Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregel muziekonderwijs 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel muziekonderwijs 2013
CiteertitelBeleidsregel muziekonderwijs 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening gemeente Gennep art. 3.5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-201301-01-2014nieuwe regeling

02-07-2013

Gemeenteblad, 2013-16

2013/2819

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel muziekonderwijs 2013

Beleidsregel muziekonderwijs 2013

 

Burgemeester en Wethouders van Gennep;

 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de muzikale vorming en opleiding van kinderen en jongeren door lokale muziekverenigingen;

 

gelet op artikel 3.5 van de subsidieverordening gemeente Gennep;

 

besluiten:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

“Beleidsregel muziekonderwijs 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Onder vereniging wordt verstaan een harmonie-fanfare, drumband- vereniging uit de gemeente Gennep (afgekort hafa), zoals bedoeld in de kadernota subsidiebeleid gemeente Gennep 2008.

 • b.

  Leerlingen: de leden van hafa-verenigingen die muziekonderwijs volgen tot en met de leeftijd van 20 jaar.

 • c.

  Stichting: een door de muziekverenigingen opgerichte stichting die tot doel heeft het bevorderen en verzorgen van muziekonderwijs voor hafa leerlingen.

Artikel 2 Activiteiten en doelgroep die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor:

 • A.

  Het aanbieden en organiseren van de muziekopleiding aan leerlingen voor erkende diploma’s A,B,C,D door de hafa vereniging.

 • B.

  Het evenredig verdelen van subsidie ten behoeve van het bijdragen aan muziekonderwijs leerlingen van hafa verenigingen in de gemeente Gennep door een gemeenschappelijke stichting van de hafa verenigingen.

Artikel 3 Berekening van de subsidie

 • A.

  De subsidie bestaat uit een vast bedrag per hafa vereniging ad € 6.500,-.

  Dit bedrag is als volgt berekend:

  • -

   werving leerlingen 500,-

  • -

   muziekstukken/lesmateriaal 500,-

  • -

   huisvesting 2.000,-

  • -

   (onderhoud)kosten instrumenten 750,-

  • -

   Opleidingsorkest en samenspelen 2.250,-

  • -

   Leerlingenadministratie 500,-

 • B.

  De stichting ontvangt een vast bedrag van € 14.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op 100 leerlingen (25 ll per Hafa) x € 125,- per leerling (€ 12.500,-) en een bedrag van ten behoeve van activiteiten om muziekonderwijs voor jeugd te stimuleren (€ 1.500,-)

Artikel 4 Verplichtingen en verantwoording

In aanvulling op artikel 20 van de subsidieverordening dient de stichting een overzicht in te dienen waaruit het aantal leerlingen dat muziekopleiding bij de hafa-verenigingen blijkt. Tevens geeft de stichting daarbij inzicht in:

 • -

  Type cursus/opleiding niveau diploma (A,B,C,D)

 • -

  Cursus/opleidingsorganisatie (wie voert cursus/opleiding uit)

Aldus besloten tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep van 2 juli 2013.

Gemeentesecretaris,

Burgemeester,