (Brandbeveiligingsverordening);

  • c.

   het hoofd van de afdeling Leefomgeving of, bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger, voor de invordering in eerste aanleg van:

   -leges als bedoeld in de navolgende hoofdstukken van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2011:

   • -

    titel 1, hoofdstuk 13 (Telecommunicatie);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 14 (Verkeer en Vervoer), voor wat betreft de onderdelen 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.14.5 en 1.14.6 (ontheffingen RVV 1990 en Regeling voertuigen);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 16, voor wat betreft de onderdelen 1.16.3.3 (kaarten, tekeningen en lichtdrukken), 1.16.3.4 (digitaal kaartmateriaal) en 1.16.3.5 (luchtfoto);

   • -

    het eenmalig rioolaansluitrecht.

2  

Het "Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar 2010" van 28 september 2010 (2010/3856) wordt ingetrokken.

3  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

4  

Dit besluit wordt aangehaald als "Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar 2012".

Aldus vastgesteld op 6 december 2011.

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep;

de secretaris, de burgemeester,