Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten 2014
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het 'Aanwijzingsbesluit voor verzending en uitreiking aanslagbiljetten' van 11 december 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 232 lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2013Nieuwe regeling

17-12-2013

Gemeenteblad 2013-40

2013/4792

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

gelet op artikel 232, eerste lid, van de Gemeentewet,

 

Besluit:

 

vast te stellen het volgende besluit:

Aanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten 2014

 • 1.

  De volgende gemeenteambtenaren treden in de hieronder genoemde gevallen voor de toezending of uitreiking van aanslagbiljetten ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 in de plaats van de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet:

  • a.

   medewerkers van de afdeling Publiekszaken voor de leges bedoeld in:

   • -

    titel 1, hoofdstuk 1 (Burgerlijke stand);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 2 (Reisdocumenten);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 3 (Rijbewijzen)

   • -

    titel 1 hoofdstuk 4 (Verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 6 (Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

   • -

    titel 1, hoofdstuk 7 (Bestuursstukken), voor wat betreft de onderdelen 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 en 1.7.5;

   • -

    titel 1, hoofdstuk 9 (Overige publiekszaken);

    van de tarieventabel behorende bij de legesverordening;

 • b.

  medewerkers van de afdeling Leefomgeving voor de leges bedoeld in:

  • -

   titel 1, hoofdstuk 14 (Verkeer en Vervoer), voor wat betreft de onderdelen 1.14.7 en 1.14.8 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening:

 • c.

  het hoofd van de afdeling Leefomgeving en diens plaatsvervanger, alsmede de medewerkers werkzaam op het milieustation van de gemeente Gennep voor de afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsheffingen.

2. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder aanslagbiljet tevens verstaan de kennisgeving van het gevorderde bedrag.

3. Het Aanwijzingsbesluit voor verzending en uitreiking aanslagbiljetten van 11 december 2012 nr. 2012/4628 wordt ingetrokken.

4. Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die van de bekendmaking.

5. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voor toezending of uitreiking van aanslagbiljetten 2014.

Aldus vastgesteld op 17 december 2013,

Het college van burgemeester en wethouders van Gennep,

de secretaris,

de burgemeester,

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9003, 6590 HD GENNEP.

De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

 • -

  de naam en het adres van de belanghebbende;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een kopie van het besluit;

 • -

  de gronden van het bezwaar;

 • -

  de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde.