Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Mandatering Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandatering Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
CiteertitelMandatering Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het mandaatbesluit van 20 juli 2010, kenmerk 2010/2999 en het mandaatbesluit van 27 september 2011, kenmerk 2011/4607

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht artikel 10:3
  2. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen artikel 1.61
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-201301-05-2016nieuwe regeling

12-03-2013

Gemeentebelad, nr. 2013-08

2013/1052

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandatering Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep:

 

Gelet op artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.61 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

 

Gelezen het voorstel d.d. 4 maart 2013, registratienummer 2013/1052;

 

Besluit:

- In te trekken mandaatbesluiten van 20 juli 2010, registratienummer 2010/2999 en van 27 september 2011, registratienummer 2011/4607.

 

- De bevoegdheden van het College op grond van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen artikel 1.45 lid 1, artikel 1.46 lid 1,2,3,5 en 6, artikel 1.47 lid 1 en lid 2, artikel 1.65 lid 1,2 en lid 4 en artikel 7 en 8 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te mandateren aan het afdelingshoofd leefomgeving.

 

- De directeur van de GGD Limburg – Noord, aan te wijzen als ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De directeur van de GGD Limburg – Noord kan deze taak mandateren aan voor de GGD Limburg – Noord werkzame inspecteurs kinderopvang.

Aldus besloten in de vergadering

van 12 maart 2013.

Het college voornoemd,

, burgemeester

, secretaris