Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht gemeente Gennep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht gemeente Gennep
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht gemeente Gennep
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijzigingsverordening van 18 december 2017 bevat overgangsrecht.

Deze regeling vervangt de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201701-01-2020Wijziging van de tarieventabel

18-12-2017

gmb-2017-228523

229693
25-12-201624-12-2017wijziging Tarieventabel

12-12-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 184285

229693
25-12-201525-12-2016nieuwe regeling

07-12-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 125166

190104

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht gemeente Gennep

De raad van de gemeente Gennep;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2015;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

 

BESLUIT:

 

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht gemeente Gennep (Verordening eenmalig rioolaansluitrecht gemeente Gennep)

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • 1.

  onder gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • 2.

  onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;

 • 3.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, er toe dienende om ten behoeve van dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt verricht.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die is vermeld in de dagtekening van de aanslag.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2012 (2011/4680) van 22 november 2011, laatst gewijzigd bij besluit dd 15 december 2014 (162954)wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht gemeente Gennep'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 december 2015.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier