Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord
CiteertitelBesluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageRegister behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg Noord versie 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze besluit vervangt het besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg Noord 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2017nieuwe regeling

13-12-2016

Gemeenteblad 2017, nr. 6629

236385

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep:

 

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 13 december 2016

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

mede gelet op de ontwikkelingen rondom de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD);

 

Besluit:

tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord

 

I Tot verlening van de mandaten, volmachten en machtigingen als bedoeld in het bijgaand register aan de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord;

 

II Tot vaststelling van de volgende artikelen:

Artikel 1 (Randvoorwaarden)

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, worden de specifieke bepalingen/voorwaarden, daarbij vermeld in de als zodanig genoemde kolom van het bij dit besluit behorende register in acht genomen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, worden in vergunningen, ontheffingen, toestemmingen, overeenkomsten e.d. de gebruikelijke voorwaarden en bepalingen opgenomen.

 • 4.

  Inzake de uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld in dit besluit, zal jaarlijks verantwoording worden afgelegd in het inhoudelijke jaarverslag.

Artikel 2 (Vervanging)

Ingeval van afwezigheid van de directeur van de RUD, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden door zijn plaatsvervanger uitgeoefend.

Artikel 3 (Mandaat, volmacht en machtiging)

 • 1.

  Onder mandaat wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van burgemeester en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester, besluiten als bedoeld in artikel 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.

 • 2.

  Onder volmacht wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van burgemeester en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 3.

  Onder machtiging wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van burgemeester en wethouders, dan wel in naam van de burgemeester, feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4 (Ondertekening)

 • 1.

  De namens burgemeester en wethouders uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt ondertekend: ‘Namens burgemeester en wethouders van Gennep’ gevolgd door de naam en de functie-aanduiding van de directeur en daaronder zijn of haar handtekening.

 • 2.

  De namens de burgemeester uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt ondertekend: ‘Namens de burgemeester van Gennep’ gevolgd door de naam en de functie-aanduiding van de directeur en daaronder zijn of haar handtekening.

Artikel 5 (Ondermandaat, subvolmacht en submachtiging)

 • 1.

  De directeur van de RUD is bevoegd om aan medewerkers van de deelnemers in de RUD Limburg-Noord een ondermandaat, een subvolmacht, dan wel een submachtiging te verlenen voor wat betreft de bevoegdheden als bedoeld in het bijbehorende register, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd onder B1 en B2. Hierbij kunnen voorwaarden ten behoeve van de verlening aangeven worden.

 • 2.

  De verlening geschiedt schriftelijk.

 • 3.

  Ingeval van uitoefening van ondermandaat, subvolmacht en submachtiging, als bedoeld in het eerste lid, worden uitgaande stukken overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 ondertekend, met dien verstande dat de naam, de functieaanduiding en de handtekening van de gemachtigde medewerker in de plaats van de naam, de functieaanduiding en de handtekening van de eerst gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde worden geplaatst.

III Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord 2017”.

IV Te bepalen dat besluit inwerking treedt op de dag na publicatie.

V Te bepalen dat het besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg Noord d.d. (vorig jaar vastgesteld) wordt ingetrokken op bij IV bedoelde datum.

Gennep,

Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer P.J.H.M. de Koning