Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2014
CiteertitelBeleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende 2014
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende 2009 van 29 april 2009 (2009/2893)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet waardering onroerende zaken art. 1 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2013nieuwe regeling

17-12-2013

Gemeenteblad 2013-46

2013/4792

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2014

De in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken bedoelde gemeenteambtenaar ;

 

gelet op:

 • -

  het bepaalde in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

 • -

  de Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2014;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2014 (Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende 2014).

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich dat van één eigendom meerdere personen als gelijksoortige belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In de gevallen waarin dat voorkomt, mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden verzenden.

 

De gemeente Gennep hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij is beoogd de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

 

Voorkeursvolgorde

Artikel 1

In de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet WOZ, zijn de “Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige 2014” overeenkomstig van toepassing voorzover die betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 2
 • 1.

  De Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende 2009 van 29 april 2009 (2009/2893) worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde dag van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op keuzesituaties die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels aanwijzen WOZ-belanghebbende 2014.

Aldus vastgesteld op 17 december 2013

Het hoofd van de afdeling Publiekszaken,

Mevr. P.J.Vernooij-Turk