Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Verordening Gemeentelijke Onderscheiding Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Onderscheiding Gennep
CiteertitelVerordening Gemeentelijke Onderscheiding Gennep
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2014nieuwe regeling

13-10-2014

Gemeenteblad nr. 59734

14498

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Onderscheiding Gennep

Verordening Gemeentelijke Onderscheiding Gennep

 

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 2 september 2014

gehoord de commissie Bestuur en Organisatie d.d. 29 september 2014

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de

 

Verordening Gemeentelijke Onderscheiding Gennep

Artikel 1: Algemeen

Aan personen en organisaties, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan het college van burgemeester en wethouders een Gemeentelijke Onderscheiding Gennep toekennen.

Artikel 2: Toekenningcriteria

De Gemeentelijke Onderscheiding Gennep kan worden toegekend als blijk van grote waardering aan:

 • a)

  een persoon of organisatie die onbezoldigd zeer bijzondere en algemeen erkende verdiensten heeft gehad voor de Gennepse gemeenschap;

 • b)

  een (voormalig) ingezetene van de gemeente Gennep die een zeer bijzondere prestatie of daad heeft verricht op cultureel, maatschappelijk, sportief of ander gebied.

Artikel 3: Weigeringscriteria

Van toekenning van de Gemeentelijke Onderscheiding kan worden afgeweken wanneer:

 • a)

  de persoon of organisatie een Koninklijke onderscheiding of andere onderscheiding heeft ontvangen voor dezelfde verdiensten;

 • b)

  de voorgedragen persoon niet van onbesproken gedrag is.

Artikel 4: Uitreiking

De uitreiking van de Gemeentelijke Onderscheiding Gennep geschiedt door de burgemeester van de gemeente Gennep.

Artikel 5: Onderscheiding

Op de onderscheiding wordt in ieder geval vermeld: ‘Gemeentelijke Onderscheiding Gennep’, de datum van de uitreiking en de naam van de onderscheidene. De burgemeester van de gemeente Gennep bepaalt de verdere vormgeving van de onderscheiding. Samen met de onderscheiding wordt een oorkonde uitgereikt.

Artikel 6: Intrekking

Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep besluiten de toekenning van de onderscheiding in te trekken. De onderscheidene wordt hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld en verzocht de onderscheiding terug te geven aan de gemeente.

Artikel 7: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 oktober 2014. De raad voornoemd,

P.J.H.M. de Koning, voorzitter

P.P. Moors, griffier