Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Regeling budgethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling budgethouders
CiteertitelRegeling budgethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling inzake budgethouders' vastgesteld d.d. 01-10-2004.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Financiële verordening gemeente Gennep, art. 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

12-12-2011

Gemeenteblad, nr. 2011-36

2011/5631

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling budgethouders

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep;

gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeente Gennep, vastgesteld op 22 november 2011;

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘Regeling budgethouders’

 

Artikel 1. Budget.

Onder budget wordt verstaan een taakstelling op basis van de gemeentebegroting (inclusief wijzigingen), tot uitdrukking komend in het bedrag dat verbonden is aan één of meer productenramingen van de begroting.

Artikel 2. Budgethouder.

De algemeen directeur/gemeentesecretaris, de afdelingshoofden en de programmamanager zijn budgethouder.

De algemeen directeur/gemeentesecretaris is verantwoording verschuldigd aan het college van burgemeester en wethouders over alle budgetten die aan hem/haar en aan de afdelingshoofden en programmamanager zijn toebedeeld.

Artikel 3. Subbudgethouders.

 • a)

  De budgethouder kan een subbudgethouder aanwijzen die binnen een budget verantwoordelijk is voor de tijdige uitvoering van de bij het budget behorende taakstellingen. De budgethouder blijft verantwoordelijk voor het budget.

 • b)

  Jaarlijks wordt na vaststelling van de productenbegroting door het college, een geactualiseerde lijst met subbudgethouders vastgesteld.

Artikel 4. Verplichtingen

 

(Nota ‘Inkoop en aanbesteding’)

 • a)

  De verplichtingen worden onderscheiden in verplichtingen inzake kosten en verplichtingen inzake baten.

 • b)

  (sub)budgethouders brengen uitsluitend kosten en baten die rechtstreeks voortvloeien uit de bij het budget behorende productenraming, ten laste dan wel ten gunste van het door hen beheerde budget.

 • c)

  (sub)budgethouders brengen uitsluitend kosten ten laste van het door hen beheerde budget voorzover het budget toereikend is. Overschrijding van het budget is niet toegestaan.

Artikel 5. Overige instructies.

 • a)

  (sub)budgethouders zijn uitsluitend bevoegd verplichtingen aan te gaan en die ten laste van de door hen beheerde budgetten te brengen, voor zover zij daartoe op grond van het Mandaatbesluit bevoegd zijn.

 • b)

  Verplichtingen mogen slechts worden aangegaan nadat de (sub-)budgethouder heeft geconstateerd dat een toereikend budget (inclusief verplichtingen) beschikbaar is en als het past binnen het volmacht dat hij of zij heeft op basis van de plafonds in het mandaatregister. Indien geen toereikend budget beschikbaar is, wordt naar andere oplossingen gezocht of als sluitpost bij het bestuur aanvullend budget gevraagd.

 • c)

  Bij het aangaan van verplichtingen volgt de (sub)budgethouder de Inkoop- en aanbestedingsnota 2007 Gemeente Gennep.

 • d)

  De (sub-)budgethouder draagt zorg voor een zodanige organisatie van de aan het budget verbonden werkzaamheden dat voldaan wordt aan de eisen van doelmatig en doeltreffend budgetbeheer. Hij maakt daarbij gebruik van de door de organisatie aangereikte geautomatiseerde systemen.

 • e)

  De (sub-)budgethouders stelt waar mogelijk werkplannen op en houdt deze bij. Het werkplan heeft tot doel het registreren van de uit te voeren activiteiten en de inzet van de middelen op elk niveau in de organisatie.

Artikel 5. Verantwoording.

 • a)

  De (sub-)budgethouder is verantwoordelijk voor de uitgaven respectievelijk inkomsten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen.

 • b)

  De subbudgethouder informeert de budgethouder tijdig omtrent de door hem/haar gesignaleerde of verwachte afwijkingen van het toegekende budget

 • c)

  te algemeen directeur/gemeentesecretaris kan bepalen dat voor (onderdelen van) budgetten rapportages worden opgesteld.

Artikel 6. Budgetregistratie.

De (sub-)budgethouder laat in de financiële administratie de op het budget betrekking hebbende verplichtingen en rechten zodanig vastleggen dat de actuele stand van de reeds aangegane verplichtingen ten opzichte van het totale toegekende budget en de rechten alsmede de voortgang van het project zichtbaar is. Hij maakt daarbij gebruik van de door de organisatie aangereikte geautomatiseerde systemen.

Artikel 7. Beperkingen.

 • a)

  De functie van (sub-)budgethouder is onverenigbaar met de functie van betalingsfiatteur en kassier, alsmede met de registrerende functie.

 • b)

  Bij afwezigheid van de budgethouder worden de verantwoordelijkheden van de aan hem/haar overgedragen bevoegdheden uitgeoefend door een andere budgethouder.

 • c)

  Bij afwezigheid van de subbudgethouder worden de verantwoordelijkheden van de aan hem/haar overgedragen bevoegdheden uitgeoefend door de budgethouder die de bevoegdheden aan de subbudgethouder overdragen heeft. In dat geval verzorgt de de gemeentesecretaris/algemeen directeur de in het kader van functiescheiding benodigde tweede controle.

Artikel 8. Overige regelingen.

De (sub-)budgethouder moet zich tevens houden aan de wettelijke voorschriften en alle overige verordeningen en procedures die betrekking hebben op de organisatie van de financiële administratie en het beheer van geldmiddelen.

Artikel 9. Ingang regeling.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012 en vervangt de ‘Regeling inzake budgethouders’ van 1 oktober 2004.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep d.d.

6 december 2011.

De secretaris, De burgemeester,

S.E.A. Canisius Mr. E.A.A. de Loo